Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Значение аудиторской проверки операций с товарно-материальными ценностями организации велико. Первичные документы по поступлению и расходу производственных запасов играют важную роль в организации материального учета, так как являются его основой.
Под отпуском в производство понимается отпуск материалов для изготовления продукции, выполнения работ или оказания услуг. Оформление отпуска материалов трудоемко из-за большого количества и разнообразия первичных документов. Поэтому важное значение имеет упрощение учета на этом участке, применение ЭВМ и т.п.
Данная работа посвящена бухгалтерскому учету материальных запасов. В курсовой работе была описана методика аудита материально-производственных запасов в соответствии с утвержденными положениями и нормативными актами.
Рассмотрены основные этапы планирования и составления программы аудиторской проверки.
Источниками информации о компании - возможном клиенте, ее руководстве, бизнесе, отрасли в целом и ее положении в отрасли, могут быть как

По-украински

Значення аудиторської перевірки операцій з товарно-матеріальними цінностями організації велике. Первинні документи по вступу і витраті виробничих запасів відіграють важливу роль в організації матеріального обліку, оскільки є його основою.
Під відпусткою у виробництві розуміється відпустка матеріалів для виготовлення продукції, виконання робіт або надання послуг. Оформлення відпустки матеріалів трудомістке через велику кількість і різноманітність первинних документів. Тому важливе значення має спрощення обліку на цій ділянці, застосування ЕОМ і тому подібне.
Ця робота присвячена бухгалтерському обліку матеріальних запасів. У курсовій роботі була описана методика аудиту матеріально-виробничих запасів відповідно до затверджених положень і нормативних актів.
Розглянуті основні етапи планування і складання програми аудиторської перевірки.
Джерелами інформації про компанію - можливого клієнта, її керівництво, бізнес, галузі в цілому і її положенні в галузі, можуть бути як