Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Документ 3613-17, редакцiя вiд 07.07.2011, чинний (3 сторiнки)

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради

[ 26.08.11 11:37 ]

________________________________________

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Державний земельний кадастр

Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні

основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:

Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна

система відомостей про землі, розташовані в межах державного

кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх

використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику

земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і

користувачами;

державна реєстрація земельної ділянки - внесення до

Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей

про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового

номера;

геоінформаційна система - інформаційна (автоматизована)

система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання

та постачання геопросторових даних;

геопросторовий об'єкт - об'єкт реального світу, що

характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у

встановленій системі просторово-часових координат;

геопросторові дані - набір даних про геопросторовий об'єкт;

індексна кадастрова карта (план) - картографічний документ,

що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і

кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів

земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану);

кадастрова зона - сукупність (об'єднання) кадастрових

кварталів;

кадастрова карта (план) - графічне зображення, що містить

відомості про об'єкти Державного земельного кадастру;

кадастровий квартал - компактна територія, що визначається з

метою раціональної організації кадастрової нумерації та межі якої,

як правило, збігаються з природними або штучними межами (річками,

струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними

спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами

тощо);

кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальна, що не

повторюється на всій території України, послідовність цифр та

знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної

реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування;

режимоутворюючий об'єкт - об'єкт природного або штучного

походження (водний об'єкт, об'єкт магістральних трубопроводів,

енергетичний об'єкт, об'єкт культурної спадщини, військовий

об'єкт, інший визначений законом об'єкт), під яким та /або навколо

якого у зв'язку з його природними або набутими властивостями

згідно із законом встановлюються обмеження у використанні земель.

Стаття 2. Мета ведення Державного земельного кадастру

Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного

забезпечення органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, фізичних та юридичних осіб при:

регулюванні земельних відносин;

управлінні земельними ресурсами;

організації раціонального використання та охорони земель;

здійсненні землеустрою;

проведенні оцінки землі;

формуванні та веденні містобудівного кадастру, кадастрів

інших природних ресурсів;

справлянні плати за землю.

Стаття 3. Принципи Державного земельного кадастру

Державний земельний кадастр базується на таких основних

принципах:

обов'язковості внесення до Державного земельного кадастру

відомостей про всі його об'єкти;

єдності методології ведення Державного земельного кадастру;

об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у

Державному земельному кадастрі;

внесення відомостей до Державного земельного кадастру

виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

відкритості та доступності відомостей Державного земельного

кадастру, законності їх одержання, поширення і зберігання;

безперервності внесення до Державного земельного кадастру

відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру, що

змінюються;

документування всіх відомостей Державного земельного

кадастру.

Стаття 4. Регулювання відносин, що виникають при веденні

Державного земельного кадастру

Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного

земельного кадастру, здійснюється відповідно до Конституції

України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ),

цього Закону, законів України "Про землеустрій" ( 858-15 ), "Про

оцінку земель" ( 1378-15 ), "Про топографо-геодезичну і

картографічну діяльність" ( 353-14 ), "Про захист персональних

даних" ( 2297-17 ), інших законів України та прийнятих відповідно

до них нормативно-правових актів.

Стаття 5. Загальні засади ведення Державного

земельного кадастру

1. Ведення Державного земельного кадастру здійснюється

шляхом:

створення відповідної державної геодезичної та картографічної

основи, яка визначається та надається відповідно до цього Закону;

внесення відомостей про об'єкти Державного земельного

кадастру;

внесення змін до відомостей про об'єкти Державного земельного

кадастру;

оброблення та систематизації відомостей про об'єкти

Державного земельного кадастру.

2. Державний земельний кадастр ведеться на електронних та

паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на

електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на

паперових носіях.

3. Порядок ведення Державного земельного кадастру

визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього

Закону.

4. Державний земельний кадастр є державною власністю.

5. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та

користування такими відомостями здійснюється виключно на підставі

та відповідно до цього Закону. Забороняється вимагати для внесення

відомостей до Державного земельного кадастру та користування

такими відомостями надання документів та здійснення дій, прямо не

передбачених цим Законом.

Розділ II. ОРГАНИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 6. Система органів Державного земельного кадастру

1. Систему органів, що здійснюють ведення Державного

земельного кадастру, становить центральний орган виконавчої влади

з питань земельних ресурсів та його територіальні органи.

2. Держателем Державного земельного

По-русски

Документ 3613-17, редакцiя вiд 07.07.2011, действующий (3 сторiнки)

Сторiнка "Законодательство Украины" сайта Верховной Рады

[ 26.08.11 11:37 ]

________________________________________

ИЗ А К О Н В К Р А Ї Н И

О Государственном земельном кадастре

Данный Закон устанавливает правовые, экономические и организационные

основы деятельности в сфере Государственного земельного кадастра.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

1. В данном Законе нижеприведены сроки употребляются в таком

значении:

Государственный земельный кадастр - единственная государственная геоинформационная

система сведений о землях, расположенных в пределах государственного

границе Украины, их целевое назначение, ограничение в их

использовании, а также даны о количественной и качественной характеристике

земель, их оценку, о распределении земель между владельцами и

пользователями;

