Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In the US the Financial Accounting Standards Board (FASB) had just been created, in the UK the first national standard setter had recently been organized, the EU was working on the main plank of its own accounting harmonization plan (the Fourth Directive), and both the UN and the OECD were shortly to create their own accounting committees. The IASC was launched in the wake of the 1072 World Accounting Congress la five-yearly get-together of the International profession) after an informal meeting between representatives of the British profession (institute of Chartered Accountants in England and Wales ICAEW) and the American profession (American Institute of Certified Public Accountants AICPA)

A rapid set of negotiations resulted in the professional bodies of Canada, Australia, Mexico, Japan, France, Germany, the Netherlands, and New Zealand being invited to join with the US and UK to form the international body. Due to pressure (coupled with a finan¬cial subsidy) from the UK, the IASC was established in London, where its successor, the IASB, remains today.

The actual reasons for the IASC's creation are unclear. A need for a common language of business was felt, to deal with a growing volume of international business, but other more political motives abounded also. For example, some believe that the major motivation was that the British wanted to create an international standard setter to trump the regional initiatives within the EU, which leaned heavily to the Code model of reporting, in contrast to what was the norm in the UK and almost all English-speaking nations.

In the first phase of its existence, the IASC had mixed fortunes Once the International Federation of Accountants (IFAC) was formed in 1977 fat the next World Congress of Accountants), the IASC had to fight off attempts to become a part of IFAC. It managed to resist, coming to a compromise where IASC remained independent hut all IFAC members were automatically members of IASC, and IFAC was able to nominate the membership of the standard-setting Board.

Both the UN and OECD were active in international rule making in the 1970s but the IASC was successful in persuading them to leave establishment of recognition and measure¬ment rules to the IASC. However, having established itself as the unique international rule maker, IASC encountered difficulty in persuading any jurisdiction or enforcement agency to use its rules. Although member professional bodies were theoretically committed to pushing for the use of IFRS at the national level, in practice few national bodies were influential in standard setting in their respective countries (because standards were set by taxation or other governmental bodies), and others (including the US and UKi preferred their national standards to whatever IASC might propose.

In Europe, IFRS were used by some reporting entities in Italy and Switzerland, and national standard setters in some countries such as Malaysia began to use IFRS as an input to their national rules, while not necessarily adopting them as written by the IASC or giving explicit recognition to the fact that IFRS were being adopted in part as national GAAP.

По-украински

У США Рада (FASB) Стандартів Фінансової Звітності тільки була створена, в UK перший національний стандартний сетер нещодавно був організований, ЄС працює над головною дошкою його власного плану (Четверта Директива) гармонізації звітності, і як ООН, так і OECD мали незабаром створити їх власні комітети звітності. IASC був запущений в кільватер 1072 Світового Конгресу Звітності la п'ятищорічна зустріч Міжнародної професії) після неформальної зустрічі між представниками Британської професії (інститут Дипломованих Бухгалтерів в Англії і уельський ICAEW) і Американської професії (Американський Інститут Сертифіковані Аудитори AICPA)

Швидкий набір переговорів призводив до професійних тіл Канади, Австралії, Мексики, Японії, Франції, Німеччини, Нідерландів, і Нова Зеландія, що запрошується приєднатися з США і ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ, щоб сформувати міжнародний орган. Із-за тиску (пов'язано з finan¬cial субсидія) від ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, IASC був встановлений в Лондоні, де його наступник, IASB, залишається сьогодні.

Фактичні причини для створення IASC неясні. Потреба в спільній мові бізнесу була фетровою, щоб мати справу із зростаючим об'ємом міжнародної комерційної діяльності, але інші більше політичні приводи рясніли також. Наприклад, деякі вважають, що головне спонукання було, що британець хоче створити міжнародного стандартного сетера, щоб козирнути регіональні ініціативи в межах ЄС, який нахилився сильно до Кодової моделі повідомлення, відмінність від цього на відміну від того, чим була норма в UK і майже усі English-speaking нації.

У першій фазі його існування, IASC змішав удачі Як тільки Міжнародна Федерація Бухгалтерів (IFAC) була сформована в 1977 жирний наступний Світовий Конгрес Бухгалтерів), IASC довелося боротися спроби стати частиною IFAC. Це уміло опиратися, прибуваючи в компроміс, де IASC залишився незалежним політичним діячем, барачним, усі члени IFAC були автоматично членами IASC, і IFAC зміг висунути членство стандартно-встановлюючого Правління.

Як ООН, так і OECD були активні в міжнародному правилі, що робить в 1970s, але IASC встиг в умовляння їх залишити установу розпізнавання і виміряти¬ment правила до IASC. Проте, маючи встановив себе як унікального міжнародного виготівника правила, IASC стикався з трудністю в умовлянні будь-якої юрисдикції або примусового агентства використовувати його правила. Хоча тіла професіонала члена були теоретично здійснені до підштовхування для використання IFRS в національному рівні, на практиці декілька національних тіл були впливові в стандартній вставці їх відповідні країни (оскільки стандарти встановили оподаткування або інші урядові тіла), і інші (, у тому числі США і UKi віддав перевагу їх держстандартам що б IASC, можливо, не пропонував би.

У Європі, IFRS були використані деякими повідомляючими об'єктами в Італії і Швейцарії, і національні стандартні сетери в деяких країнах як наприклад Малайзія почали використовувати IFRS як вклад до їх національних правил, поки не обов'язково, приймаючи їх, як написано IASC або надаючи явне розпізнавання факту, що IFRS були прийняті зокрема як національний GAAP.