Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

"Про збір та облік єдиного соціального внеску"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

ийняття законопроекту обумовлено необхідністю підвищення ефективності роботи фондів соціального страхування, в тому числі шляхом більш раціонального використання коштів, що спрямовуються на утримання їх адміністративного апарату, а саме: зосередження функцій, пов’язаних з формуванням страхових коштів, в одному органі та запровадження єдиної для усіх фондів інформаційної бази, що забезпечить прозорість фінансових потоків, підвищить платіжну та звітну дисципліну платників страхових внесків та цільове використання страхових коштів.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

?ням страхових коштів: скорочення обсягу роботи щодо постановки на облік платників страхових внесків, збору коштів, формування та ведення інформаційної системи відомостей про застрахованих осіб, забезпечення звітності, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння внесків, зменшення кількості перевірок щодо сплати внесків до цільових страхових фондів, скорочення адміністративних витрат фондів на виконання цих функцій, зростання доходів страхових фондів та більш ефективного використання коштів соціального страхування.

3. Основні положення законопроекту

Підвищення ефективності роботи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюватиметься через запровадження в Україні єдиної системи збору страхових внесків, їх обліку та контролю за повнотою і своєчасністю сплати, а також єдиної інформаційної системи платників страхових внесків та застрахованих осіб.

Законопроектом передбачається об’єднати функції щодо збору страхових внесків та контролю за їх сплатою одним органом – Пенсійним фондом України.

Передбачається, що Пенсійний фонд України також буде вести Державний реєстр соціального страхування (реєстр страхувальників і реєстр застрахованих осіб), що забезпечить більш повний доступ до інформації для застрахованих осіб щодо набутих ними страхових прав.

Запровадження єдиного соціального внеску, який пропонується ввести з 1 січня 2011 року, дозволить значно спростити взаємодію платників із фондами соціального страхування. Це стосуватиметься також і адміністративних витрат роботодавців на оформлення платежів, підготовку та подання звітності, які значно скоротяться.

Механізм обчислення, нарахування і сплати єдиного соціально внеску функціонуватиме за тим же принципом, за яким здійснюється сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Запровадження запропонованого законопроектом порядку формування доходної частини бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування потребує внесення відповідних змін до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, законів з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, інших законів з метою приведення їх у відповідність до норм законопроекту про єдиний соціальний внесок. Зазначені зміни включено до Прикінцевих положень законопроекту.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

у працездатності”, “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” та про розміри внесків на ці види страхування в даний час функції щодо збору, обліку, забезпеченню звітності, здійсненню контролю за повнотою та своєчасністю справляння страхових внесків здійснюються окремо чотирма фондами: Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків, Пенсійним фондом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

За розрахунками Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення загальна економія у роботодавців у зв’язку з новим порядком адміністрування страхових внесків (зокрема, при наданні звітності та здійсненні контрольних функцій одним органом) становитиме більш ніж 2 млрд. грн. на рік.

Скорочення адміністративних видатків фондів соціального страхування за рахунок скорочення видатків на програмне та інформаційне забезпечення з контролю за сплатою страхових внесків становитиме понад 60 млн. грн. на рік по трьох фондах соціального страхування.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття акта дозволить:

• більш раціонально використовувати кошти, що спрямовуються на утримання адміністративного апарату фондів соціального страхування, відповідального за збір, облік та контроль за сплатою страхових внесків;

• значно спростити взаємодію платників із фондами соціального страхування, скоротити адміністративні витрати роботодавців на оформлення платежів, підготовку та подання звітності, зменшити кількість перевірок щодо сплати внесків до страхових фондів;

• забезпечити призначення всіх страхових виплат за даними персоніфікованого обліку;

• переорієнтувати функції та структури фондів соціального страхування переважно на роботу із застрахованими особами;

• надати можливість застрахованим особам в будь-який час отримувати інформацію які страхові внески та в які фонди робить за них роботодавець.

Міністр В. Надрага

" " _______________ 2010 р.

