Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

В криміналістичній літературі останнім часом розпочали використовувати термін «технологія». Зокрема, у підручнику (автори: Т.В. Авер’янова, P.C. Бєлкін, Ю.Г. Корухов, О.Р. Россинська) щодо проведення окремих процесуальних дій поряд з терміном тактика використовується й термін технологія. Зокрема, у цій роботі є такі глави «Тактика і технологія слідчого огляду і освідування», «Тактика і технологія обшуку та виїмки», «Технологія одержання зразків для порівняльного дослідження», «Технологія прослуховування і запису телефонних переговорів».

Аналіз зазначених підрозділів підручника свідчить, що автори не дають пояснень цьому терміну, хоча фактично встановлюють різницю між так( тикою і технологією. Так, О.Р. Россинська зазначає, що використання поняття «технологія» в криміналістиці і, зокрема, в криміналістичній тактиці дозволяє не тільки по(новому підійти до викладення класичних розділів навчального курсу, але й надати новий імпульс розвитку саме технології здійснення низки слідчих дій [5, 69].

До технологічного підходу звертаються й у тому випадку, коли вивчають злочинну діяль( ність, процеси вчинення злочинів. Так, Л.Г. Бордюгов підкреслює існування «технології зло( чинної діяльності», яку розуміє як певний зміст та динаміку процесів, що складають механізм і спосіб учинення злочину [6, 34(35]. A.M. Кустов зазначає, що дані про механізм злочину характеризують на відміну від відомостей про спосіб учинення злочину не якісний, а «техно( логічний» бік події злочину [7, 114]. A.B.

Шмонін вважає за необхідне запропонувати гіпотезу про використання в криміналістиці поняття «технологія злочинів». При цьому автор наводить такі аргументи на користь використання технологічного підходу під час дослідження злочинів: 1) як в науці, так і на практиці термін «технологія» достатньо добре знайомий. Він викорис( товується як в науковій та навчальній літературі з криміналістиці, так і практичним працівни( кам.

тика злочинів», «механізм злочину» («механізм злочинної діяльності»), «модель злочину» тощо), вказують на технологічний аспект як на характерний для криміналістичного дослідження злочинів; 3) пропонований технологічний підхід в криміналістичних дослідженнях злочинів надає мож( ливість: наблизити поняття до його змісту; усунути відомі умовності, які властиві сучасній криміналістиці; 4) термін «технологія» на сучасному етапі має достатньо чіткий та визначений зміст, що саме по собі обумовлює успіх у вирішенні поставленої проблеми [3, 164(165].

На сьогодні в юридичній літературі зустрічається термін «експертна технологія», який було запропоновано М.Я. Сегаєм та В.К. Стринжею (1984 р.). У подальшому дослідженню проблем судово(експертних (експертних) технологій присвятив цілу низку праць О.М. Моісеєв. О.М. Зінін та Н.П. Майліс визначають поняття експертної технології.

Вони вважають, що експертна технологія ( сукупність здійснюваних у відповідній послідовності операцій, дій, які виконуються на основі спеціальних знань, у зв’язку з проведенням дослідження яких( небудь об’єктів, які є речовими доказами, з метою пошуку відповідей на поставлені перед експертом питання.

Технологія експертного дослідження являє собою поєднання ряду скла( дових, а саме: знання методичних основ експертного дослідження; структури експертного висновку; критеріїв оцінки проміжних даних, одержаних під час дослідження; формування переконання експерта в обґрунтованості висновків; формування остаточних висновків; офор( млення результатів експертизи [8, 429(433]. До проблеми формування експертних технологій звертається й В.М. Шерстюк [9, 108(113].

Результати проведеного автором анкетування та інтерв’ювання судових експертів підтверджують тезу про те, що поняття «експертна техно( логія» є достатньо новим і викликає неоднозначне його розуміння. Зокрема, тільки 54 % опи( таних зазначили, що знають, що таке «експертна технологія».

Вони вважають, що «експерт( на технологія» ( це сукупність правил, прийомів і способів організації провадження судових експертиз (24%); застосування усього експертного потенціалу (33%); певна послідовність опе( рацій, які виконуються на підставі спеціальних знань (21%); використання експертних методик під час дослідження (14%); система застосування експертних засобів (5%); інше (3%).

