Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Истец: ______________________.

Ответчик: ___________________


Дело №___________



Мировое соглашение


г. _______________________ «__» _________ 200__ года


___________________________. в лице _____________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем Истец, ________________________________ в лице ________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем Ответчик, (далее – Стороны), обсудив между собой предмет иска, находящегося на рассмотрении ___________________ суда, и исходя из того, что
• _________________________________________________________________;
• _________________________________________________________________.
пришли к выводу о возможности окончания рассмотрения данного спора миром и заключения между Сторонами мирового соглашения на следующих условиях:
стороны договариваются между собой, что по настоящему мировому соглашению Ответчик возмещает Истцу денежные средства в размере ________________,

По-украински

Позивач: ______________________.

Відповідач: ___________________


Справа №___________



Світова угода


р. _______________________ "__" _________ 200__ роки


___________________________. у особі _____________________, діючого на основі ___________________, іменоване надалі Позивач, ________________________________ в особі ________________, діючого на основі __________________, іменоване надалі Відповідач, (далі - Сторони), обговоривши між собою предмет позову, що знаходиться на розгляді суду, і виходячи з того, що 1

- _________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________.
пришли до висновку про можливість закінчення розгляду цієї суперечки світом і укладення між Сторонами світової угоди на наступних умовах:
сторони домовляються між собою, що за справжньою світовою угодою Відповідач відшкодовує Позивачеві грошові кошти в розмірі ________________