Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЗМІСТ

Завдання на магістрську роботу.............................................................................2

Реферат.....................................................................................................................4

Вступ……………………………………………………………………………….6

Розділ 1. Типологічні особливості сучасного телевізійного сюжету.....….…...8

1.1 Репортаж як жанр телевізійної журналістики………………………………8

1.2 Структура і композиція сюжету............ ………............................................15

Розділ 2. Основні етапи створення сюжету............…………………………....27

2.1 Підготовка до зйомки. Взаємодія репортера і оператора…..………….….27

2.2 Техніка відео зйомки…………………………………………………….…..39

2.3 Монтаж сюжету.............……………………………………………….…….55

Розділ 3. Оцінювання якості сюжету............…………………..…………….....64

Висновки……………………………………………….………………………....78

Список використаних джерел……………………….………………………......81

Додаток А…………………………………………….…………………………..84

Додаток Б…………………………………………….…………………………...86

Додаток В……………………………………………..…………………………..88

Додаток Г ……………………………………………..………………………….90

Додаток Д……………………………………………..……………………….....92

Додаток Є……………………………………………..………….………………94

Додаток Е……………………………………………..………...………………..96

Додаток Ж……………………………………………..…………………………98

Додаток З…………………………………………………………………………100

Додаток К……………………………………………….……………………….102

Додаток Л……………………………………………….……………………….104

Додаток М……………………………………………………………………….106

Додаток Н………………………………………………………………………..107

Додаток О………………………………………………………………………..109

Додаток П………………………………………………………………………...111

Додаток Р………………………………………………………………………...113

ВСТУП

Репортаж – жанр журналістики, що оперативно повідомляє про будь-яку подію, очевидцем або учасником якої є кореспондент. Телесюжет, на відміну від сюжету на радіо або в газеті, не тільки розповідає, але й показує глядачеві, що сталося. Якщо «газетярі» і «радійники» змушені описувати словом, то за журналіста-телевізійника описову функцію виконує відеоряд, «картинка». З одного боку, це дозволяє сконцентрувати увагу, з іншого боку, «телевізійники» більш залежні від події.

Необхідно потрапити на місце події до її завершення й устигнути відзняти відеоматеріал. Цей чинник важливий у розв’язанні питання про те, що може з'явитися інформаційним приводом для тсюжету. Видовищність відеоряду – одна з основних умов «оглядовості» рсюжету. Варто відзначити й той факт, що телевізійний сюжет створює ціла команда. Якщо газетяр може сам побувати на місці події й підготувати матеріал, то створення телесюжету вимагає залучення значних сил служби новин.

Найчастіше доводиться жертвувати деякими цікавими подіями, щоб зняти найбільш захопливе й актуальне.

Актуальність роботи. В роботі досліджуються формально-змістові особливості та технології створення сюжету кримського регіонального телебачення.

Об’єктом дослідження є сюжети кримських телекомпаній: Чорноморська ТРК, ТРК «ІТВ» за 2009 – 2010 рік.

Предметом дослідження є структура, композиція, технологія підготовки сучасного сюжету.

Мета роботи: виявити та проаналізувати технологію створення сучасного телевізійного сюжету.

Реалізація мети передбачає виконання наступних завдань:

1) розглянути особливості створення телевізійного сюжету;

2) проаналізувати основні етапи створення інформаційного повідомлення для телебачення;

3) дослідити особливості і роль операторської діяльності під час відображення ідеї автора;

4) обґрунтувати важливість позитивної співпраці оператора і журналіста під час підготовки сюжету для телебачення.

5) систематизувати основні наукові роботи дослідників з техніки відеозйомки;

6) з’ясувати роль монтажу під час створення телевізійного сюжету;

У процесі дослідження застосовувалися такі методи: спостереження, бесіда, діалог, аналіз, узагальнення, систематизація.

Матеріали дослідження можуть бути використані під час подальших наукових розробок, викладання університетських курсів, пов’язаних з теорією тележурналістики, при написанні курсових та дипломних робіт студентами факультету журналістики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дослідження є однією з перших спроб визначити, та проаналізувати технологічні аспекти створення сюжету на кримському регіональному телебаченні.

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці, присвячені розгляду технології підготовки телерепортажу таких вітчизняних і зарубіжних дослідників, як: В. Ворошилов, Т. Котюжинська, Д. Поттер, А. Соколов, П. Стенлі , Р. Уайт та ін.

