Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

25.12.2008 N 1449

N 28 від 31.07.96

м.Київ Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 1996 р.

за N 417/1442

Про затвердження Правил користування електричною енергією

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики N 1196 від 14.09.99 N 998 від 22.09.2000 N 1072 від 18.10.2000 N 393 від 20.04.2001 N 983 від 27.09.2001 N 280 від 25.03.2002 N 928 від 22.08.2002 N 1305 від 11.12.2003 N 910 від 17.10.2005 N 1497 від 22.11.2006 N 1449 від 25.12.2008 N 105 від 04.02.2010 ) ( В тексті Постанови слова "розподільчий рахунок" в усіх відмінках та числах замінено словами "поточний рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою НКРЕ N 280 від 25.03.2002 )

Згідно з Указами Президента України від 8 грудня 1994 року N 738 та від 14 березня 1995 року N 213 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила користування електричною енергією (додаються).

2. Ввести в дію Правила користування електричною енергією з 13 серпня 1996 року.

Голова Комісії З.Буцьо

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

31.07.96 N 28

(у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 1996 р.

за N 417/1442

ПРАВИЛА

користування електричною енергією

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії).

Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення).

Норми розділів "Загальні положення", "Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін" та "Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів" поширюються на всіх споживачів без винятку.

1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

авансовий платіж - часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового періоду;

аварійна броня електропостачання - найменша величина електричної потужності та мінімальна добова величина електроспоживання, яка в разі повної зупинки виробництва забезпечує безпеку життя людей, запобігає пошкодженню основного обладнання та систем опалення споживача, забезпечує збереження аварійного, охоронного освітлення та сигналізації, мінімально допустимого рівня вентиляції та каналізації, роботу систем пожежогасіння, водовідведення та дренажу, запобігає негативним наслідкам техногенного та природного характеру;

аварійне розвантаження - режим роботи об'єднаної енергетичної системи України, при якому проводиться вимушене зменшення величини споживаної потужності для упередження порушення сталості роботи енергосистеми;

автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) - сукупність об'єднаних в єдину функціональну метрологічно-атестовану систему локального устаткування збору і обробки даних засобів (засобу) обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації;

( Абзац п'ятий пункту 1.2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 від 22.11.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 від 25.12.2008 )

акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача - документ установленої форми, у якому зазначені загальні відомості про споживача, перелік струмоприймачів, віднесених до екологічної, аварійної та технологічної броні, визначені їх навантаження, добове електроспоживання та враховано час, необхідний для завершення технологічного процесу (циклу виробництва);

акт розподілу електричної енергії - документ установленої сторонами форми щодо розподілу у відсотковому відношенні за зонами (годинами) доби та/або відповідними тарифами обсягу електричної енергії, облікованого за загальним однотарифним засобом обліку, складається за результатами інструментальних вимірювань протягом доби, коли підприємство (споживач) працювали в нормальному режимі;

базовий період - календарний рік, що передує календарному року, у якому власником мереж складається та погоджується кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж;

( Пункт 1.2 доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою НКРЕ N 105 від 04.02.2010 )

блок-станція - електростанція, яка належить споживачеві, працює в об'єднаній енергетичній системі України;

від'єднання споживача (від електромережі) - виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на усунення можливості здійснення передачі електричної енергії окремому споживачу;

відключення споживача (від електромережі) - припинення подачі електричної енергії споживачу за допомогою відповідної комутаційної апаратури та/або внаслідок виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на припинення передачі електричної енергії в електроустановку споживача;

відповідальна сторона - власник засобів комерційного обліку або інша організація, яка несе відповідальність за їх функціонування згідно з договором;

( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 1449 від 25.12.2008 )

власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі та/або розподілу електричної енергії;

( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 від 25.12.2008 )

гранична величина споживання електричної потужності - максимальна величина сумарного споживання електричної потужності в години максимального навантаження Об'єднаної енергетичної системи України, яка визначається для споживачів постачальником електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до порядку, встановленого чинними нормативно-правовими актами та договором;

договір про технічне забезпечення електропостачання споживача - домовленість двох сторін (споживач та електропередавальна організація або основний споживач), яка є документом певної форми, що встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час технічного забезпечення постачання електричної енергії;

договір про купівлю-продаж електричної енергії - домовленість двох сторін (постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу постачальником за нерегульованим тарифом електричної енергії споживачу за вільними цінами;

договір про спільне використання технологічних електричних мереж - домовленість двох сторін, що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між електропередавальною організацією (ліцензіатом з передачі електричної енергії місцевими

По-русски

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

П О С Т А Н О В А

25.12.2008 N 1449

N 28 от 31.07.96

м.Київ Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Украины

2 августа в 1996 г.

за N 417/1442

Об утверждении Правил пользования электрической энергией

( С изменениями, внесенными согласно Постановлениям Национальной комиссии регулирования электроэнергетики N 1196 от 14.09.99 N 998 от 22.09.2000 N 1072 от 18.10.2000 N 393 от 20.04.2001 N 983 от 27.09.2001 N 280 от 25.03.2002 N 928 от 22.08.2002 N 1305 от 11.12.2003 N 910 от 17.10.2005 N 1497 от 22.11.2006 N 1449 от 25.12.2008 N 105 от 04.02.2010 ) ( В тексте Постановления слова "распределительный счет" во всех падежах и числах заменен словами "текущий счет со специальным режимом использования" в соответствующих падежах и числах согласно Постановлению НКРЭ N 280 от 25.03.2002 )

Согласно Указам Президента Украины от 8 декабря 1994 года N 738 и от 14 марта 1995 года N 213 Национальная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики Украины, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила пользования электрической энергией(добавляются).