По-русски

В криминалистической литературе в последнее время начали употреблять термин "технология". В частности, в учебнике(авторы: Т.В. Аверьянова, P.C. Бєлкін, Ю.Г. Корухов, О.Р. Россинська) относительно проведения отдельных процессуальных действий рядом со сроком тактика используется и срок технология. В частности, в этой работе есть такие главы "Тактика и технология следственного обзора и освідування", "Тактика и технология обыска и выемки", "Технология получения образцов для сравнительного исследования", "Технология прослушивания и записи телефонных переговоров".

Анализ отмеченных подразделений учебника свидетельствует, что авторы не дают объяснений этому сроку, хотя фактически устанавливают разницу между так( тикою и технологией. Да, О.Р. Россинська отмечает, что использование понятия "технология" в криминалистике и, в частности, в криминалистической тактике позволяет не только по(новому подойти к изложению классических разделов учебного курса, но и предоставить новый импульс развития именно технологии осуществления ряда следственных действий [5, 69].

К технологическому подходу обращаются и в том случае, когда изучают преступную діяль( ність, процессы совершения преступлений. Да, Л.Г. Бордюгов подчеркивает существование "технологии зло( действующей деятельности", которую понимает как определенное содержание и динамику процессов, которые складывают механизм и способ делания преступления [6, 34(35]. A.M. Кустов отмечает, что даны о механизме преступления характеризуют в отличие от сведений о способе делания преступления не качественный, а "техно( логическая" сторона события преступления [7, 114]. A.B.

Шмонін считает необходимым предложить гипотезу об использовании в криминалистике понятия "технология преступлений". При этом автор приводит такие аргументы в пользу использования технологического подхода во время исследования преступлений : 1) как в науке, так и на практике термин "технология" достаточно хорошо знаком. Он викорис( товується как в научной и учебной литературе из криминалистике, так и практическим працівни( кам.

тика преступлений", "механизм преступления"("механизм преступной деятельности"), "модель преступления" и тому подобное), указывают на технологический аспект как на характерный для криминалистического исследования преступлений; 3) предлагаемый технологический подход в криминалистических исследованиях преступлений предоставляет мож( ливість: приблизить понятие к его содержанию; устранить известные условности, какие свойственные современной криминалистике; 4) термин "технология" на современном этапе имеет достаточно четкое и определенное содержание, что само по себе обусловливает успех в решении поставленной проблемы [3, 164(165].

На сегодня в юридической литературе встречается термин "экспертная технология", который был предложен М.Я. Сегаєм и В.К. Стринжею(в 1984 г.). В дальнейшем исследованию проблем судебный(экспертных (экспертных) технологий посвятил целый ряд трудов О.М. Моисеев. О.М. Зінін и Н.П. Майлис определяют понятия экспертной технологии.

Они считают, что экспертная технология ( совокупность осуществляемых в соответствующей последовательности операций, действий, которые выполняются на основе специальных знаний, в связи с проведением исследования которых( небудь объектов, которые являются вещественными доказательствами, с целью поиска ответов на задавшимися перед экспертом вопросами.

Технология экспертного исследования являет собой сочетание ряда стекла( дових, а именно: знание методических основ экспертного исследования; структуры экспертного вывода; критериев оценки промежуточных данных, полученных во время исследования; формирование убеждения эксперта в обоснованности выводов; формирование окончательных выводов; офор( млення результатов экспертизы [8, 429(433]. К проблеме формирование экспертных технологий обращается и В.М. Шерстюк [9, 108(113].

Результаты проведенного автором анкетирования и интервьюирования судебных экспертов подтверждают тезис о том, что понятие "экспертная техно( логія" является достаточно новым и вызывает неоднозначное его понимание. В частности, только 54 пи( таних отметили, что знают, что такое "экспертная технология".

Они считают, что "эксперт( на технология" ( это совокупность правил, приемов и способов организации осуществления судебных экспертиз (24 применения всего экспертного потенциала (33 определенная последовательность опе( раций, которые выполняются на основании специальных знаний (21 использование экспертных методик во время исследования (14 система применения экспертных средств (5 другое (3