Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПРОЦЕДУРИ НА ЗБОРАХ ЧЛЕНІВ

23. Ніяке питання або справа не повинні розглядатися на будь-яких зборах, якщо кворум членів не присутній у той час, коли збори переходять до розгляду питання або справи. Кворум повинен складатися із присутніх особисто або за дорученням що найменше п’ятдесяти (50) акцій кожного класу або серій акцій, наділених правом голосу як клас або серії і тої ж самої пропорції голосів акцій, що залишаються, наділеними правом голосу.

24. Якщо протягом півгодини з часу, призначеного для проведення зборів, кворум не присутній, то збори повинні бути розпущені.

25. На кожних зборах присутні члени повинні вибрати одну особу з їхнього числа, щоб діяти у якості Голови («Голова»). Якщо члени нездатні вибрати Голову з якої-небудь причини, то особа, що представляє найбільше число присутніх на зборах акцій із правом голосу повинна діяти як Голова, за умови, якщо на зборах не присутній самий старий член компанії, або якщо така особа особисто не присутня на зборах, то особа, що

По-русски

ПРОЦЕДУРЫ НА СОБРАНИЯХ ЧЛЕНОВ

23. Никакой вопрос или дело не должны рассматриваться на любых собраниях, если кворум членов не присутствующий в то время, когда собрания переходят к рассмотрению вопрос или дела. Кворум должен состоять из собравшихся лично или по доверенности что менее всего пятидесяти (50) акций каждого класса или серий акций, наделенных правом голоса как класс или серии и той же пропорции голосов акций, которые остаются, наделенными правом голоса.

24. Если в течение получаса со времени, предназначенного для проведения собраний, кворум не присутствующий, то собрания должны быть распущены.

25. На каждых собраниях присутствующие члены должны выбрать одно лицо из их числа, чтобы действовать в качестве Председателя ("Председатель"). Если члены неспособны выбрать Председателя по какой-либо причине, то лицо, которое представляет наибольшее число присутствующих на собраниях акций с правом голоса должна действовать как Председатель, при условии, если на собраниях не присутствующий самый старый член компании, или если такое лицо лично не присутствующее на
<<--- on-line translation is limited --->>