Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Сучасні проблеми соціального захисту в розвинутих країнах та шляхи їх розв'язання
Зміст
І. Обмеження ресурсів на соціальні цілі
ІІ. Демографічні, економічні та соціальні проблеми
ІІІ. Здійснення необхідних реформ у сфері соціального захисту
ІV. Глобалізація соціального захисту
V. Концепція сталого розвитку
Список використаної літератури
І. Обмеження ресурсів на соціальні цілі
Для повоєнних десятиріч становлення сучасної системи соціального захисту в розвинених країнах світу, які ще називають державами загального добробуту, були характерні швидке економічне зростанням, висока зайнятість, лібералізація зовнішньої торгівлі, сприятливі валютні курси тощо. Це було результатом поєднання сприятливих умов: повоєнна перебудова економіки, накопичення інвестицій у зв'язку з важливими технологічними інноваціями, незадоволений споживчий попит, зважена політика зайнятості за підтримки відповідної монетарної та фіскальної політики. За таких умов логічним було швидке щорічне збільшення видатків на

По-русски

Современные проблемы социальной защиты в развитых странах и пути их решения
Содержание
И. Ограничение ресурсов на социальные цели
ІІ. Демографические, экономические и социальные проблемы
ІІІ. Осуществление необходимых реформ в сфере социальной защиты
ІV. Глобализация социальной защиты
V. Концепция устойчивого развития
Список использованной литературы
И. Ограничение ресурсов на социальные цели
Для послевоенных десятилетий становления современной системы социальной защиты в развитых странах мира, которые еще называют государствами общего благосостояния, были характерны быстрое экономическое ростом, высокая занятость, либерализация внешней торговли, благоприятные валютные курсы и тому подобное. Это было результатом сочетания благоприятных условий : послевоенная перестройка экономики, накопления инвестиций в связи с важными технологическими инновациями, недоволен потребительский спрос, взвешенная политика занятости при поддержке соответствующей монетарной и фискальной политики. При таких условиях логическим было быстрое ежегодное увеличение расходов на