Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

МЕТОДИКА

обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мережI. Загальні положення1.1. Ця Методика встановлює методологію обрахування вартості обгрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання, у тому числі порядок складення кошторису витрат власників мереж на утримання їх технологічних електричних мереж, порядок розрахунку об'єму технологічного обладнання електричних мереж в умовних одиницях електропередавальних організацій, на території здійснення ліцензованої діяльності яких приєднані електроустановки власників мереж, та власників мереж, порядок визначення нормативів витрат на умовну одиницю та розподілу витрат на утримання мереж між суб'єктами господарювання, які використовують мережі, на частини, що відповідають платі за спільне використання відповідного суб'єкта господарювання.

Методика обов'язкова для застосування всіма юридичними та фізичними особами, які мають договірні відносини щодо спільного

По-русски

МЕТОДИКА

обсчитывание платы за общее использование технологических электрических сетейI. Общие положения1.1. Эта Методика устанавливает методологию обсчитывания стоимости обоснованных расходов на содержание технологических электрических сетей общего использования, в том числе порядок складывания сметы расходов владельцев сетей на содержание их технологических электрических сетей, порядок расчета объема технологического оборудования электрических сетей в условных единицах электропередаточных организаций, на территории осуществления лицензированной деятельности которых присоединенные электроустановки владельцев сетей, и владельцев сетей, порядок определения нормативов расходов на условную единицу и распределения расходов на содержание сетей между субъектами ведения хозяйства, которые используют сети, на части, что отвечают плате за общее использование соответствующего субъекта ведения хозяйства.

Методика обязательна для применения всеми юридическими и физическими лицами, которые имеют договорные
<<--- on-line translation is limited --->>