Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ВСТАНОВИВ:

Постановою Армянського міського суду Автономної Республіки Крим від 27.01.2011 позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено частково.

Не погодившись із зазначеною постановою суду відповідач звернувся з апеляційною скаргою в який просить скасувати постанову. Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що судом порушені норми матеріального та процесуального права, висновки суду не відповідають обставинам справи, оскільки Лист Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України №4096/02-01 від 11.03.2009 є обов’язковим для виконання органами Пенсійного фонду України.

Справа розглядається в порядку письмового провадження відповідно до статті 197 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою суд апеляційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження, якщо всі особи, які беруть участь у справі, заявили клопотання про вирішення справи за їхньої відсутності.

На підставі та за правилами статті 195 Кодексу адміністративного судочинства України, розглянувши справу, судова колегія встановила наступне.

Основним законом, який визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій є Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Питання перерахунку пенсії особі, яка після призначення пенсії продовжувала працювати, регулюється частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Згідно статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.

Відповідно до підпункту "а" підпункту 10 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 №107-VI "Про Державний бюджет України на 2008 рік" частину четверту статті 42 викладено в наступній редакції: "У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії." Однак, Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.

65 розділу I, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу I, пунктів 1 - 4, 6 - 22, 24 - 100 розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) вказані зміни визнані неконституційними.

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 Кз2 Кз3 ... Кзn);

К - кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

Судова колегія встановила, що позивач після призначення пенсії продовжував працювати, отже має право на перерахунок пенсії відповідно до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Аналогічний статтям 40, 42 Закону порядок перерахунку пенсій встановлено також пунктом 11 постанови Кабінету Міністрів України №530 від 28.05.2008 "Про деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян".

Пунктом 11 Постанови Кабінету Міністрів України №530 від 28.05.2008 "Про деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" встановлено, що у разі коли застрахована особа після призначення пенсії відповідно до Закону продовжувала працювати, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період, що настає після призначення пенсії, не підлягає виключенню.

Таким чином, позивач має право на перерахунок пенсії з застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2009 рік.

Підстав для незастосування Постанови Кабінету Міністрів України №530 від

По-русски

УСТАНОВИЛ:

Постановлением Армянського городского суда Автономной Республики Крым от 27.01.2011 исковые требования ЛИЦО_1 довольно частично.

Не согласившись с отмеченным постановлением суда ответчик обратился с апелляционной жалобой в который просит упразднить постановление. Доводы апелляционной жалобы мотивированы тем, что судорог нарушенные нормы материального и процессуального права, заключения суда не отвечают обстоятельствам дела, поскольку Лист Министерства труда и социальной политики Украины и Пенсионного фонда Украины №4096/02-01 от 11.03.2009 является обязательным для выполнения органами Пенсионного фонда Украины.

Дело рассматривается в порядке письменного осуществления в соответствии со статьей 197 Кодекса административного судопроизводства Украины, согласно которой суд апелляционной инстанции может рассмотреть дело в порядке письменного осуществления, если все лица, которые участвуют по делу, заявили ходатайства о решении дела при их отсутствии.

На основании и по правилам статьи 195 Кодекса административного судопроизводства Украины, рассмотрев дело, судебная коллегия установила следующее.

Основным законом, который определяет принципы, принципы и механизмы функционирования системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, назначения, пересчета и выплаты пенсий есть Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Вопрос пересчета пенсии лицу, которое после назначения пенсии продолжало работать, регулируется частью четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в случае, если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, осуществляется пересчет пенсии с учетом страхового стажа после назначения пенсии.

Каждый следующий пересчет пенсии осуществляется не раньше как через два года после предыдущего пересчета с учетом страхового стажа после назначения пенсии.

Пересчет пенсии осуществляется из заработной платы (доходу), из которой была вычисленная пенсия, или за периоды страхового стажа, отмеченные в части первой статье 40 данного Закона.

В соответствии с подпунктом "а" подпункта 10 пункта 35 раздела II Закона Украины от 28.12.2007 №107 - VI "О Государственном бюджете Украины на 2008 год" часть четвертая статьи 42 изложена в следующей редакции: "В случае, если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, осуществляется пересчет пенсии с учетом не меньше чем 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего пересчета) пенсии независимо от перерывов в работе.

Пересчет пенсии осуществляется из заработной платы (доходу), из которой была вычисленная пенсия.

По желанию пенсионера пересчет пенсии осуществляется из заработной платы за периоды страхового стажа, отмеченные в части первой статье 40 данного Закона, с применением показателя средней заработной платы работников в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, из которой оплачены страховые взносы и которая в соответствии с данным Законом учитывается для вычисления пенсии, за календарный год, который предшествует году пересчета пенсии".

Однако, Решением Конституционного Суда Украины от 22.05.

65 разделу I, пунктов 61, 62, 63, 66 разделу II, пункту 3 раздела III Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины" и 101 народном депутате Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений статьи 67 раздела I, пунктов 1 - 4, 6 - 22, 24 - 100 разделу II Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины" (справа относительно предмета и содержания закона о Государственном бюджете Украины) указанные изменения признаны неконституционными.

В соответствии с частью второй статьи 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" заработная плата (доход) для вычисления пенсии определяется за формулой:

Зп = Зс х (Ск: К), где:

Зп - заработная плата (доход) застрахованного лица для вычисления пенсии, в гривнях;

Зс - средняя заработная плата работников, занятых в отраслях экономики Украины, за календарный год, который предшествует году обращения по назначению пенсии;

Ск - сумма коэффициентов заработной платы (доходу) за каждый месяц (Кз1 Кз2 Кз3 ... Кзn);

К - количество месяцев страхового стажа, за которые рассчитаны коэффициенты заработной платы (доходу) застрахованного лица.

на момент назначения пенсии данных о средней заработной плате работников, занятых в отраслях экономики Украины, за предыдущий год для определения заработной платы (доходу) учитывается имеющаяся средняя заработная плата работников, занятых в отраслях экономики Украины, за месяцы предыдущего года со следующим пересчетом заработной платы (доходу) для вычисления пенсии по получении данных о средней заработной плате работников, занятых в отраслях экономики Украины, за календарный год, который предшествует году обращения по назначению пенсии.

Судебная коллегия установила, что истец после назначения пенсии продолжал работать, следовательно имеет право на пересчет пенсии в соответствии со статьей 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Аналогичный статьям 40, 42 Закону порядок пересчета пенсий установлен также пунктом 11 постановления Кабинета Министров Украины №530 от 28.05.2008 "О некоторых вопросах социальной защиты отдельных категорий граждан".

Пунктом 11 Постановления Кабинета Министров Украины №530 от 28.05.2008 "О некоторых вопросах социальной защиты отдельных категорий граждан" установлено, что в случае когда застрахованное лицо после назначения пенсии в соответствии с Законом продолжало работать, проводится пересчет пенсии с учетом не менее как 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего пересчета) пенсии независимо от перерывов в работе. Пересчет пенсии проводится из заработной платы (доходу), из которой была вычисленная пенсия.

По желанию пенсионера пересчет пенсии проводится из заработной платы за периоды страхового стажа, с применением показателя средней заработной платы работников в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, из которой оплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом учитывается для вычисления пенсии, за календарный год, который предшествует году пересчета пенсии. При этом из периода, за который учитывается заработная плата (доход) для пересчета пенсии, период, который наступает после назначения пенсии, не подлежит исключению.

Таким образом, истец имеет право на пересчет пенсии с применением показателя средней заработной платы работников в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине за 2009 год.

Оснований для неприменения Постановления Кабинета Министров Украины №530 от