Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Дисертація присвячена характеристиці гарантії як виду забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань. Досліджено історико-правові аспекти становлення гарантії в цивільному законодавстві. Проаналізовано поняття, ознаки та функції гарантії. Наведені класифікації гарантії на окремі види за різними підставами. Досліджено правову природу договору про видачу гарантії, а також особливості правового статусу суб’єктів гарантійного правовідношення. Розглядаються особливості виконання гарантійного зобов’язання, право гаранта на пред’явлення регресних вимог до боржника, а також підстави припинення гарантії. Сформульовано висновки, обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання гарантії у вітчизняному цивільному

По-русски

Диссертация посвящена характеристике гарантии как виду обеспечения выполнения гражданско-правовых обязательств. Исследованы историко-правовые аспекты становления гарантии в гражданском законодательстве. Проанализировано понятие, признаки и функции гарантии. Приведенные классификации гарантии на отдельные виды за разными основаниями. Исследована правовая природа договора о выдаче гарантии, а также особенностях правового статуса субъектов гарантийного правоотношения. Рассматриваются особенности выполнения гарантийного обязательства, право гаранта на предъявление регрессных требований к должнику, а также основанию прекращения гарантии. Сформулированы выводы, обоснованы предложения и рекомендации относительно совершенствования правового регулирования гарантии в отечественном гражданском