Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

7. Результати тестування спектрометра / атом CsI/.
Випробування розробленого спектрометра було проведено шляхом записів ліній поглинання ридбергівских атомів цезію - Cs1. Вибір саме цього атома в якості тестового був зроблений з наступних міркувань. Енергетичний спектр цезію в рідбергівских станах S, P, D та F добре вивчений [16], тобто авторами цього дослідження знайдені константи для розрахунку квантового дефекту в зазначених станах, і, отже можливий розрахунок із прийнятною точністю енергій і частот переходів у цій області. Легко розрахувати також пороги польової іонізації атома цезію в кожному із цих станів, що полегшує ідентифікацію записаних резонансів. Пари цезію легко одержати при порівняно низькій температурі джерела пучка атомів, а їх перехід у рідбергівский стан можна здійснити шляхом двохфотонного поглинання випромінювання єдиного лазера на барвнику DCM / червоне світло/ з перебудовою частоти.
Нижче представлені результати наших розрахунків та експериментів.

7.1.

По-русски

7. Результаты тестирования спектрометра / атом CsI/.
Испытание разработанного спектрометра было проведено путем записей линий поглощения ридбергівских атомов цезия - Cs1. Выбор именно этого атома в качестве тестового был сделан по следующим соображениям. Энергетический спектр цезия в рідбергівских состояниях S, P, D и F хорошо изучен [16], то есть авторами этого исследования найденные константы для расчета квантового дефекта в отмеченных состояниях, и, следовательно возможный расчет с приемлемой точностью энергий и частот переходов в этой области. Легко рассчитать также пороги полевой ионизации атома цезия в каждом из этих состояний, что облегчает идентификацию записанных резонансов. Пары цезия легко получить при сравнительно низкой температуре источника пучка атомов, а их переход в рідбергівский состояние можно осуществить путем двухфотонного поглощения излучения единственного лазера на красителе DCM / красный свет/ с перестройкой частоты.
Ниже представленные результаты наших расчетов и экспериментов.

7.1.