Структура роботи: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, двадцять додатків. Обсяг основної роботи складає 114 сторінок. Список використаної літератури включає 37 найменувань, викладених на трьох сторінках.

У роботі використовувалися 17 сюжетів на різну тематику для служби новин ТРК «ІТВ» (м. Сімферополь), Чорноморської ТРК (м. Сімферополь), ТРК «Неаполь» (м. Сімферополь).

РОЗДІЛ 1

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СЮЖЕТУ

1.1 Репортаж як жанр телевізійної журналістики

Словник української мови визначає поняття репортажу як журналістський матеріал про подію. Походить від французького reportage – повідомляти, латинська основа – reporto – передавати. Як і інші жанри журналістики, репортаж повідомляє про новини. Істотною його відмінністю є факт обов'язкової присутності на місці дії автора – репортера. Найважливіша мета репортажу як інформаційного жанру – оперативність.

Ще більш сутнісна ознака – кореспондент обов'язково повинен бути очевидцем події, на перший план обов'язково виходить особисте сприйняття, відбір фактів і деталей.

Репортажність – іманентна властивість телебачення взагалі, виходячи з цього, репортаж – провідний жанр тележурналістики. Саме репортажі інформаційних і інформаційно-аналітичних програм визначають обличчя того або іншого телеканалу.

Телерепортаж здатний показати, що відбувалося. Глядач стає очевидцем. Журналістові немає необхідності описувати подія – цю функцію виконує відеоряд, «картинка». Репортер у закадровому тексті розповідає про причини й наслідки (реальні або можливі), проводить аналогії, шукає зв'язок з іншими подіями. Словом, говорить про неочевидне, але важливе.

Телерепортаж за своєю природою найбільш наближений до життя, об'єктивний за своєю природою – він відбиває дійсність (камера записує те, що відбувається насправді). Однак у закадровому тексті репортажу на перший план виступає суб'єктивне сприйняття автором події, що відбувається. Існує кілька видів телерепортажу.

За способом трансляції розрізняють такі різновиди телерепортажу: прямий і фіксований репортажі. Прямий репортаж транслюється в ефірі у момент перебігу дії та здійснюється за допомогою пересувної телевізійної станції (ПТС). Неможливість показати подію в момент її протікання або в її реальному часовому відрізку вимагає її фіксації.

За типом звукового супроводу репортажі поділяються на синхронні та німі. Синхронний репортаж містить природні шуми, подію та мовлення його учасників. Німий репортаж позбавлений природних шумів, чутний лише голос диктора, що читає закадровий

По-русски

СОДЕРЖАНИЕ

Задание на магістрську работу............................................................................2

Реферат.....................................................................................................................4

Вступление...............................6

Раздел 1. Типологические особенности современного телевизионного сюжета..........8

1.1 Репортаж как жанр телевизионной журналистики............8

1.2 Структура и композиция сюжета............ ..............................................15

Раздел 2. Основные этапы создания сюжета.........................27

2.1 Подготовка к съемке. Взаимодействие репортера и оператора..........27

2.2 Техника видео съемки........................39

2.3 Монтаж сюжета..................................55

Раздел 3. Оценивание качества сюжета...............................64

Выводы...............................78

Список использованных источников.........................81

Дополнение А..............................84

Дополнение Б...............................86

Дополнение В...............................88

Дополнение Г ..............................90

Дополнение Д.................................92

Дополнение Есть..............................94

Дополнение Е.................................96

Дополнение Ж............................98

Дополнение С............................100

Дополнение К............................102

Дополнение Л............................104

Дополнение М............................106

Дополнение Н............................107

Дополнение В............................109

Дополнение П..............................111

Дополнение Р..............................113

ВСТУПЛЕНИЕ

Репортаж - жанр журналистики, которая оперативно сообщает о любом событии, очевидцем или участником которой является корреспондент. Телесюжет, в отличие от сюжета на радио или в газете, не только рассказывает, но и показывает зрителю, что случилось. Если "газетчики" и "радійники" вынуждены описывать словом, то за журналиста-телевизионщика описательную функцию выполняет видеоряд, "картинка". С одной стороны, это позволяет сконцентрировать внимание, с другой стороны, "телевизионщики" более зависимы от события.

Необходимо попасть на место события к ее завершению и успеть отснять видеоматериал. Этот фактор важен в решении вопроса о том, которое может появиться информационным поводом для тсюжету. Зрелищность видеоряда - одно из основных условий "оглядовості" рсюжету. Стоит отметить и тот факт, что телевизионный сюжет создает целая команда. Если газетчик может сам побывать на месте события и подготовить материал, то создание телесюжета требует привлечения значительных сил службы новостей.

