Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Наступна

Розглядаючи цю тему, слід розкрити умови, в яких відбувався розвиток культури на початку XX ст.:

по-перше, це піднесення національно-визвольного, революційного руху на початку XX ст., особливо в період революції 1905-1907 рр.;

по-друге, шовіністична політика царської влади, що продовжувала русифікацію і репресії щодо української культури. Найбільших масштабів цей курс набув після придушення революції, в період реакції 1907-1910 рр.

Слід також мати на увазі, що на початку XX ст. поглибився розрив у розвитку культури в Україні: в той час як невеликий прошарок суспільства виходив у своєму культурному розвитку на європейський рівень, переважна більшість населення не була знайома навіть з елементарними досягненнями культури. Рівень писемності в Україні був нижчим від середнього для Європейської Росії показника. Так, серед селян в українських губерніях письменних було від 4 до 10 відсотків, тоді як у Московській і Петербурзькій губерніях - близько 20 відсотків.

Політика

По-английски

Following

Examining this theme, it follows to expose terms in that there was development of culture at the beginning XX of century :

firstly, it is presentation of national liberation, revolutionary motion at the beginning XX of century, especially in the period of revolution 1905-1907;

secondly, chauvinistic policy of tsar's power that continued русифікацію and repressions in relation to the Ukrainian culture. Most scales this course purchased after suppression to revolution, in the period of reaction 1907-1910

it Follows also to bear in a mind, that at the beginning XX of century deepened break in development of culture in Ukraine: in that time as a small layer of society went out in the cultural development on the European level, swingeing majority of population was not acquaintance even with the elementary achievements of culture. A level of the written language in Ukraine was below from a middle for European Russia index. Yes, among peasants there were from 4 to 10 percents in the Ukrainian provinces of literate, while in the Moscow and Petersburg provinces - there are about 20 percents.

Policies