Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински


7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

По-английски

7.7. All corrections after text of this Agreement have force and can undertake to attention exceptionally on condition that they are in every special case dated, validified by the signatures of Parties and clamped by their printing.
7.8. This Agreement is made at the complete understanding Parties of his terms and terminology Ukrainian in two authentic copies that have identical legal force, - on one for each of Parties.