Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

УДК 330.47

А.А. ФЕДОНЮК, С.М. ЯЦЮК

Украина, Луцк, ВНУ им. Леси Украинки
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЕКОНОМІКИ
На сьогодні викладачі частіше зустрічаються з проблемою зниження рівня пізнавальної активності студентів на заняттях та небажання працювати самостійно. В умовах зростаючого інформаційного потоку все складніше забезпечити високий рівень освіти, застосовуючи з цією метою лише традиційні методи навчання. Відсутність повсякденного пошуку спричинила шаблонність у викладанні, а цей прояв постійності руйнує і вбиває інтерес студентів до навчання. Усе це змушує постійно шукати нові методи та форми освітньої діяльності, удосконалювати методику навчання.
Мультимедіа-технології - це один з перспективних напрямів інформатизації навчального процесу [1, с. 47]. Дослідження мультимедіа останніми роками привернули увагу педагогів та вчених.
Під мультимедійною технологією ми розуміємо технологію,

По-русски

УДК 330.47

А.А. ФЕДОНЮК, С. М. ЯЦЮК

Украина, Луцк, ВНУ им. Леси Украинки
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТИЯХ По ДИСЦИПЛИНЕ "ИНФОРМАТИКА" В процессе ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ Из ЭКОНОМИКИ
На сегодня преподаватели чаще встречаются с проблемой снижения уровня познавательной активности студентов на занятиях и нежелания работать самостоятельно. В условиях растущего информационного потока все сложнее обеспечить высокий уровень образования, применяя с этой целью лишь традиционные методы учебы. Отсутствие повседневного поиска повлекло шаблонность в преподавании, а это проявление постоянства разрушает и убивает интерес студентов к учебе. Все это вынуждает постоянно искать новые методы и формы образовательной деятельности, совершенствовать методику учебы.
Мультимедіа-технології - это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса [1, с. 47]. Исследование мультимедиа в последние годы привлекли внимание педагогов и ученых.
Под мультимедийной технологией мы понимаем технологию