Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

. Моніторинг земель - це система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів.

У системі моніторингу земель проводиться збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науково обгрунтувальних рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки. Моніторинг земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля.

Завданням моніторингу земель є періодичний контроль динаміки основних гнунтових процесів у природних умовах і при антропогенних навантаженнях, прогноз еколого-економічних наслідків деградації земельних ділянок з метою запобігання або усунення дії негативних процесів.

До завдань моніторигину земель відносяться: довгострокові систематичні спостереження за станом земель; аналіз екологічного стану земель; своєчасне виявлення змін стану земель, оцінка цих змін, прогноз і вироблення рекомендацій про попередження і усунення наслідків негативних процесів, інформаційне забезпечення ведення державного земельного кадастру, землекористування, землеустрою, державного контролю за використанням і охороною земель, а також власників земельних дільниць.

Моніторинг земель є однією із функцій управління в сфері використання та охорони земель. Його об'єктом є земельний фонд України незалежно від форм власності на землю, цільового призначення та характеру використання.

йомки, обстеження і вишукування), виявлення змін, а також оцінки: стану використання угідь, полів, ділянок; процесів, пов'язаних із мінами родючості грунтів, заростанні сільськогосподарських угідь, забруднення земель токсичними речовинами; стану берегових ліній, річок, морів, озер, водосховищ, гідротехнічних споруд; процесів, пов'язаних з утриманням ярів, сальовими потоками, землетрусами та іншими явищами; стану земель населених пунктів, територій, зайнятих нафтогазовими об'єктами, очисними спорудами, а також іншими промисловими об'єктами.

Моніторинг земель здійснюється у відповідності із загальнодержавними і регіональними програмами. Інформація про стан земельних ресурсів та їх використання, яка була отримана в процесі ведення моніторингу, нагромаджується в архівах і банках даних автоматизованої інформаційної системи.

На основі зібраної інформації і результатів оцінки стану земель складаються оперативні зведення, наукові прогнози і рекомендації, які надаються до місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого й регіонального самоврядування, інших держаних органів для вжиття заходів щодо попередження і ліквідації наслідків негативних процесів.

Отримані матеріали об'єктивно характеризують фізичні, хімічні, біологічні процеси в навколишньому середовищі, рівень забруднення грунтів, що дає можливість органам державного управління пред'являти певні вимоги до землекористувачів по усуненню правопорушень в області використання і охорони земель.

Моніторинг земель ведеться з дотриманням принципу сумісності різнорідних даних, заснованого на застосуванні єдиних класифікаторів, кодів, системи одиниць та інші.

По-русски

. Мониторинг земель - это система наблюдения по состоянию земель с целью своевременного выявления изменений, их оценки, отвлечения и ликвидации последствий негативных процессов.

В системе мониторинга земель проводится сбор, обрабатывание, передаваемость, сохранение и анализ информации о состоянии земель, прогнозирования их изменений и разрабатывания научно обгрунтувальних рекомендаций для принятия решений относительно предотвращения негативных изменений состояния земель и соблюдения требований экологической безопасности. Мониторинг земель является составной частью государственной системы мониторинга окружающей среды.

Заданием мониторингу земель является периодический контроль динамики основных гнунтових процессов в естественных условиях и при антропогенных нагрузках, прогноз эколого-экономических последствий деградации земельных участков с целью предотвращения или устранения действия негативных процессов.

К заданиям моніторигину земель относятся: долгосрочные систематические наблюдения по состоянию земель; анализ экологического состояния земель; своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и устранении последствий негативных процессов, информационном обеспечении ведения государственного земельного кадастра, землепользования, землеустройства, государственного контроля за использованием и охраной земель, а также владельцев земельных участков.

Мониторинг земель является одной из функций управления в сфере использования и охраны земель. Его объектом является земельный фонд Украины независимо от форм собственности на землю, целевого назначения и характера использования.

йомки, обследование и выискивание), выявление изменений, а также оценки : состоянию использования угодий, полей, участков; процессов, связанных с минами плодородия почв, зарастании сельскохозяйственных угодий, загрязнения земель токсичными веществами; состоянию береговых линий, рек, моров, озер, водохранилищ, гидротехнических сооружений; процессов, связанных с содержанием яров, сальовими потоками, землетрясениями и другими явлениями; состоянию земель населенных пунктов, территорий, занятых нефтегазовыми объектами, очистными сооружениями, а также другими промышленными объектами.

Мониторинг земель осуществляется в соответствии с общегосударственными и региональными программами. Информация о состоянии земельных ресурсов и их использования, которая была получена в процессе ведения мониторинга, накапливается в архивах и банках данных автоматизированной информационной системы.

На основе собранной информации и результатов оценки состояния земель складываются оперативные возведения, научные прогнозы и рекомендации, которые предоставляются к местным органам государственной исполнительной власти, органов местного и регионального самоуправления, других держаних органов для принятия мер относительно предупреждения и ликвидации последствий негативных процессов.

Полученные материалы объективно характеризуют физические, химические, биологические процессы в окружающей среде, уровень загрязнения почв, которое дает возможность органам государственного управления предъявлять определенные требования к землепользователям по устранению правонарушений в области использования и охраны земель.

Мониторинг земель ведется с соблюдением принципа совместимости разнородных данных, основанного на применении единственных классификаторов, кодов, системы единиц и другие.