государственная регистрация земельного участка - внесение к

Государственного земельного кадастра предвиденных данным Законом сведений

о формировании земельного участка и присвоении ей кадастрового

номера;

геоинформационная система - информационна (автоматизированная)

система, которая обеспечивает сбор, обрабатывание, анализ, моделирование

но снабжение геопространственных данных;

геопространственный объект - объект реального мира, что

характеризуется определенным местоположением на Земле и определен в

установленной системе пространственно-временных координат;

геопространственные данные - набор данных о геопространственном объекте;

индексная кадастровая карта (план) - картографический документ,

что отображает местонахождение, пределы и нумерацию кадастровых зон и

кварталов и используется для присвоения кадастровых номеров

земельным участкам и ведение кадастровой карты (плану);

кадастровая зона - совокупность (объединение) кадастровых

кварталов;

кадастровая карта (план) - графическое изображение, которое содержит

сведения об объектах Государственного земельного кадастра;

кадастровый квартал - компактная территория, которая определяется из

целью рациональной организации кадастровой нумерации и пределы которой,

как правило, совпадают с естественными или искусственными пределами (реками,

ручьями, каналами, лесополосами, улицами, путями, инженерными

сооружениями, ограждениями, фасадами зданий, линейными сооружениями

и тому подобное);

кадастровый номер земельного участка - индивидуальная, что не

повторяется на всей территории Украины, последовательность цифр и

знаков, которая присваивается земельному участку во время ее государственной

регистрации и хранится за ней в течение всего времени существования;

режимоутворюючий объект - объект естественного или искусственного

происхождение (водный объект, объект магистральных трубопроводов,

энергетический объект, объект культурного наследия, военный

объект, другой определенный законом объект), под которым и /или вокруг

какого в связи с его естественными или приобретенными свойствами

по закону устанавливаются ограничения в использовании земель.

Статья 2. Цель ведения Государственного земельного кадастра

Государственный земельный кадастр ведется с целью информационного

обеспечение органов государственной власти и органов местного

самоуправление, физических и юридических лиц при:

регулировании земельных отношений;

управлении земельными ресурсами;

организации рационального использования и охраны земель;

осуществлении землеустройства;

проведении оценки земли;

формировании и ведении градостроительного кадастра, кадастров

других природных ресурсов;

производстве платы за землю.

Статья 3. Принципы Государственного земельного кадастра

Государственный земельный кадастр базируется на таких основных

принципах:

обязательности внесения к Государственному земельному кадастру

сведений обо всех его объектах;

единству методологии ведения Государственного земельного кадастра;

объективности, достоверности и полноты сведений в

Государственном земельном кадастре;

внесение сведений к Государственному земельному кадастру

исключительно на основании и в соответствии с данным Законом;

открытости и доступности сведений Государственного земельного

кадастру, законности их получения, распространения и хранения;

непрерывности внесения к Государственному земельному кадастру

сведений об объектах Государственного земельного кадастра, что

изменяются;

документирование всех сведений Государственного земельного

кадастру.

Статья 4. Регулирование отношений, которые возникают при ведении

Государственного земельного кадастра

Регулирование отношений, которые возникают при ведении Государственного

земельного кадастра, осуществляется в соответствии с Конституцией

Украины ( 254к/96-ВР ), Земельного кодекса Украины ( 2768-14 ),

данного Закона, законов Украины "О землеустройстве" ( 858-15 ), "О

оценку земель" ( 1378-15 ), "О топографо-геодезичну и

картографическую деятельность" ( 353-14 ), "О защите персональных

данных" ( 2297-17 ), других законов Украины и принятых соответственно

к ним нормативно-правовых актов.

Статья 5. Общие принципы ведения Государственного

земельного кадастра

1. Ведение Государственного земельного кадастра осуществляется

путем:

создание соответствующей государственной геодезической и картографической

основы, которая определяется и предоставляется в соответствии с данным Законом;

внесение сведений об объектах Государственного земельного

кадастру;

внесение изменений к сведениям об объектах Государственного земельного

кадастру;

обрабатывание и систематизации сведений об объектах

Государственного земельного кадастра.

2. Государственный земельный кадастр ведется на электронных и

бумажных носителях. В случае выявления расхождений между сведениями на

электронных и бумажных носителях приоритет имеют сведения на

бумажных носителях.

3. Порядок ведения Государственного земельного кадастра

определяется Кабинетом Министров Украины в соответствии с требованиями этого

Закону.

4. Государственный земельный кадастр является государственной собственностью.

5. Внесение сведений к Государственному земельному кадастру и

пользование такими сведениями осуществляется исключительно на основании

но в соответствии с данным Законом. Запрещается требовать для внесения

сведений к Государственному земельному кадастру и пользованию

такими сведениями предоставления документов и осуществления действий, прямо не

предвиденных данным Законом.

Раздел II. ОРГАНЫ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА

Статья 6. Система органов Государственного земельного кадастра

1. Систему органов, которые осуществляют ведения Государственного

земельного кадастра, представляет центральный орган исполнительной власти

по вопросам земельных ресурсов и его территориальные органы.

2. Держателем Государственного земельного