Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Резюме: Стаття присвячена стислому огляду архітектурної діяльності Яна де Вітте для домініканських осередків на українських землях.
Ключові слова: архітектура, творча діяльність, домініканський орден, храм, проект.
Пошук митців, які брали участь у створенні домініканських святинь, суттєво ускладнюється з причини відсутності джерельної – документальної та архівної інформації. Така таємничість, за деяким виключенням, щодо фіксації імен архітекторів, художників, майстрів декоративно-прикладного мистецтва простежується впродовж більше шестисот століть, тобто всього періоду, коли зводилися споруди ченців на теренах України. Ця ситуація віддзеркалює загальну проблему минулих часів, коли постава влади і суспільства по відношенню до творців сакральних забудов свідчила про відсутність до них належної уваги. Розгляд архівної документації, так званих «візитацій» костелів, практично не містить відомостей про художників. Майже не збереглися книги «фабрик», тобто хроніки спільного цехового

По-русски

Резюме: Статья посвящена сжатому обзору архитектурной деятельности Яна где Вітте для доминиканских ячеек на украинских землях.
Ключевые слова: архитектура, творческая деятельность, доминиканский орден, храм, проект.
Поиск художников, которые участвовали в создании доминиканских святынь, существенно усложняется в виду отсутствия родникового - документальной и архивной информации. Такая таинственность, за некоторым исключением, относительно фиксации имен архитекторов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства прослеживается на протяжении больше шестисот веков, то есть всего периода, когда возводились сооружения монахов на поприщах Украины. Эта ситуация отражает общую проблему прошедших времен, когда осанка власти и общества по отношению к творцам сакральных застроек свидетельствовала об отсутствии к ним надлежащего внимания. Рассмотрение архивной документации, так называемых "визитаций" костелов, практически не содержит сведений о художниках. Почти не сохранились книги "фабрик", то есть хроника общего цехового