Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

структур.
Таким чином, релігійне життя на півночі України відчувало на собі зміни уваги імперського центру до регіону в цілому і до його складових. Разом із тим, несталість уваги монархів та Синоду до розвитку різних аспектів церковного устрою краю знаходила втілення і в документах, які стосувались держави в цілому. І тут релігійне життя Північної України відчувало ті ж коливання державної політики, що впливали на церкву всієї держави і кожної її частини. Ці коливання великою мірою обумовлювались пріоритетною роллю імператорів у спрямуванні церковного життя, зменшенням автономності Синоду в прийнятті рішень, бюрократизацією цього органу і посиленням його залежності від світської

По-русски

структур.
Таким образом, религиозная жизнь на севере Украины чувствовала на себе изменения внимания имперского центра к региону в целом и к его составляющим. Вместе с тем, непостоянство внимания монархов и Синода к развитию разных аспектов церковного уклада края находило воплощение и в документах, которые касались государства в целом. И здесь религиозная жизнь Северной Украины чувствовала те же колебания государственной политики, которые влияли на церковь всего государства и каждой его части. Эти колебания в большой степени обусловливались приоритетной ролью императоров в устремлении церковной жизни, уменьшением автономности Синода в принятии решений, бюрократизацией этого органа и усилением его зависимости от светской