По-русски

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Закона Украины

"О сборе и учете единственного социального взноса"

1. Обоснование необходимости принятия законопроекта

ийняття законопроекту обусловленно необходимостью повышения эффективности работы фондов социального страхования, в том числе путем более рационального использования средств, которые направляются на содержание их административного аппарата, а именно: сосредоточение функций, связанных с формированием страховых средств, в одном органе и ввод единственной для всех фондов информационной базы, которая обеспечит прозрачность финансовых потоков, повысит платежную и отчетную дисциплину плательщиков страховых взносов и целевое использование страховых средств.

2. Цель и задание принятия законопроекту

ням страховых средств : сокращение объема работы относительно постановки на учет плательщиков страховых взносов, сбора средств, формирования и ведения информационной системы сведений о застрахованных лицах, обеспечение отчетности, осуществления контроля за полнотой и своевременностью производства взносов, уменьшения количеству проверок относительно уплаты взносов к целевым страховым фондам, сокращение административных расходов фондов на выполнение этих функций, роста доходов страховых фондов и более эффективного использования средств социального страхования.

3. Основные положения законопроекта

Повышение эффективности работы фондов общеобязательного государственного социального страхования будет осуществляться через ввод в Украине единой системы сбора страховых взносов, их учета и контроля за полнотой и своевременностью уплаты, а также единой информационной системы плательщиков страховых взносов и застрахованных лиц.

Законопроектом предусматривается объединить функции относительно сбора страховых взносов и контроля за их уплатой одним органом - Пенсионным фондом Украины.

Предусматривается, что Пенсионный фонд Украины также будет вести Государственный реестр социального страхования (реестр страхователей и реестр застрахованных лиц), которое обеспечит более полный доступ к информации для застрахованных лиц относительно приобретенных ими страховых прав.

Ввод единственного социального взноса, который предлагается ввести с 1 января 2011 года, позволит значительно упростить взаимодействие плательщиков с фондами социального страхования. Это будет касаться также и административных расходов работодателей на оформление платежей, подготовку и представления отчетности, которые значительно сократятся.

Механизм вычисления, начисления и уплаты единственного социально взноса будет функционировать по тому же принципу, за которым осуществляется уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Ввод предложенного законопроектом порядка формирования доходной части бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования требует внесения соответствующих изменений к Основам законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, законов из отдельных видов общеобязательного государственного социального страхования, других законов с целью приведения их в соответствие с нормами законопроекта о единственном социальном взносе. Отмеченные изменения включены к Заключительным положениям законопроекта.

4. Состояние нормативно-правовой базы в данной сфере правового регулирования

в работоспособности", "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и о размерах взносов на эти виды страхования в настоящее время функции относительно сбора, учета, обеспечению отчетности, осуществлению контроля за полнотой и своевременностью производства страховых взносов осуществляются отдельно четырьмя фондами: Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Фондом социального страхования из временной потери работоспособности, Фондом социального страхования от несчастных случаев, Пенсионным фондом.

5. Финансово-экономическое обоснование

За расчетами Научно-исследовательского института труда и занятости населения общая экономия у работодателей в связи с новым порядком администрирования страховых взносов (в частности, при предоставлении отчетности и осуществлении контрольных функций одним органом) будет представлять больше чем 2 млрд. грн. на год.

Сокращение административных расходов фондов социального страхования за счет сокращения расходов на программное и информационное обеспечение из контроля за уплатой страховых взносов будет представлять свыше 60 млн. грн. на год по трем фондам социального страхования.

6. Прогноз социально-экономических, правовых и других последствий принятия законопроекта

Принятие акта позволит:

- более рационально использовать средства, которые направляются на содержание административного аппарата фондов социального страхования, ответственного за сбор, учет и контроль за уплатой страховых взносов;

- значительно упростить взаимодействие плательщиков с фондами социального страхования, сократить административные расходы работодателей на оформление платежей, подготовку и представление отчетности, уменьшить количество проверок относительно уплаты взносов к страховым фондам;

- обеспечить назначение всех страховых выплат по данным персонифицированного учета;

- переориентировать функции и структуры фондов социального страхования преимущественно на работу с застрахованными лицами;

- предоставить возможность застрахованным лицам в любое время получать информацию какие страховые взносы и в какие фонды делает за них работодатель.

Министр В. Надрага

" " _______________ в 2010 г.