Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

14.10.2004 N 485

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2004 р.

за N 1413/10012

Про затвердження Положення про порядок видачі

Національним банком України індивідуальних ліцензій

на розміщення резидентами (юридичними та фізичними

особами) валютних цінностей на рахунках

за межами України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Національного банку

N 282 ( z0952-05 ) від 10.08.2005

N 321 ( z1074-05 ) від 31.08.2005

N 436 ( z1475-05 ) від 18.11.2005

N 496 ( z0074-08 ) від 29.12.2007

N 108 ( z0324-09 ) від 28.02.2009

N 572 ( z0096-11 ) від 22.12.2010

N 118 ( z0618-11 ) від 26.04.2011

N 290 ( z1345-11 ) від 19.08.2011 }

Відповідно до статей 7 та 44 Закону України "Про Національний

банк України" ( 679-14 ), пунктів 4 і 6 статті 5 та пункту 1

статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93

( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Положення про порядок видачі Національним

банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами

(юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках

за межами України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 05.05.99

N 221 ( v0221500-99 ) "Про затвердження Положення про порядок

надання індивідуальних ліцензій на право відкриття юридичними

особами - резидентами України рахунків в іноземних банках" (зі

змінами);

постанову Правління Національного банку України від 19.11.99

N 565 "Про затвердження Положення про спеціальний режим

ліцензування Міністерства фінансів України" (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України

від 02.11.2000 N 431 ( z0839-00 ) "Про виконання Закону України

"Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття

банківських рахунків" (зареєстрована в Міністерстві юстиції

України 20.11.2000 за N 839/5060) (зі змінами).

3. Індивідуальні ліцензії, які видані Національним банком

України відповідно до нормативно-правових актів, зазначених у

пункті 2 цієї постанови, і строк дії яких не закінчується

у 2005 році, з 01.01.2005 анулюються. У цьому разі видачу нової

ліцензії здійснити безоплатно.

4. Департаменту валютного регулювання (М.О.Мельничук) після

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст

цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь

Національного банку України для використання в роботі.

5. У тижневий строк з дня набрання чинності цією постановою

територіальним управлінням Національного банку України, що видали

індивідуальні ліцензії або на які покладений контроль за

виконанням умов індивідуальних ліцензій, що анулюються згідно з

пунктом 3 цієї постанови, надіслати власникам цих ліцензій

відповідні повідомлення.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на

Генеральний департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов).

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної

реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

14.10.2004 N 485

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2004 р.

за N 1413/10012

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі Національним банком України

індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами

(юридичними та фізичними особами) валютних

цінностей на рахунках за межами України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог статей 5,

11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93

( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

(далі - Декрет), а також статей 7 і 44 Закону України

"Про Національний банк України" ( 679-14 ).

1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі

Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам

індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та

фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами

України.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

валютні цінності - іноземні валюти 1-ї, 2-ї або 3-ї групи

Класифікатора іноземних валют та банківських металів,

затвердженого постановою Правління Національного банку від

04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови Правління

Національного банку від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ),

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за

N 841/7129), зі змінами (далі - Класифікатор), банківські метали,

а також цінні папери в значенні, визначеному Цивільним кодексом

України ( 435-15 );

власник ліцензії - резидент, якому Національний банк видав

ліцензію;

дата анулювання ліцензії - дата підписання розпорядження

Національного банку про анулювання ліцензії;

дата звернення - дата реєстрації в Національному банку або

територіальному управлінні Національного банку останнього, що

надійшов, документа з переліку, визначеного відповідно в

пунктах 3.1-3.7 цього Положення;

дата видачі ліцензії - дата проставлення реєстраційного

номера на номерному гербовому бланку Національного банку або

територіального управління Національного банку, на якому оформлена

ліцензія;

заявник - резидент, який звернувся до Національного банку за

ліцензією (або за зміною умов ліцензії);

ліцензія - індивідуальна ліцензія, видана Національним банком

резиденту на розміщення валютних цінностей на рахунку (рахунках),

відкритому (відкритих) за межами України;

рахунок - будь-який рахунок резидента, відкритий за межами

України, на якому розміщуються валютні цінності та через який

здійснюються інші операції;

розміщення валютних цінностей на рахунку - зарахування

По-русски

ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

П О С Т А Н О В А

14.10.2004 N 485

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Украины

5 ноября в 2004 г.

