Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В последние годы вопросы патогенеза различных осложнений беременности рассматриваются с позиций клинической иммунологии. Основными медиаторами взаимодействия клеток иммунной системы организма матери и плода являются цитокины, играющие важную роль в имплантации, росте и развитии эмбриона. Несмотря на интенсивные исследования в области иммунологии репродукции, до настоящего времени не до конца изучена роль различных цитокинов в генезе физиологической беременности, окончательно не решены вопросы определения скрининговых маркеров развития ее патологического течения. Посредством цитокинов и их рецепторов происходит взаимодействие трофобласта и децидуальных клеток, что обеспечивает толерантность между организмом матери и плодом 4. Согласно современным представлениям, успешность пролонгирования беременности зависит от баланса провоспалительных цитокинов (типа Th1) и противовоспалительных (типа Th2).
Установлено, что при нормальном течении беременности цитокиновый баланс смещается

По-украински

Останніми роками питання патогенезу різних ускладнень вагітності розглядаються з позицій клінічної імунології. Основними медіаторами взаємодії клітин імунної системи організму матері і плоду є цитокіни, що відіграють важливу роль в імплантації, рості і розвитку ембріона. Незважаючи на інтенсивні дослідження в області імунології репродукції, до теперішнього часу не до кінця вивчена роль різних цитокінів в генезі фізіологічної вагітності, остаточно не вирішені питання визначення скринінгових маркерів розвитку її патологічної течії. За допомогою цитокінів і їх рецепторів відбувається взаємодія трофобласта і децидуальных клітин, що забезпечує толерантність між організмом матері і плодом 4. Згідно з сучасними уявленнями, успішність пролонгації вагітності залежить від балансу прозапальних цитокінів (типу Th1) і протизапальних (типу Th2).
Встановлено, що при нормальній течії вагітності цитокіновий баланс зміщується