Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Мистецько-Терапевтичний Центр «Непротоптана стежина»
Родинна програма

Табір для родин , які виховують неповносправну особу

30.09-02.10.2011р. с. Явора, за підтримки БО «Львівська освітня фундація»

Творчий звіт
1) Тренери табору та їх завдання.

ПСИХОЛОГ
Завдання: виявити актуальні проблеми батьків; надати підтримку; презентувати деякі методи подолання труднощів
Робота під час табору: проведення занять виключно для батьків (а той час коли діти з волонтерами); надання індивідуальних консультацій за потребою; присутність та підтримка за потреби під час індивідуальної роботи родин; допомога у підготовці інтеграційної зустрічі в перший день, вечірньої програми, завершальної зустрічі.
Психолог проводить одне заняття на день з батьками у п’ятницю, суботу , неділяю та бере активну участь в проведенні занять соціального працівника 2 рази на день (однакові заняття для різних груп). Відповідальний за проведення вечірньої програми, ранкової розминки.


СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК
Завдання:

По-английски

Artistic-therapeutic Center "untrodden стежина"

a 1

Domestic program

Camps for families that bring up the неповносправну face

of 2

30.09-02.10.2011р. p. of Sycamore, at support BECAUSE the "Lviv educational founding"

the Creative report
1) Trainers of camp and their task.

PSYCHOLOGISTS

are a 1

Task: to find out the issues of the day of parents; to render support; to present some methods of overcoming of difficulties

a 1

Work during a camp: realization of employments exceptionally for parents (and that time when to put with volunteers); a grant of individual consultations is after a necessity; a presence and support are if necessary during individual work of families; a help is in preparation of the integration meeting in the first day, evening program, finishing meeting.

a 1

Psychologist conducts one employment on a day with parents in Friday, Saturday, неділяю and participates actively in realization of employments of social worker 2 times on a day (identical employments are for different groups). Accountable for realization of the evening program, morning limbering-up.


SOCIAL WORKER

a 1

Task: