Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Доклад

Добрий день. Шановний голова, шановні члени державної комісії, до вашої уваги надається дипломна робота «Вдосконалення механізму правової охорони комерційної таємниці в Україні».

Комерційна таємниця є одним з нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Для вітчизняних підприємств проблема захисту комерційної таємниці виникає все частіше, тому що сучасне конкурентоздатне підприємство повинно проводити комплекс заходів по захисту конфіденційної інформації. До того ж в останній час помітно поширились методи комерційного шпигунства, шантажу, несанкціонованого використання технічних засобів для отримання інформації про діяльність конкурентів.

Але захист комерційної таємниці, як невід’ємний елемент ринкових відносин, потребує певних знань про форми та методи правового захисту комерційних секретів, прийняття практичних заходів по забезпеченню економічної безпеки підприємств.

Проблема захисту комерційної таємниці має багато аспектів, серед яких найважливішими є визначення правового положення комерційної таємниці, юридичне закріплення права на комерційну таємницю та створення правових гарантій реалізації цього права, регулювання відносин, які виникають в сфері обігу комерційної таємниці.

Правова охорона комерційної таємниці підприємства здійснюється Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про інформацію», «Про захист економічної конкуренції», «Про Службу безпеки України» та інші законодавчими актами.

Але на жаль в Україні відсутній спеціальний закон про комерційну таємницю, який би виступав регулятором цих правовідносин, тому проблема захисту комерційної таємниці залишається актуальною.

Цивільний кодекс України визначає, що комерційною таємницею є інформація, що є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Закон України «Про інформацію» поділяє інформацію, яка належить підприємству на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Цей поділ представлений на плакате №1

Відкрита інформація характеризується:

1) систематичною публікацією її в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках);

2) поширенням засобами масової інформації;

3) безпосереднім її надання громадянам, державним органам та юридичним особам.

Інформація з обмеженим доступом - це інформація, право доступу до якої обмежено відповідно до національного законодавства. Згідно Закону «Про інформацію», інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну.

До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

Конфіденційна інформація — це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

З наведеної схеми видно, що згідно з Законом України «Про інформацію», інформація, яка містить відомості комерційного характеру, може бути конфіденційною або комерційною таємницею, залежно від виду правового режиму її існування, встановленого володільцем такої інформації. Секретною або таємною прийнято називати інформацію, що складає державну та військову таємницю. Комерційна ж таємниця становить вид конфіденційної інформації.

Відомості, які можуть бути віднесені до комерційної таємниці, наприклад підприємства, повинні мати певні ознаки.

Система характерних ознак комерційної таємниці за національним законодавством представлена на плакаті №2.

Цими умовами є: відсутність загальновідомості, відсутність загальнодоступності, оборотоздатність, відсутність потреби реєстрації об’єкту.

На плакаті №3 представлені права, якими володіють суб’єкти права на комерційну таємницю.

Ці права мають виключно майновий характер:

– право на використання комерційної таємниці;

– право розпорядитися цим правом на використання, яке включає право дозволяти використання комерційної таємниці та право відчуження виключних прав за договором новому володільцю;

– право розкрити комерційну таємницю;

– право захисту прав на комерційну таємницю

Правова охорона на комерційну таємницю встановлюється власником з моменту віднесення відомостей до комерційної таємниці і здійснюється протягом строку, ним встановленого.

Загальний вигляд системи правової охорони, яка існує в Україні представлений на плакаті №4

Система правової охорони комерційної таємниці досліджувалася на прикладі Приватного Підприємства «Технострім».

Приватне підприємство «Технострім» було організовано у 2006 році.

З моменту державної реєстрації підприємство є юридичним особою, яка має окреме майно, що враховується на самостійному балансі, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку, фірмовий бланк, а також товарний знак та інші реквізити юридичної особи. Підприємство здійснює свою діяльність згідно діючого законодавства та свого Статуту.

Приватне підприємство «Технострім» займається такими видами діяльності:

1) надання послуг з обслуговування, ремонту офісної й комп'ютерної техніки;

2) розробка та впровадження Інтернет-проектів різного ступеня складності та комплексності;

3) надання транспортно-експедиційних послуг з автоперевезень по країнах СНД та Європи.

Підприємство здійснює діяльність, яка може бути привабливою для конкурентів з точки зору доступу інформації, що становить комерційну таємницю. Саме тому, забезпечення механізму охорони комерційної таємниці та врегулювання доступу до такої інформації має важливе значення і являється пріоритетним напрямком розвитку підприємства.

Передусім захист комерційної таємниці здійснюється на підприємстві «Технострім» шляхом закріплення порядку доступу та обігу такої інформації у:

1) статуті підприємства;

2) колективному договірі;

4) правилах внутрішнього трудового розпорядку;

У Додатку А представлений витяг зі статуту підприємства.

В колективному договорі ПП «Технострім» передбачено єдиний порядок робіт з комерційною інформацією з боку співробітників, які залучаються до роботи з ними, а також була визначена відповідальність за порушення порядку роботу з комерційною таємницею.

Ще одним важливим документом є правила внутрішнього трудового розпорядку, в яких теж передбачаються умови зберігання комерційної інформації. Зокрема, обов'язки адміністрації досліджуваного підприємства.

Обов'язки працівників закріпленні у спеціальному зобов’язанні, що підписується кожним працівником «Технострім». Вони представлені у Додаток Б.

Служба безпеки фірми завжди має бути готовою до подолання критичної (кризової) ситуації, що може постати через зіткнення інтересів бізнесу та злочинного світу. Головна мета діяльності

По-русски

Прикладание

Добрый день. Уважаемый председатель, уважаемые члены государственной комиссии, к вашему вниманию предоставляется дипломная работа "Совершенствования механизма правовой охраны коммерческой тайны в Украине".

Коммерческая тайна является одним из нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Для отечественных предприятий проблема защиты коммерческой тайны возникает все чаще, потому что современное конкурентоспособное предприятие должно проводить комплекс мероприятий по защите конфиденциальной информации. К тому же в последнее время заметно распространились методы коммерческого шпионажа, шантажа, несанкционированного использования технических средств для получения информации о деятельности конкурентов.

Но защита коммерческой тайны, как неотъемлемый элемент рыночных отношений, нуждается определенных знаний о формах и методах правовой защиты коммерческих секретов, принятия практических мероприятий по обеспечению экономической безопасности предприятий.

Проблема защиты коммерческой тайны имеет много аспектов, среди которых важнейшими являются определения правового положения коммерческой тайны, юридическое закрепление права на коммерческую тайну и создание правовых гарантий реализации этого права, регулирования отношений, которые возникают в сфере обращения коммерческой тайны.

Правовая охрана коммерческой тайны предприятия осуществляется Конституцией Украины, Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины, Законами Украины "Об информации", "О защите экономической конкуренции", "О Службе безопасности Украины" и другие законодательными актами.

Но к сожалению в Украине отсутствующей специальный закон о коммерческой тайне, который бы выступал в качестве регулятора этих правоотношений, потому проблема защиты коммерческой тайны остается актуальной.

Гражданский кодекс Украины определяет, что коммерческой тайной является информация, которая является секретной в том понимании, что она в целом или в определенной форме и совокупности ее составляющих является неизвестной и не является легкодоступной для лиц, которые обычно имеют дело с видом информации, к которому она принадлежит, в связи с этим имеет коммерческую ценность и была предметом адекватных существующим обстоятельствам мероприятий относительно сохранения ее секретности, употребленных лицом, которое законно контролирует эту информацию.

Закон Украины "Об информации" разделяет информацию, которая принадлежит предприятию на открытую информацию и информацию с ограниченным доступом.

Это разделение представлено на плакате №1

Открытая информация характеризуется:

1) систематической публикацией ее в официальных печатных изданиях(бюллетенях, сборниках);

2) распространением средствами массовой информации;

3) непосредственным ее предоставление гражданам, государственным органам и юридическим лицам.

Информация с ограниченным доступом - это информация, право доступа к которой ограниченно в соответствии с национальным законодательством. Согласно Закона "Об информации", информация с ограниченным доступом за своим правовым режимом разделяется на конфиденциальную и тайную.

К тайной информации принадлежит информация, которая содержит сведения, которые представляют государственную и другую предусмотренную законом тайну, разглашение которой наносит вред лицу, обществу и государству.

Конфиденциальная информация - это сведения, которые находятся во владении, пользовании или распоряжении отдельных физических или юридических личностей и распространяются за их желанием в соответствии с предусмотренными ими условиями.

Из приведенной схемы видно, что по закону Украины "Об информации", информация, которая содержит сведения коммерческого характера, может быть конфиденциальной или коммерческой тайной, в зависимости от вида правового режима ее существования, установленного владельцем такой информации. Секретной или тайной принято называть информацию, которая складывает государственную и военную тайну. Коммерческая же тайна представляет вид конфиденциальной информации.

Сведения, которые могут быть отнесены к коммерческой тайне, например предприятия, должны иметь определенные признаки.

Система характерных признаков коммерческой тайны по национальному законодательству представлена на плакате №2.

Этими условиями являются: отсутствие общеизвестности, отсутствие общедоступности, оборотоздатність, отсутствие потребности регистрации объекта.

На плакате №3 представлены права, которыми владеют субъекты права на коммерческую тайну.

Эти права имеют исключительно имущественный характер:

- право на использование коммерческой тайны;

- право распорядиться этим правом на использование, которое включает право позволять использование коммерческой тайны и право отчуждения исключительных прав по договору новому владельцу;

- право раскрыть коммерческую тайну;

- право защиты прав на коммерческую тайну

Правовая охрана на коммерческую тайну устанавливается владельцем с момента отнесения сведений к коммерческой тайне и осуществляется в течение срока, им установленного.

Общий вид системы правовой охраны, которая существует в Украине представленный на плакате №4

Система правовой охраны коммерческой тайны исследовалась на примере Частного Предприятия "Технострім".

Частное предприятие "Технострім" было организовано в 2006 году.

С момента государственной регистрации предприятие является юридическим лицом, которое имеет отдельное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе, расчетный, валютный и другие счета в банках, печать, фирменный бланк, а также товарный знак и другие реквизиты юридического лица. Предприятие осуществляет свою деятельность согласно действующего законодательства и своего Устава.

Частное предприятие "Технострім" занимается такими видами деятельности :

1) предоставление услуг по обслуживанию, ремонту офисной и компьютерной техники;

2) разработка и внедрение Интернет-проектов разной степени сложности и комплексности;

3) предоставления транспортно-экспедиционных услуг по автоперевозкам по странам СНГ и Европы.

Предприятие осуществляет деятельность, которая может быть привлекательной для конкурентов с точки зрения доступа информации, которая представляет коммерческую тайну. Именно поэтому, обеспечение механизма охраны коммерческой тайны и урегулирования доступа к такой информации имеет важное значение и является приоритетным направлением развития предприятия.

Прежде всего защита коммерческой тайны осуществляется на предприятии "Технострім" путем закрепления порядка доступа и обращения такой информации в:

1) уставе предприятия;

2) коллективному договірі;

4) правилах внутреннего трудового распорядка;

В Дополнении А представлена выдержка из устава предприятия.

В коллективном договоре ПП "Технострім" предусмотрен единственный порядок работ с коммерческой информацией со стороны сотрудников, которые привлекаются к работе с ними, а также была определенная ответственность за нарушение порядка работу с коммерческой тайной.

Еще одним важным документом являются правила внутреннего трудового распорядка, в которых тоже предусматриваются условия хранения коммерческой информации. В частности, обязанности администрации исследуемого предприятия.

Обязанности работников закреплении в специальном обязательстве, которое подписывается каждым работником "Технострім". Они представлены в Дополнение Б.

Служба безопасности фирмы всегда должна быть готовой к преодолению критической(кризисной) ситуации, которая может появиться через столкновение интересов бизнеса и преступного мира. Главная цель деятельности