Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону праці

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 2695-XII від 14.10.92, ВВР, 1992, № 49, ст.669}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, № 31, ст. 145

№ 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік}

{В редакції Закону

№ 229-IV від 21.11.2002, ВВР, 2003, № 2, ст.10}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 1331-IV від 25.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст.205

№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250

№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162

№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267

№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18

№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444

№ 345-VI від 02.09.2008, ВВР, 2008, № 42-43, ст.293

№ 1454-VI від 04.06.2009, ВВР, 2009, № 44, ст.654

№ 2185-VI від 13.05.2010, ВВР, 2010, № 28, ст.353

№ 2367-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486

№ 2562-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.47

№ 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343

№ 3395-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.537

№ 3458-VI від 02.06.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.551

№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682

№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873

№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12

№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75

№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1454-VI від 04.06.2009}

ування державної політики у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку; слова "центральний орган виконавчої влади в галузі освіти та науки" в усіх відмінках - словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку, а слова "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5459-VI від 16.

10.

{У тексті Закону слова "Фонд соціального страхування від нещасних випадків" у всіх відмінках замінено словами "Фонд соціального страхування України" у відповідному відмінку згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014}

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення понять і термінів

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Стаття 3. Законодавство про охорону праці

Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;

адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству;

інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Розділ II

ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору

Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать

По-русски

ЗАКОН УКРАИНЫ

Об охране труда

(Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668)

{Вводится в действие Постановлением ВР № 2695 - XII от 14.10.92, ВВР, 1992, № 49, ст.669}

{С изменениями, внесенными согласно Законам

№ 196/96-ВР от 15.05.96, ВВР, 1996, № 31, ст. 145

№ 783 - XIV от 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 -

редакция вступает в силу одновременно со вступлением в силу

Законом о Государственном бюджете Украины на 2000 год}

{В редакции Закона

№ 229 - IV от 21.11.2002, ВВР, 2003, № 2, ст.10}

{С изменениями, внесенными согласно Законам

№ 1331 - IV от 25.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст.205

№ 1344 - IV от 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250

№ 2285 - IV от 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162

№ 2505 - IV от 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267

№ 3108 - IV от 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18

№ 1026 - V от 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444

№ 345 - VI от 02.09.2008, ВВР, 2008, № 42-43, ст.293

№ 1454 - VI от 04.06.2009, ВВР, 2009, № 44, ст.654

№ 2185 - VI от 13.05.2010, ВВР, 2010, № 28, ст.353

№ 2367 - VI от 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486

№ 2562 - VI от 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.47

№ 3038 - VI от 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343

№ 3395 - VI от 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.537

№ 3458 - VI от 02.06.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.551

№ 5459 - VI от 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682

№ 1193 - VII от 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873

№ 1697 - VII от 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12

№ 77 - VIII от 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75

№ 191 - VIII от 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133}

{В тексте Закона слова "специально уполномочен центральный орган исполнительной власти" во всех падежах заменен словами "центральный орган исполнительной власти" в соответствующем падеже по закону № 1454 - VI от 04.06.2009}

ування государственной политики в сфере здравоохранения" в соответствующем падеже; слова "центральный орган исполнительной власти в отрасли образования и науки" во всех падежах - словами "центральный орган исполнительной власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в сфере образования и науки" в соответствующем падеже, а слова "центральный орган исполнительной власти из надзора за охраной труда" во всех падежах - словами "центральный орган исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере охраны труда" в соответствующем падеже по закону № 5459, - VI от 16.

10.

{В тексте Закона слова "Фонд социального страхования от несчастных случаев" во всех падежах заменен словами "Фонд социального страхования Украины" в соответствующем падеже по закону № 77 - VIII от 28.12.2014}

Данный Закон определяет основные положения относительно реализации конституционного права работников на охрану их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, регулирует при участии соответствующих органов государственной власти отношения между работодателем и работником по вопросам безопасности, гигиены труда и производственной среды и устанавливает единственный порядок организации охраны труда в Украине.

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение понятий и сроков

Охрана труда - это система правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности.

Работодатель - владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган, независимо от форм собственности, вида деятельности, ведения хозяйства, и физическое лицо, которое использует наемный труд.

Работник - лицо, которое работает на предприятии, в организации, учреждению и исполняет обязанности или функции согласно трудовому договору (контрактом).

Статья 2. Сфера действия Закона

Действие данного Закона распространяется на все юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, и на всех работающих.

Статья 3. Законодательство об охране труда

Законодательство об охране труда состоит из данного Закона, Кодексу законов о труде Украины, Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю работоспособности" и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов.

Если международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены другие нормы, чем те, которые предусмотрены законодательством Украины об охране труда, применяются нормы международного договора.

Статья 4. Государственная политика в отрасли охраны труда

Государственная политика в отрасли охраны труда определяется в соответствии с Конституцией Украины Верховной Радой Украины и направлена на создание надлежащих, безопасных и здоровых условий труда, предотвращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Государственная политика в отрасли охраны труда базируется на принципах:

приоритету жизни и здоровья работников, полной ответственности работодателя за создание надлежащих, безопасных и здоровых условий труда;

повышение уровня промышленной безопасности путем обеспечения сплошного технического контроля за состоянием производств, технологий и продукции, а также содействия предприятиям в создании безопасных и безвредных условий труда;

комплексного решения заданий охраны труду на основе общегосударственной, отраслевых, региональных программ по этому вопросу и с учетом других направлений экономической и социальной политики, достижений в области науки и техники и охраны окружающей среды;

социальной защиты работников, полного возмещения вреда лицам, которые потерпели от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

установление единственных требований из охраны труда для всех предприятий и субъектов предпринимательской деятельности независимо от форм собственности и видов деятельности;

адаптации трудовых процессов к возможностям работника с учетом его здоровья и психологического состояния;

использование экономических методов управления охраной труда, участия государства в финансировании мероприятий относительно охраны труда, привлечения добровольных взносов и других поступлений на эти цели, получение которых не противоречит законодательству;

информирование населения, проведения учебы, профессиональной подготовки и повышения квалификации работников по вопросам охраны труда;

обеспечение координации деятельности органов государственной власти, учреждений, организаций, объединений граждан, которые решают проблемы здравоохранения, гигиены и безопасности труда, а также сотрудничества и проведения консультаций между работодателями и работниками (их представителями), между всеми социальными группами во время принятия решений из охраны труда на местном и государственном уровнях;

использование мирового опыта организации работы относительно улучшения условий и повышения безопасности труда на основе международного сотрудничества.

Раздел II

ГАРАНТИИ ПРАВ НА ОХРАНУ ТРУДА

Статья 5. Права на охрану труда во время заключения трудового договора

Условия трудового договора не могут содержать положений, которые противоречат