Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Фіософський аналіз науки

Фіософський аналіз науки

Наука — це ясне пізнання істини, просвітлення розуму, непорочна радість життя, похвала юності, старості опора, будівельниця градів, фортеця успіху в нещасті, у щасті — укріплення, всюди вірний і нерозлучний супутник.

М.Ломоносов

Підвищення ролі науки в суспільстві, зростання її соціального престижу ставить високі вимоги до знань про науку. В сучасних умовах ці вимоги стрімко зростають, стимулюючи поглиблення досліджень сфери науки в більш повному обсязі, в єдності всіх її сторін. Такий аналіз науки передбачає звернення до її виникнення і розвитку.

Передісторія науки, поява наукового знання сягає своїм корінням у глибоке минуле. Становлення науки пов'язане з таким ступенем розвитку людського суспільства, коли був нагромаджений певний мінімум наукових знань і здійснювалась передача їх у різних видах практичної діяльності.

Практично зорієнтованим знанням спочатку була математика, теоретичним основам якої передували вимоги

По-русски

Фіософський анализ науки

Фіософський анализ науки

Наука - это ясное познание истины, просветления ума, непорочная радость жизни, похвала юности, старости опора, будівельниця градов, крепость успеха в несчастье, в счастье - укрепление, везде верный и неразлучный спутник.

м. Ломоносов

Повышения роли науки в обществе, рост ее социального престижа выставляет высокие требования к знаниям о науке. В современных условиях эти требования стремительно растут, стимулируя углубление исследований сферы науки в более полном объеме, в единстве всех ее сторон. Такой анализ науки предусматривает обращение к ее возникновению и развитию.

Предыстория науки, появление научного знания достигает своим корнем в глубокое прошлое. Становление науки связано с такой степенью развития человеческого общества, когда был накоплен определенный минимум научных знаний и осуществлялась передача их в разных видах практической деятельности.

Практически сориентированным знаниям сначала была математика, теоретическим основам которой предшествовали требования