Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Объединив весь предыдущий опыт развития концепций управления, стоимостный подход отражает качественный скачок в идеологии оценки и принятия управленческих решений. От традиционного анализа финансовых результатов за период и их сопоставления с аналогичными показателями в прошлом менеджмент переходит к долгосрочному прогнозу денежных потоков и непрерывному мониторингу опережающих нефинансовых индикаторов.

Важнейшей целью становится максимизация стоимости компании, а главной отличительной чертой корпоративного управления - нацеленность в будущее. Управление стоимостью становится управлением будущим.

По-украински

Об'єднавши увесь попередній досвід розвитку концепцій управління, вартісний підхід відбиває якісний стрибок в ідеології оцінки і ухвалення управлінських рішень. Від традиційного аналізу фінансових результатів за період і їх зіставлення з аналогічними показниками у минулому менеджмент переходить до довгострокового прогнозу грошових потоків і безперервного моніторингу випереджаючих нефінансових індикаторів.

Найважливішою метою стає максимізація вартості компанії, а головною відмінною рисою корпоративного управління - націленість в майбутнє. Управління вартістю стає управлінням майбутнім.