Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ДОГОВІР

КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

м. Одеса "___" ____________ 2011 р.

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Правоволоділець") в особі ______________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Користувач") в особі ___________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір комерційної концесії (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Правоволоділець зобов'язується надати Користувачеві для здійснення останнім __________________

______________________________________________________________________

(виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг)

на території __________________________ на обумовлений цим Договором строк

(вказати територію)

комплекс прав на використання ________________________________

______________________________________________________________________

(вказати об'єкт інтелектуальної власності: торговельна марка, ______________________________________________________________________

комерційна таємниця, винахід, твір,

______________________________________________________________________

промисловий зразок тощо)

(надалі іменуються "права"), комерційного досвіду та ділової репутації Правоволодільця.

1.2. Використання прав здійснюватиметься наступним чином:

______________________________________________________________________

(продаж товарів із торговельною маркою Правоволодільця,

______________________________________________________________________

виробництво товарів, надання послуг, виконання робіт та випуск їх

______________________________________________________________________

під торговельною маркою Правоволодільця,

______________________________________________________________________.

відкриття ряду магазинів під однією вивіскою, інші способи)

1.3. Правоволоділець також передає Користувачеві об’єкт інтелектуальної власності із застосуванням правил про комерційну таємницю ___________________________________________________________________________

(обсяг та зміст)

шляхом ______________ в строк ___________.

1.4. Комерційна концесія за цим Договором діє протягом _________________ з моменту набрання чинності цим Договором із урахуванням положень п. 6.1 цього Договору.

1.5. Права на використання об’єкту інтелектуальної власності за цим Договором передаються Правоволодільцем Користувачеві на підставі відповідних ліцензійних договорів у разі наявності авторської ліцензії, що укладаються Сторонами одночасно із укладенням цього Договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Відповідно до цього Договору Правоволоділець зобов'язаний:

а) передати Користувачеві технічну і комерційну документацію та надати іншу інформацію, необхідну Користувачеві для здійснення прав: ______________________________________________________________________

(перелік документації і зміст інформації)

шляхом _________________ в строк ______________.

б) провести інструктаж Користувача та його персоналу з питань, які пов'язані із здійсненням прав в ____________ шляхом ___________ в строк ____________;

в) здійснювати консультативне сприяння Користувачеві з питань діяльності, яка здійснюється на основі цього Договору.

2.2. Відповідно до цього Договору Користувач зобов'язаний:

а) використовувати права вказаним у цьому Договорі способом;

б) забезпечувати відповідність якості товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються) Користувачем на основі цього Договору, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються) безпосередньо Правоволодільцем;

в) дотримуватися інструкцій та вказівок Правоволодільця, що надаються шляхом ______________, які спрямовані на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання прав, які надаються за цим Договором тому, як вони використовується Правоволодільцем, у тому числі вказівок щодо зовнішнього та внутрішнього оформлення комерційних приміщень;

ґ) не розголошувати таємниці виробництва Правоволодільця та іншу конфіденційну комерційну інформацію, яку одержано відповідно до цього Договору.

3. РОЗМІР ПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Плата Правоволодільцю складається з початкової разової плати у розмірі ___________________________ та періодичних ________ (квартальних, річних тощо) відрахувань від прибутку Користувача у розмірі ____ %.

3.2. Початкова разова плата включає усі витрати Правоволодільця щодо _________________ і сплачується у розмірі ______ грн. після набрання чинності цим Договором та ____ грн. за ____ днів до початку навчання (проведення рекламної кампанії, початку маркетингового дослідження тощо).

3.3. Користувач не має права здійснювати підприємницьку діяльність, обумовлену цим Договором, до повного внесення початкової разової плати.

3.4. У періодичні платежі, які виплачуються згідно з п. 3.1, включаються всі витрати Правоволодільця щодо _______________________. Періодичні платежі сплачуються в порядку та на умовах, що визначені у додатку N ___ до цього Договору.

3.5. Розрахунки між Правоволодільцем і Користувачем здійснюються у безготівковому порядку шляхом ______________ згідно із відповідним чинним законодавством України.

4. ПРАВА ПРАВОЛОДІЛЬЦЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

4.1. Правоволоділець має право здійснювати контроль за якістю товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються) Користувачем на підставі цього Договору в строк ___________.

4.2. Контроль за діяльністю Користувача, який здійснює Правоволоділець, не поширюється на його фінансову діяльність і полягає у

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

4.3. У разі виявлення недоліків у діяльності Користувача, які впливають на якість товару (робіт, послуг), або порушень Користувачем умов цього Договору Правоволоділець вживає наступнізаходи:_________________________________.

4.4. Невиконання Користувачем названих у п. 4.3 заходів у строк ________ тягне за собою _____________________________________________________.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його

По-русски

ДОГОВОР

КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

г. Одесса "___" ____________ в 2011 г.

