Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ В ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЦЕХАХ

В гальванических цехах используются вещества, боль¬шинство которых являются вредными. Производственные условия отличаются повышенной влажностью, значитель¬ной концентрацией вредных паров и газов, дисперсных туманов и брызг электролитов. Поэтому гальванические цехи относятся к вредным участкам производства, где не¬обходимо постоянное соблюдение мер предосторожности и правил техники безопасности.
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ВАННАХ
К работе на гальванических ваннах следует присту¬пать только после прохождения инструктажа на рабочем месте и освоения безопасных способов и приемов ее выпол¬нения. Все работающие в гальваническом цехе должны соблюдать следующие правила безопасности:
выполнять только порученную работу; работать на исправном оборудовании, пользуясь ис¬правными инструментами и приспособлениями;
использовать инструмент только по его прямому на¬значению; /
обо всех

По-украински

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ В ГАЛЬВАНІЧНИХ ЦЕХАХ

У гальванічних цехах використовуються речовини, біль¬шинство яких є шкідливими. Виробничі умови відрізняються підвищеною вологістю, значитель¬ний концентрацією шкідливої пари і газів, дисперсних туманів і бризок електролітів. Тому гальванічні цехи відносяться до шкідливих ділянок виробництва, де не¬обходжене постійне дотримання заходів обережності і правил техніки безпеки.
ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ НА ГАЛЬВАНІЧНИХ ВАННАХ
До роботи на гальванічних ваннах слідує присту¬пать тільки після проходження інструктажу на робочому місці і освоєння безпечних способів і прийомів її выпол¬нения. Усі працюючі в гальванічному цеху повинні дотримувати наступні правила безпеки :
виконувати тільки доручену роботу; працювати на справному устаткуванні, користуючись ис¬правными інструментами і пристосуваннями;
використовувати інструмент тільки по його прямому
<<--- on-line translation is limited --->>