Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У роботі розкриваються базові засади розбудови музичної освіти в Україні, висвітлюються теоретико-практичні підходи до її удосконалення і осучаснення. Як провідне визначається положення щодо функції музичного виховання у становленні особистості, окреслюються рушійні сили процесу її музичного розвитку. Змістовою основою музичного навчання дітей та юнацтва визнається національне мистецтво, наголошується на необхідності поєднання у змісті навчання трьох видів музичної діяльності учнів - пізнання, оцінювання, творення, виявляються вимоги до вибору навчального репертуару з виконавських музичних дисциплін. Підкреслюється, що поза досягненням взаємозв’язку між професійною підготовкою педагогів-музикантів і музичним навчанням школярів якісне функціонування музичної освіти неможливе. Доводиться, що продуктивний розгляд узагальнених наукових координат процесу розвитку музичної освіти таких, як методологічні засади, принципи, педагогічні умови, методи, форми тощо, має відбуватись в

По-английски

In-process base principles of development of musical education open up in Ukraine, the теоретико-практичні going are illuminated near her improvement and осучаснення. As leading is determined position in relation to the function of musical education in becoming of personality, motive forces of process of her are outlined musical development. Semantic basis of musical studies of children and youth is acknowledge a national art, it is marked on the necessity of combination for maintenance of studies of three types of musical activity of students is cognition, evaluation, creation, requirements appear to the choice of educational repertoire from performance musical disciplines. It is underlined that out of achievement of intercommunication between professional preparation of teachers-musicians and musical studies of schoolboys the high-quality functioning of musical education is impossible. It will be that productive consideration of the generalized scientific co-ordinates of process of development of musical formation of such, as methodological principles, principles, pedagogical terms, methods, forms and others like that, must take place in