________________________________________________________________

(указать наименование стороны)

______________________________________________________________________,

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

что действует на основе ______________________________________________________,

(указать: уставу, доверенности, положение и тому подобное)

с одной стороны

но

(указать наименование стороны)

(в дальнейшем именуется "Пользователь") в лице ___________________________________

______________________________________________________________________,

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

что действует на основе ______________________________________________________,

(указать: уставу, доверенности, положение и тому подобное)

с другой стороны, (в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно - "Сторона") заключили настоящий Договор коммерческой концессии (в дальнейшем именуется "Договор") о следующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Правоволоділець обязывается предоставить Пользователю для осуществления последним __________________

______________________________________________________________________

(изготовления и (или) продажи определенного вида товара и (или) предоставления услуг)

на территории __________________________ на обусловленный настоящим Договором срок

(указать территорию)

комплекс прав на использование ________________________________

______________________________________________________________________

(указать объект интеллектуальной собственности : торговая марка, ______________________________________________________________________

коммерческая тайна, изобретение, произведение

______________________________________________________________________

промышленный образец и тому подобное)

(в дальнейшем именуются "права"), коммерческого опыта и деловой репутации Правоволодільця.

1.2. Использование прав будет осуществляться следующим образом:

______________________________________________________________________

(продажа товаров с торговой маркой Правоволодільця

______________________________________________________________________

производство товаров, предоставления услуг, выполнения работ и выпуск их

______________________________________________________________________

под торговой маркой Правоволодільця

______________________________________________________________________.

открытие ряда магазинов под одной вывеской, другие способы)

1.3. Правоволоділець также передает Пользователю объект интеллектуальной собственности с применением правил о коммерческой тайне ___________________________________________________________________________

(объем и содержание)

путем ______________ в срок ___________.

1.4. Коммерческая концессия по настоящему Договору действует в течение _________________ с момента вступления в силу настоящим Договором с учетом положений п. 6.1 настоящего Договора.

1.5. Права на использование объекта интеллектуальной собственности по настоящему Договору передаются Правоволодільцем Пользователю на основании соответствующих лицензионных договоров в случае наличия авторской лицензии, что заключаются Сторонами одновременно с заключением настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В соответствии с настоящим Договором Правоволоділець обязан:

а) передать Пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить другую информацию, необходимую Пользователю для осуществления прав, : ______________________________________________________________________

(перечень документации и содержание информации)

путем _________________ в срок ______________.

б) провести инструктаж Пользователя и его персонала по вопросам, которые связаны с осуществлением прав в ____________ путем ___________ в срок ____________;

в) осуществлять консультативное содействие Пользователю по вопросам деятельности, которая осуществляется на основе настоящего Договора.

2.2. В соответствии с настоящим Договором Пользователь обязан:

а) использовать права указанным в настоящем Договоре способом;

б) обеспечивать соответствие качества товаров (работ, услуг), которые производятся (выполняются, предоставляются) Пользователем на основе настоящего Договора, качества аналогичных товаров (работ, услуг), которые производятся (выполняются, предоставляются) непосредственно Правоволодільцем;

в) придерживаться инструкций и указаний Правоволодільця, которые предоставляются путем ______________, какие направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования прав, которые предоставляются по настоящему Договору тома, как они используется Правоволодільцем, в том числе указаний относительно внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений;

г) не разглашать тайну производства Правоволодільця и другую конфиденциальную коммерческую информацию, которая получена в соответствии с настоящим Договором.

3. РАЗМЕР ПЛАТЫ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Плата Правоволодільцю состоит из начальной разовой платы в размере ___________________________ и периодических ________ (квартальных, годовых и тому подобное) отчислений от прибыли Пользователя в размере ____

3.2. Начальная разовая плата включает все расходы Правоволодільця относительно _________________ и платится в размере ______ грн. после вступления в силу настоящим Договором и ____ грн. при ____ днях до начала учебы (проведение рекламной кампании, начала маркетингового исследования и тому подобное).

3.3. Пользователь не имеет права осуществлять предпринимательскую деятельность, обусловленную настоящим Договором, к полному внесению начальной разовой платы.

3.4. В периодические платежи, которые выплачиваются согласно п. 3.1, включаются все расходы Правоволодільця относительно _______________________. Периодические платежи платятся в порядке и на условиях, которые определены в приложении N ___ к настоящему Договору.

3.5. Расчеты между Правоволодільцем и Пользователем осуществляются в безналичном порядке путем ______________ согласно соответствующему действующему законодательству Украины.

4. ПРАВА ПРАВЛАДЕЛЬЦА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

4.1. Правоволоділець имеет право осуществлять контроль за качеством товаров (работ, услуг), которые производятся (выполняются, предоставляются) Пользователем на основании настоящего Договора в срок ___________.

4.2. Контроль за деятельностью Пользователя, который осуществляет Правоволоділець, не распространяется на его финансовую деятельность и заключается в

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

4.3. В случае выявления недостатков в деятельности Пользователя, которые влияют на качество товара (работ, услуг), или нарушений Пользователем условий настоящего Договора Правоволоділець употребляет наступнізаходи:_________________________________.

4.4. Невыполнение Пользователем названных в п. 4.3 мероприятий в срок ________ тянет за собой _____________________________________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. В случае нарушения Договора Сторона несет ответственность, определенную настоящим Договором и (или) действующим законодательством Украины.

5.1.1. Нарушением Договора является его