2. Ввести в действие Правила пользования электрической энергией с 13 августа 1996 года.

Председатель Комиссии З.Буцьо

УТВЕРЖДЕНО

Постановление НКРЭ

31.07.96 N 28

(в редакции постановления НКРЭ от 17.10.2005 N 910)

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Украины

2 августа в 1996 г.

за N 417/1442

ПРАВИЛА

пользование электрической энергией

1. Общие положения

1.1. Эти Правила регулируют взаимоотношения, которые возникают в процессе продажи и покупки электрической энергии между производителями или поставщиками электрической энергии и потребителями(на розничном рынке электрической энергии).

Действие этих Правил распространяется на все юридические лица и физические лица(кроме населения).

Нормы разделов "Общие положения", "Пределы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон" и "Особенности снабжения электрической энергии для населенных пунктов" распространяются на всех потребителей без исключения.

1.2. Для целей этих Правил нижеприведены сроки и определения употребляются в таком значении:

авансовый платеж - частичная оплата(в размере, обусловленном договором) заявленного на следующий расчетный период объема электрической энергии, которая осуществляется к началу расчетного периода;

аварийная броня электроснабжения - наименьшая величина электрической мощности и минимальная суточная величина электропотребления, которая в случае полной остановки производства обеспечивает безопасность жизни людей, предотвращает повреждение основного оборудования и систем отопления потребителя, обеспечивает сохранение аварийного, охранного освещения и сигнализации, минимально допустимого уровня вентиляции и канализации, работу систем пожаротушение, водоотвода и дренажа, предотвращает негативные последствия техногенного и естественного характера;

аварийная разгрузка - режим работы объединенной энергетической системы Украины, при котором проводится вынужденное уменьшение величины потребляемой мощности для предубеждения нарушения постоянства работы энергосистемы;

автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии(АСКОЕ) - совокупность объединенных в единую функциональную метрологически-аттестованную систему локального оборудования сбора и обработки данных средств(средству) учета, каналов передачи информации и устройств принятия, обработки, отражения и регистрации информации;

( Абзац пятый пункту 1.2 в редакции Постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики N 1497 от 22.11.2006; с изменениями, внесенными согласно Постановлению Национальной комиссии регулирования электроэнергетики N 1449 от 25.12.2008 )

акт экологической, аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя - документ установленной формы, в котором отмечены общие сведения о потребителе, перечне токоприемников, отнесенных к экологической, аварийной и технологической броне, определены их нагрузка, суточное электропотребление и учтено время, необходимое для завершения технологического процесса(циклу производства);

акт распределения электрической энергии - документ установленной сторонами формы относительно распределения в процентном отношении за зонами(часами) суток та/або соответствующими тарифами объема электрической энергии, учтенного за общим одинтарифным средством учета, складывается по результатам инструментальных измерений в течение суток, когда предприятие(потребитель) работали в нормальном режиме;

базовый период - календарный год, который предшествует календарному году, в котором владельцем сетей складывается и соглашается смета расходов на содержание технологических электрических сетей;

( Пункт 1.2 дополнено абзацем восьмым согласно Постановлению НКРЭ N 105 от 04.02.2010 )

блок-станция - электростанция, которая принадлежит потребителю, работает в объединенной энергетической системе Украины;

отсоединение потребителя(от электросети) - выполнение организационных и технических мероприятий, направленных на устранение возможности осуществления передачи электрической энергии отдельному потребителю;

отключение потребителя(от электросети) - прекращение подачи электрической энергии потребителю с помощью соответствующей коммутационной аппаратуры та/або в результате выполнения организационных и технических мероприятий, направленных на прекращение передачи электрической энергии в электроустановку потребителя;

ответственная сторона - владелец средств коммерческого учета или другая организация, которая несет ответственность за их функционирование согласно договору;

( Пункт 1.2 дополнено абзацем согласно Постановлению НКРЭ N 1449 от 25.12.2008 )

владелец электрических сетей - юридическое или физическое лицо, которому на праве собственности или пользования принадлежат электроустановки, предназначенные для передачи та/або распределения электрической энергии;

( Пункт 1.2 дополнено абзацем согласно Постановлению Национальной комиссии регулирования электроэнергетики N 1449 от 25.12.2008 )

предельная величина потребления электрической мощности - максимальная величина суммарного потребления электрической мощности в часы максимальной нагрузки Объединенной энергетической системы Украины, которая определяется для потребителей поставщиком электрической энергии по регулируемому тарифу в соответствии с порядком, установленным действующими нормативно-правовыми актами и договором;

договор о техническом обеспечении электроснабжения потребителя - договоренность двух сторон(потребитель и электропередаточная организация или основной потребитель), которая является документом определенной формы, которая устанавливает содержание и регулирует правоотношения между сторонами во время технического обеспечения снабжения электрической энергии;

договор о покупке-продаже электрической энергии - договоренность двух сторон(поставщик электрической энергии по нерегулированному тарифу и потребитель), которые являются документом определенной формы, который устанавливает содержание и регулирует правоотношения между сторонами во время продажи поставщиком по нерегулированному тарифу электрической энергии потребителю по свободным ценам;

договор об общем использовании технологических электрических сетей - договоренность двух сторон, которые являются документом определенной формы, который устанавливает содержание и регулирует правоотношения между электропередаточной организацией (лицензиатом из передачи электрической энергии местными