Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Ресторани являються однією з форм перерозподілу матеріальних цінностей між членами суспільства і займають гідне місце в реалізації соціально-економічних завдань, пов’язаних із зміцненням здоров`я людей, підвищенням продуктивності їх праці, економним використанням ресурсів, продовольчої сировини, скороченням часу на приготування їжі в домашніх умовах, створенням можливосте для культурного проведення дозвілля і відпочинку.

Головною задачею ресторанів являється надання платних послуг населенню (клієнтам) у формі суспільно організованого харчування. Ресторани мають специфічні особливості, які відрізняють їх від промислових та торгівельних підприємств:

1) об`єднання виробництва продукції з її реалізацією і організацію споживання у суспільних приміщеннях (залах);

2) різноманітність продукції, яка випускається;

3) короткочасне зберігання готової продукції і багаторазове її виготовлення в невеликих кількостях.

По-английски

Restaurants are one of forms of redistribution of material values between the members of society and occupy a deserving place in realization of the socio-economic tasks, related to strengthening of health of people, increase of the their labour productivity, economy use of resources, food raw material, reduction of time on preparation of meal in domestic terms, creation of можливосте for cultural realization of leisure and rest.

The main task of restaurants is a grant of requiring payment services to the population (to the clients) in form the publicly organized feed. Restaurants have specific features that distinguish them from industrial and trade enterprises :

a 1) association of production of goods with her realization and organization of consumption are in public apartments (halls);

2) varieties of products, that is produced;

3) brief storage of the prepared products and her frequent making in small amounts.