за N 1413/10012

Об утверждении Положения о порядке выдачи

Национальным банком Украины индивидуальных лицензий

на размещение резидентами (юридическими и физическими

лицами) валютных ценностей на счетах

за пределами Украины

{ С изменениями, внесенными согласно Постановлениям

Национального банка

N 282( z0952 - 05 ) от 10.08.2005

N 321( z1074 - 05 ) от 31.08.2005

N 436( z1475 - 05 ) от 18.11.2005

N 496( z0074 - 08 ) от 29.12.2007

N 108( z0324 - 09 ) от 28.02.2009

N 572( z0096 - 11 ) от 22.12.2010

N 118( z0618 - 11 ) от 26.04.2011

N 290( z1345 - 11 ) от 19.08.2011 }

В соответствии со статьями 7 и 44 Закону Украины "О Национальном

банк Украины"( 679-14 ), пунктов 4 и 6 статье 5 и пункту 1

статьи 11 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N 15-93

( 15-93 ) "О системе валютного регулирования и валютного контроля"

Правление Национального банка Украины П О С Т А Н О В Л Я Есть:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи Национальным

банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами

(юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах

за пределами Украины, которая добавляется.

2. Признать такими, которые потеряли действие, :

постановление Правления Национального банка Украины от 05.05.99

N 221( v0221500 - 99 ) "Об утверждении Положения о порядке

предоставление индивидуальных лицензий на право открытия юридическими

лицами - резидентами Украины счетов в иностранных банках" (из

изменениями);

постановление Правления Национального банка Украины от 19.11.99

N 565 "Об утверждении Положения о специальном режиме

лицензирование Министерства финансов Украины"(с изменениями);

постановление Правления Национального банка Украины

от 02.11.2000 N 431 ( z0839 - 00 ) "О выполнении Закона Украины

"О внесении к некоторым законам Украины изменений относительно открытия

банковских счетов" (зарегистрирована в Министерстве юстиции

Украины 20.11.2000 за N 839/5060) (с изменениями).

3. Индивидуальные лицензии, которые выданы Национальным банком

Украины в соответствии с нормативно-правовыми актами, отмеченными в

пункте 2 этого постановления, и срок действия которых не заканчивается

в 2005 году, с 01.01.2005 аннулируются. В этом случае выдачу новой

лицензии осуществить безвозмездно.

4. Департаменту валютного регулирования (М.О.Мельничук) потом

государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание

этого постановления к сведению Операционного и территориальных управлений

Национального банка Украины для использования в работе.

5. В недельный срок со дня вступления в силу этим постановлением

территориальным управлением Национального банка Украины, что удали

индивидуальные лицензии или на которые положенный контроль за

выполнением условий индивидуальных лицензий, которые аннулируются согласно

пунктом 3 этого постановления, послать владельцам этих лицензий

соответствующие сообщения.

6. Контроль за выполнением этого постановления возложить на

Генеральный департамент банковского надзора(В.В.Пушкарьов).

7. Постановление вступает в силу через 10 дни после государственной

регистрации в Министерстве юстиции Украины.

В.о. Головы А.П.Яценюк

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления

Национального банка Украины

14.10.2004 N 485

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Украины

5 ноября в 2004 г.

за N 1413/10012

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выдачи Национальным банком Украины

индивидуальных лицензий на размещение резидентами

(юридическими и физическими лицами) валютных

ценностей на счетах за пределами Украины

1. Общие положения

1.1. Это Положение разработано в соответствии с требованиями статей 5

11, 13 Декрету Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N 15-93

( 15-93 ) "О системе валютного регулирования и валютного контроля"

(дальше - Декрет), а также статей 7 и 44 Закону Украины

"О Национальном банке Украины"( 679-14 ).

1.2. Положение регламентирует порядок и условия выдачи

Национальным банком Украины(дальше - Национальный банк) резидентам

индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и

физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами

Украины.

1.3. В этом Положении сроки употребляются в таком значении:

валютные ценности - иностранные валюты 1-ї, 2-ї или 3-ї группы

Классификатора иностранных валют и банковских металлов

утвержденного постановлением Правления Национального банка от

04.02.98 N 34 ( v0521500 - 98 ) (в редакции постановления Правления

Национального банка от 02.10.2002 N 378 ( z0841 - 02 )

зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 24.10.2002 за

N 841/7129), с изменениями(дальше - Классификатор), банковские металлы

а также ценные бумаги в значении, определенном Гражданским кодексом

Украины( 435-15 );

владелец лицензии - резидент, которому Национальный банк выдал

лицензию;

дата аннулирования лицензии - дата подписания распоряжения

Национального банка об аннулировании лицензии;

дата обращения - дата регистрации в Национальном банке или

территориальном управлении Национального банка последнего, что

пришел, документа из перечня, определенного соответственно в

пунктах 3.1-3.7 этого Положения;

дата выдачи лицензии - дата проставления регистрационного

номера на номерном гербовом бланке Национального банка или

территориального управления Национального банка, на котором оформлена

лицензия;

заявитель - резидент, который обратился к Национальному банку за

лицензией(или за изменением условий лицензии);

лицензия - индивидуальная лицензия, выданная Национальным банком

резиденту на размещение валютных ценностей на счете (счетах)

открытому(открытых) за пределами Украины;

счет - любой счет резидента, открытый за пределами

Украины, на котором размещаются валютные ценности и через который

осуществляются другие операции;

размещение валютных ценностей на счете - зачисление