Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

17. Капіталізація банків, сутність, необхідність та шляхи її підвищення.

Проблема капіталізації – це проблема загальної фінансової стабільності та автономності банківської системи, а отже проблема належного обслуговування банками прийнятих на себе грошових зобов’язань. Проблема капіталізації – це проблема формування фінансового підгрунтя банківської системи. Від його якості залежить надійність всієї економічної системи та динаміка подальшого розвитку.

Незважаючи на поступове зростання показника балансового капіталу, як основи розвитку банківської системи, він залишається досить низьким, і складає лише 5% від ВВП, тоді як у Росії цей показник становив 37,2%, а в країнах Центральної Європи – понад 40%. Має місце неадекватне зростання капіталу банків і обсягу здійснюваних ними активних і пасивних операцій.

Фахівці виділяють такі основні шляхи підвищення капіталізації банків:1) збільшення капіталу за рахунок розміщення акцій власної емісії;2) збільшення показника адекватності капіталу через консолідацію банківської системи (консорціумне кредитування, створення банківських об’єднань, злиття банків, реорганізація банків);3) збільшення капіталу за рахунок субординованого боргу (шляхом випуску депозитних сертифікатів, банківських облігацій та єврооблігацій); 4) збільшення капіталу за рахунок прибутку;5) зменшення обсягів ризикових активів.

В Україні найоптимальнішим шляхами зростання рівня капіталізації банків є збільшення показника адекватності капіталу через консолідацію банківської системи України. Цей напрямок передбачає створення банківських об’єднань та злиття банків. Це дало б можливість підвищити стійкість та стабільність усієї банківської системи.

Проте це не можливо здійснити без відповідних заходів НБУ, зокрема підвищити розмір мінімального статутного капіталу, а також проводити більш жорстку політику відносно регулювання значень економічних нормативів діяльності комерційного банку.

Звичайно крім об’єктивних причин, що заважають процесу консолідації банків, існують і суб’єктивні причини такі як небажання головних акціонерів зливатися з іншими банками, адже частіше всього банк в основному обслуговує особисту фінансову діяльність певної фінансової групи, яка і є її головним акціонером. Шляхом виходу з цієї ситуації є створення банківських об’єднань на зразок фінансових та банківських холдингових груп, банківських корпорацій.

Вони зберігають право володіння та управління, а також пропорційного розподілення прибутку.

Приплив іноземних капіталів в банківську системи України: позитивні та негативні наслідки.

На це питання хотілось би відповісти наступне, щодо експансії іноземного капіталу в банківській системі в різних країнах не має єдиного підходу. Навіть в нашій країні існують різні протилежні напрямки стосовно визначеного питання. Так, наприклад, Б.М. Данилішин вважає що Україна вже давно перетнула межу економічної безпеки, яка як ми знаємо = 30%. Гейць вважає, що присутність іноземного капіталу в банківській системі теж не повинна перевищувати третьої частини. Нажаль в нашій ситуації, ми вже досягли рівня 37%, тобто ми вже перейшли цю межу.

Якщо подивитися на інші країни, то тут можуть бути різні характеристики. Наприклад країни Східної Європи: Польща, Угорщина та інші. В них частина активів які контролюють банки з іноземним капіталом перевищують 50%-70%, а в деяких країнах доходить і до 80% - вони не вбачають у цьому ніяких загроз. Якщо казати з точки зору теорії про ці питання, то тут присутність іноземного капіталу в банківському секторі має і позитивні сторони і негативні.

Переваги.

вого повернення "вивезеного" українського капіталу;консолідація банків, витіснення з ринку економічно слабких банків, що сприятиме посиленню довіри до вітчизняної банківської системи юридичних та фізичних осіб, а також формуванню конкурентоспроможнішої та фінансово стійкішої банківської системи;гнучкість банків з іноземними інвестиціями з точки зору оптимізації витрат, за¬безпечує їм вищу прибутковість капіталу та активів, і як наслідок місцеві бан¬ки змушені або адекватно відповідати зниженням витрат або бути витісненими з ринку.

Недоліки. Присутність іноземних банків може призвести до відтоку частини капіталів за кордон, ускладнення банківського нагляду за операціями банку з боку уповноважених державних органів управління, ймовірність посилення іноземного контролю над банківською системою України, що може негативно позначитись на рівні її економічної безпеки.

Особливо гостро це може проявитися в процесі поглинання іноземними банками–гігантами неконкурентоспроможних українських банків з поступовим захопленням всього банківського ринку, так як це сталося в Польщі, Литві, Латвії, банківську систему яких поглинули великі австрійські та німецькі банки.

