Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

INSERT INTO `quest` (`real_id`, `vopros`, `id`, `otv1`, `otv2`, `otv3`, `otv4`, `otv5`, `otv1_s`, `otv2_s`, `otv3_s`, `otv4_s`, `otv5_s`, `otv_e`, `id1`, `id2`, `id3`, `ris`) VALUES (396,'1. Під функцією управління розуміють\r',1,'А. цілеспрямований вид діяльності, яка являє собою сукупність рішень, дій чи процесів, об\'єднаних спільністю об\'єкта та завдань щодо управління виробництвом;\r','В. наука, що вивчає економічні аспекти розвитку суспільства, держави, правових відносин;\r','С. процес становлення і розвитку соціальних об\'єднань, соціальних процесів, наука про соціальні відносини;\r','D.

форма суспільної свідомості, вчення про загальні принципи буття і пізнання, про відношення людини до світу, наука про загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення;\r','Е. науковий напрям, предметом дослідження якого є походження, прояв, і шляхи вирішення проблем управління.

(396,'2. Будь-якому процесу виробництва властиві загальні функції управління. До цих загальних функцій управління не відноситься\r',1,'А. планування;\r','В. організація;\r','С. мотивація;\r','D. контроль;\r','Е. соціалізація.\r',NULL,NULL,NULL,NULL,1,1,'МЕНЕДЖМЕНТ (ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ №1)','','',NULL),

(396,'3. Діяльність менеджера, за допомогою якої він наперед визначає основні напрямки і сукупність своїх дій; функція, за допомогою якої менеджер визначає курс своїх дій - \r',1,'А. соціалізація;\r','В. актуалізація;\r','З. прогнозування;\r','D. планування;\r','Е. розробка стратегії .\r',NULL,NULL,NULL,1,NULL,1,'МЕНЕДЖМЕНТ (ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ №1)','','',NULL), (396,'4. Планування – це функція, за допомогою якої менеджер визначає курс своїх дій.

В свою чергу планування складається з комплексу різноманітних операцій: прогнозування, визначення цілей, вибір стратегії, розробка програми та ін. Прогнозування\r',1,'А. направлено на підбір головного методу, за допомогою якого менеджер визначає методологію досягнення цілей;\r','В. полягає в тому, щоб безперервно передбачати необхідні показники, можливості, труднощі, проблеми та інше, що може в майбутньому впливати на отримання бажаних результатів;\r','С.

складається з того, що на основі прогнозу визначаються результати, які необхідно отримати за допомогою операцій, що мають чіткі і визначені цілі;\r','D. черговий крок після вибору цілі, він характеризується діяльністю менеджера стосовно розподілу всієї сукупності робіт на етапи для досягнення цілей;\r','Е. полягає у визначенні джерел фінансування, розподілу фінансів за видами робіт для досягнення поставлених цілей у встановлені строки. (396,'5. Планування – це функція, за допомогою якої менеджер визначає курс своїх дій.

В свою чергу планування складається з комплексу різноманітних операцій: прогнозування, визначення цілей, вибір стратегії, розробка програми та ін. Розробка програми\r',1,'А. направлена на підбір головного методу, за допомогою якого менеджер визначає методологію досягнення цілей;\r','В. полягає в тому, щоб безперервно передбачати необхідні показники, можливості, труднощі, проблеми та інше, що може в майбутньому впливати на отримання бажаних результатів;\r','С.

складається з того, що на основі прогнозу визначаються результати, які необхідно отримати за допомогою операцій, що мають чіткі і визначені цілі;\r','D. черговий крок після вибору цілі, він характеризується діяльністю менеджера стосовно розподілу всієї сукупності робіт на етапи для досягнення цілей;\r','Е. полягає у визначенні джерел фінансування, розподілу фінансів за видами робіт для досягнення поставлених цілей у встановлені строки. (396,'6. Планування – це функція, за допомогою якої менеджер визначає курс своїх дій.

В свою чергу планування складається з комплексу різноманітних операцій: прогнозування, визначення цілей, вибір стратегії, розробка програми та ін. Вибір стратегії\r',1,'А. направлений на підбір головного методу, за допомогою якого менеджер визначає методологію досягнення цілей;\r','В. полягає в тому, щоб безперервно передбачати необхідні показники, можливості, труднощі, проблеми та інше, що може в майбутньому впливати на отримання бажаних результатів;\r','С.

складається з того, що на основі прогнозу визначаються результати, які необхідно отримати за допомогою операцій, що мають чіткі і визначені цілі;\r','D. черговий крок після вибору цілі, він характеризується діяльністю менеджера стосовно розподілу всієї сукупності робіт на етапи для досягнення цілей;\r','Е. полягає у визначенні джерел фінансування, розподілу фінансів за видами робіт для досягнення поставлених цілей у встановлені строки.