Чаще всего придется жертвовать некоторыми интересными событиями, чтобы снять наиболее увлекающееся и актуальное.

Актуальность работы. В работе исследуются формально-смысловые особенности и технологии создания сюжета крымского регионального телевидения.

Объектом исследования являются сюжеты крымских телекомпаний : Черноморская ТРК, ТРК "ІТВ" за 2009 - 2010 год.

Предметом исследования является структура, композиция, технология подготовки современного сюжета.

Цель работы : обнаружить и проанализировать технологию создания современного телевизионного сюжета.

Реализация цели предусматривает выполнение следующих заданий :

1) рассмотреть особенности создания телевизионного сюжета;

2) проанализировать основные этапы создания информационного сообщения для телевидения;

3) исследовать особенности и роль операторской деятельности во время отражения идеи автора;

4) обосновать важность позитивного сотрудничества оператора и журналиста во время подготовки сюжета для телевидения.

5) систематизировать основные научные работы исследователей из техники видеосьемки;

6) выяснить роль монтажа во время создания телевизионного сюжета;

В процессе исследования применялись такие методы: наблюдение, беседа, диалог, анализ, обобщение, систематизация.

Материалы исследования могут быть использованы во время дальнейших научных разработок, преподавания университетских курсов, связанных с теорией тележурналистики, при написании курсовых и дипломных работ студентами факультета журналистики.

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что исследование является одной из первых попыток определить, и проанализировать технологические аспекты создания сюжета на крымском региональном телевидении.

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют труды, посвященные рассмотрению технологии подготовки телерепортажу таких отечественных и зарубежных исследователей, как: В. Ворошилов, Т. Котюжинська, Д. Поттер, А. Соколов, П. Стэнли, Р. Уайт и др.

Структура работы : вступление, три раздела, вывода, списка использованных источников, двадцати дополнений. Объем основной работы складывает 114 страниц. Список использованной литературы включает 37 наименований, изложенных на трех страницах.

В работе использовались 17 сюжетов на разную тематику для службы новостей ТРК "ІТВ" (г. Симферополь), Черноморской ТРК (г. Симферополь), ТРК "Неаполь" (г. Симферополь).

РАЗДЕЛ 1

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СЮЖЕТА

1.1 Репортаж как жанр телевизионной журналистики

Словарь украинского языка определяет понятие репортажа как журналистский материал о событии. Происходит от французского reportage - сообщать, латинская основа - reporto - передавать. Как и другие жанры журналистики, репортаж сообщает о новостях. Существенным его отличием является факт обязательного присутствия на месте действия автора - репортера. Важнейшая цель репортажа как информационного жанра - оперативность.

Еще более сущностный признак - корреспондент обязательно должен быть очевидцем события, на первый план обязательно выходит личное восприятие, отбор фактов и деталей.

Репортажность - имманентное свойство телевидения вообще, исходя из этого, репортаж - ведущий жанр тележурналистики. Именно репортажи информационных и информационно-аналитических программ определяют лицо того или другого телеканала.

Телерепортаж способен показать, что происходило. Зритель становится очевидцем. Журналисту нет необходимости описывать событие - эту функцию выполняет видеоряд, "картинка". Репортер в закадровом тексте рассказывает о причинах и следствиях (реальны или возможны), проводит аналогии, ищет связь с другими событиями. Словом, говорит о неочевидном, но важно.

Телерепортаж по своей природе наиболее приближен к жизни, объективный по своей природе - он отбивает действительность (камера записывает то, которое происходит в действительности). Однако в закадровом тексте репортажа на первый план выступает субъективное восприятие автором события, которое происходит. Существует несколько видов телерепортажу.

По способу трансляции различают такие разновидности телерепортажу: прямой и фиксированный репортажи. Прямой репортаж транслируется в эфире в момент хода действия и осуществляется с помощью передвижной телевизионной станции (ПТС). Невозможность показать событие в момент ее протекания или в ее реальном часовом отрезке требует ее фиксации.

По типу звукового сопровождения репортажи разделяются на синхронные и немые. Синхронный репортаж содержит естественные шумы, событие и вещание его участников. Немой репортаж лишен естественных шумов, слышный лишь голос диктора, который читает закадровый