Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Копировать
Вона – скрізь. У вагонах метро, на шпальтах газет, у радіо- й телеефірі, в Інтернеті. Йдеться, звичайно ж, про рекламу. Але бездумно сприймаючи рекламні слогани і ролики, ми рідко замислюємося про її справжню суть.

Реклама, як відомо, рушій торгівлі. Вона допомагає дізнатися про нові товари і послуги, зорієнтуватися в безмежному морі виробництва і споживання. Та реклама не лише інформує. Фахівці стверджують, що вона – могутній засіб впливу і маніпуляції людиною. Вона здатна формувати і змінювати світогляд і поведінку людей. Саме тому науковці нині так ретельно вивчають це явище. Щоправда, з різною метою: одні – щоб захистити людину від її негативного впливу, інші, навпаки, щоб навчитися якомога краще на неї впливати і керувати нею.

Секрет дії реклами криється у використання найтонших особливостей людської психології. Адже найчастіше вона діє не на логічному рівні, не на розум, а на емоції та підсвідомість. Варто також зазначити, що мешканцям постсовєтського простору

По-английски

Копировать
She - everywhere. In the carriages of subway, on the columns of newspapers, in радіо- and teleether, in the Internet. Speech goes, certainly, about an advertisement. But thoughtlessly perceiving advertisement slogans and rollers, we rarely begin to think about her real essence.

Advertisement, as known, trade рушій. She helps to know about new commodities and services, orientated in boundless pestilence of production and consumption. But an advertisement informs not only. Specialists assert that she is mighty means of influence and manipulation by a man. She is able to form and change a world view and behavior of people. For this reason scientists presently so carefully study this phenomenon. Indeed, with a different aim: one -, to protect a man from her negative influence, other, opposite, to learn it is as possible better on her to influence and manage her.

The secret of action of advertisement is covered in the use of the thinnest features of human psychology. In fact mostly she operates not on a logical level, not in opinion, but on emotions and subconsciousness. It costs also to mark that to the habitants of space постсовєтського