(396,'7. Своє завершення процес планування знаходить у \r',1,'А. системі планів, котрі є офіційними документами, вони фіксують цілі діяльності фірми на даному етапі, координують напрямки її діяльності та діяльності окремих підрозділів;\r','В. системі підпорядкування, координації та субординації фірми;\r','С. системі прогнозування та координування роботи підрозділів;\r','D. ієрархічній системі підпорядкування;\r','Е. стратифікаційній системі.\r',1,NULL,NULL,NULL,NULL,1,'МЕНЕДЖМЕНТ (ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ №1)','','',NULL), (396,'8.

Чи можливо прослідкувати успішне виконання плану (на проміжному етапі) і стан справ у фірми взагалі? Якщо да, то за допомогою чого?\r',1,'А. можна прослідкувати, але тільки на завершальному етапі, за допомогою системи контролю;\r','В. можна прослідкувати за допомогою системи контролю;\r','С. можна прослідкувати, але тільки на завершальному етапі, за допомогою нетрадиційних методик управління;\r','D. не можливо прослідкувати взагалі;\r','Е. не можливо прослідкувати на проміжному етапі, навіть використовуючи систему контролю.

(396,'9. Набір дій і рішень, запроваджених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей – \r',1,'А. прогнозування;\r','В. соціальне планування;\r','С. стратегічне планування;\r','D. поточний план;\r','Е. план;\r',NULL,NULL,1,NULL,NULL,1,'МЕНЕДЖМЕНТ (ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ №1)','','',NULL),

(396,'10. В ньому визначаються основні орієнтири діяльності фірми, але для повсякденного керівництва він не підходить – \r',1,'А. бізнес-план;\r','В. план;\r','С. поточний план;\r','D. стратегічний план;\r','Е. менеджмент.\r',1,NULL,NULL,NULL,NULL,1,'МЕНЕДЖМЕНТ (ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ №1)','','',NULL),

(396,'11. Затрати на придбання сировини, матеріалів, транспортування, зберігання готової продукції, на заробітну плату виробничого персоналу – ці видатки відносяться до \r',1,'А. основних непрямих змінних видатків;\r','В. основних непрямих постійних видатків;\r','С. основних видів прямих видатків;\r','D. непрямих видатків;\r','Е. непрямих змінних

По-русски

INSERT INTO 'quest' ('real_id ', 'vopros ', 'id ', 'otv1 ', 'otv2 ', 'otv3 ', 'otv4 ', 'otv5 ', 'otv1_s ', 'otv2_s ', 'otv3_s ', 'otv4_s ', 'otv5_s ', 'otv_e ', 'id1 ', 'id2 ', 'id3 ', 'ris') VALUES

(396', 1. Под функцией управления понимают

форма общественного сознания, учения об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру, наука об общих законах развития природы, общества и мышления;

(396', 2. Любому процессу производства свойственные общие функции управления. К этим общим функциям управление не относится

(396', 3. Деятельность менеджера, с помощью которой он заранее определяет основные направления и совокупность своих действий; функция, с помощью которой менеджер определяет курс своих действий, -

(396', 4. Планирование - это функция, с помощью которой менеджер определяет курс своих действий. В свою очередь планирование состоит из комплекса разнообразных операций : прогнозирование, определение целей, выбор стратегии, разработка программы и др. Прогнозирование

состоит из того, что на основе прогноза определяются результаты, которые необходимо получить с помощью операций, которые имеют четкие и определенные цели;

(396', 5. Планирование - это функция, с помощью которой менеджер определяет курс своих действий. В свою очередь планирование состоит из комплекса разнообразных операций : прогнозирование, определение целей, выбор стратегии, разработка программы и др. Разработка программы

состоит из того, что на основе прогноза определяются результаты, которые необходимо получить с помощью операций, которые имеют четкие и определенные цели;

(396', 6. Планирование - это функция, с помощью которой менеджер определяет курс своих действий. В свою очередь планирование состоит из комплекса разнообразных операций : прогнозирование, определение целей, выбор стратегии, разработка программы и др. Выбор стратегии

состоит из того, что на основе прогноза определяются результаты, которые необходимо получить с помощью операций, которые имеют четкие и определенные цели;

(396', 7. Свое завершение процесс планирования находит в

(396', 8. Возможно ли проследить успешное выполнение плана (на промежуточном этапе) и состояние дел в фирмы вообще? Если да, то с помощью чего?

(396', 9. Набор действий и решений, введенных руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, назначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей -

(396', 10. В нем определяются основные ориентиры деятельности фирмы, но для повседневного руководства он не подходит -

(396', 11. Затраты на приобретение сырья, материалов, транспортировки, хранения готовой продукции, на заработную плату производственного персонала - эти расходы относятся к