По-русски

17. Капитализация банков, сущность, необходимость и пути ее повышения.

Проблема капитализации - это проблема общей финансовой стабильности и автономности банковской системы, а следовательно проблема надлежащего обслуживания банками принятых на себя денежных обязательств. Проблема капитализации - это проблема формирования финансовой почвы банковской системы. От его качества зависит надежность всей экономической системы и динамика дальнейшего развития.

Невзирая на постепенный рост показателя балансового капитала, как основы развития банковской системы, он остается достаточно низким, и складывает лишь 5% от ВВП, тогда как в России этот показатель представлял 37,2%, а в странах Центральной Европы - сверх 40%.0 Имеет место неадекватный рост капитала банков и объема осуществляемых ими активных и пассивных операций.

Специалисты выделяют такие основные пути повышения капитализации банків:1) увеличения капитала за счет размещения акций собственной эмиссии;2) увеличения показателя адекватности капитала через консолидацию банковской системы (консорциумное кредитование, создание банковских объединений, слияния банков, реорганизация банков);3) увеличения капитала за счет субординованого долга (путем выпуска депозитных сертификатов, банковских облигаций и еврооблигаций); 4) увеличения капитала за счет прибыли;5) уменьшение объемов рисковых активов.

В Украине самым оптимальным путями роста уровня капитализации банков есть увеличение показателя адекватности капитала через консолидацию банковской системы Украины. Это направление предусматривает создание банковских объединений и слияние банков. Это дало бы возможность повысить стойкость и стабильность всей банковской системы.

Однако это не возможно осуществить без соответствующих мероприятий НБУ, в частности повысить размер минимального уставного капитала, а также проводить более жесткую политику относительно регулирования значений экономических нормативов деятельности коммерческого банка.

Обычно кроме объективных причин, которые мешают процессу консолидации банков, существуют и субъективные причины такие как нежелание главных акционеров сливаться с другими банками, ведь чаще всего банк в основном обслуживает личную финансовую деятельность определенной финансовой группы, которая и есть ее главным акционером. Путем выхода из этой ситуации есть создание банковских объединений наподобие финансовых и банковских холдинговых групп, банковских корпораций.

Они хранят право владения и управления, а также пропорционального распределения прибыли.

Прилив иностранных капиталов в банковскую системы Украины : позитивные и негативные последствия.

На этот вопрос хотелось бы ответить следующее, относительно экспансии иностранного капитала в банковской системе в разных странах не имеет единственного подхода. Даже в нашей стране существуют разные противоположные направления относительно определенного вопроса. Так, например, Б.М. Данилішин считает что Украина уже давно пересекла предел экономической безопасности, который как мы знаем = 30%.0 Гейць считает, что присутствие иностранного капитала в банковской системе тоже не должна превышать третьей части. Нажаль в нашей ситуации, мы уже достигли уровня 37%, то есть мы уже перешли этот предел.

Если посмотреть на другие страны, то здесь могут быть разные характеристики. Например страны Восточной Европы : Польша, Венгрия и другая. В них часть активов которые контролируют банки с иностранным капиталом превышают 50%, а в некоторых странах доходит и к 80% -они не видят в этом никаких угроз. Если говорить с точки зрения теории об этих вопросах, то здесь присутствие иностранного капитала в банковском секторе имеет и позитивные стороны и негативные.

Преимущества.

вого возвращение "вывезенного" украинского капитала;консолидация банков, вытеснения из рынка экономически слабых банков, что будет способствовать усилению доверия к отечественной банковской системе юридических и физических лиц, а также формированию более конкурентоспособной и финансово более стойкой банковской системы;гибкость банков с иностранными инвестициями с точки зрения оптимизации расходов, за¬безпечує им высшую прибыльность капитала и активов, и как следствие местные бан¬ки вынуждены или адекватно отвечать снижением расходов или быть вытесненными из рынка.

Недостатки. Присутствие иностранных банков может привести к оттоку части капиталов за границу, осложнение банковского надзора за операциями банка со стороны уполномоченных государственных органов управления, вероятность усиления иностранного контроля над банковской системой Украины, которая может негативно обозначиться на уровне ее экономической безопасности.

Особенно остро это может проявиться в процессе поглощения иностранными банками-гигантами неконкурентоспособных украинских банков с постепенным увлечением всего банковского рынка, так как это случилось в Польше, Литве, Латвии, банковскую систему которых поглотили большие австрийские и немецкие банки.