Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Курсова робота

Менеджмент: сутність, зміст, цілі, завдання, функції

План

Вступ................................................................................................................3

1. Сутність та зміст менеджменту.................................................................5

1.1. Загальні поняття менеджменту...............................................................7

1.2. Основні цілі і завдання менеджменту....................................................9

2. Сутність і зміст функцій менеджменту....................................................10

2.1. Основні функції менеджменту...............................................................13

2.1.1. Функція планування.............................................................................14

2.1.2. Функція організації...............................................................................16

2.1.3. Функція мотивації.................................................................................17

2.1.4. Функція контролю................................................................................18

2.2. Функції управління на сучасному етапі................................................20

Висновок.........................................................................................................23

Список використаної літератури..................................................................25

Вступ

У нас час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління або менеджмент, від якого в значній мірі залежить і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.

В Україні поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту.

Менеджмент, як наукова система організації виробництва є однією з найважливіших умов ефективної і прибуткової діяльності підприємств. Він дістав загальне визнання в усьому світі. Тому сучасна теорія і практика Менеджменту набуває особливого значення. Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення основних функцій, форм і методів управління на рівні основної ланки – підприємства. Практичне використання такого досвіду – одне з першочергових завдань.

Широкий вихід вітчизняних підприємств на світові ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення теорії і практики менеджменту.

Реорганізовуються старі структури управління і влади, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак механічне перенесення концепції управління з однієї соціокультурної середи в іншу, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практично неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків. Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин.

Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу України до ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників.

Упровадження ринкових відносин у практику господарювання вимагає принципової зміни методів управління на всіх рівнях управлінської ієрархії. Це висуває необхідність вивчення нових підходів і форм управління, зокрема , менеджменту як особливого типу управління. Менеджмент як наукова дисципліна пройшов довгий і суперечливий шлях розвитку, і розглядати його, безсумнівно, потрібно з урахуванням історичного досвіду, тих цілей і задач, що ставилися на різних етапах його розвитку.

Необхідно підготувати менеджерів до сприйняття сучасних проблем менеджменту крізь історичну призму, що дозволяє зрозуміти логіку розвитку цих проблем.

Обрана мною тема дуже цікава та актуальна, тому що знання і використання сучасних технологій в управлінні значно підвищує ефективність діяльності підприємств.

Метою роботи є ознайомлення і вивчення поняття менеджменту і сутність основних функцій менеджменту.

Робота складається з двох основних розділів. В першому розділі розкриваються сутність та зміст менеджменту, його основні задачі, цілі, школи та принципи менеджменту.

В другому розділі розкриваються сутність і зміст функцій менеджменту, зокрема його основних функцій: планування, організації, мотивації, контролю, а також функції управління на сучасному етапі.

Задача менеджменту як науки управління складається в підвищенні практичної значимості досліджень, орієнтації їхній на розробку принципів і методів, що дають можливість практично вирішувати в тих чи інших умовах проблеми функціонування організації.

У сучасних умовах широко поширена думка про те, що процес управління є мистецтво, суть якого складається в застосуванні науки до реальної ситуації, а отже, до практики. Без знання технології менеджменту в сучасних умовах неможливо ефективно керувати організацією.

1 Сутність та зміст менеджменту

Сьогодні керівників підприємств дедалі частіше називають словом „менеджер”, а тим, чим вони займаються – менеджмент. З самого початку англійці вживали це поняття в управлінні кіньми. Слово „менеджмент” означає „мистецтво верхової їзди”. В сучасному значенні слова „менеджер” і „менеджмент” з’явилося лише тоді, коли господарі підприємств зрозуміли, що дуже вигідно не самим керувати власним майном, а залучати до цього професіоналів, спеціально відібраних і навчених такій роботі.

Саме їм, талановитим спеціалістам, які працюють за наймом, стали доручати головне завдання підприємства – отримання високого прибутку. Варто відмітити, що за цю важку працю не шкодували високої винагороди. Менеджер і нині одна з професій, яка найбільш оплачується в розвинутих країнах.

Отже, менеджер – це керівник – професіонал, який працює за наймом і спеціалізується на примноженні прибутку. Тобто – це керівник підприємства в ринковій економіці.

Вживаючи слово „менеджмент”, ми йдемо за традицією, яка давно встановилася в міжнародних виданнях з теорії управління, яка має на увазі певне коло явищ і процесів. У практиці, яка склалася у вітчизняній науковій літературі з управління, менеджмент уже більше 30-ти років використовується як синонім капіталістичного управління. І головне – управління не заміняє „менеджмент”, тому що в останньому йдеться лише про одну із форм управління.

Менеджмент – це вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотив поведінки інших людей, а також функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях.

Менеджмент слід розглядати як сукупність раціональних методів і організаційних підйомів управління капіталістичною фірмою або корпорацією. Менеджмент це також галузь людських знань, які допомагають здійснювати функції. Це певна категорія людей, які здійснюють роботу з управління. Значимість менеджменту була особливо чітко усвідомлена в 30-ті роки. Вже тоді стало очевидним, що ця діяльність перетворилася

По-русски

Курсовая работа

План

Вступление................................................................................................................3

1. Сущность и содержание менеджмента................................................................5

1.1. Общие понятия менеджмента...............................................................7

1.2. Основные цели и задания менеджменту....................................................9

2. Сущность и содержание функций менеджмента....................................................10

2.1. Основные функции менеджмента...............................................................13

2.1.1. Функция планирования............................................................................14

2.1.2. Функция организации...............................................................................16

2.1.3. Функция мотивации.................................................................................17

2.1.4. Функция контроля...............................................................................18

2.2. Функции управления на современном этапе................................................20

Вывод.........................................................................................................23

Список использованной литературы..................................................................25

Вступление

У нас время трудно назвать более важную и многогранную сферу деятельности, чем управление или менеджмент, от которого в значительной степени зависит и эффективность производства, и качество обслуживания населения.

В зарубежных странах накоплен значительный опыт управления в области промышленности, торговли, кооперации, сельского хозяйства и тому подобное в результате непосредственного участия людей в управленческой деятельности. Он обогащается за счет знаний основ науки управления, мировых достижений в практической организации экономических и социальных процессов.

В Украине пока еще не достигнуты значительные успехи в теоретическом и практическом освоении менеджмента.

Менеджмент, как научная система организации производства является одним из важнейших условий эффективной и прибыльной деятельности предприятий. Он достал общее признание во всем мире. Поэтому современная теория и практика Менеджмента приобретает особое значение. Переход экономики Украины на рыночные отношения требует изучения основных функций, форм и методов управления на уровне основного звена - предприятия. Практическое использование такого опыта - одно из первоочередных заданий.

Широкий выход отечественных предприятий на мировые рынки обусловливает необходимость глубокого изучения теории и практики менеджмента.

Реорганизовываются старые структуры управления и власти, при этом используются западные модели управления. Однако механическое перенесение концепции управления с одной социокультурной среды в другую, слепое копирование опыта того или другого государства практически невозможно и ведет к тяжелым экономическим и социальным последствиям. Менеджмент предопределен такими базисными факторами, как тип собственности, форма государственного строя, мера развития рыночных отношений.

Поэтому развитие современного менеджмента в условиях перехода Украины к рыночной экономике в значительной степени зависит от этих факторов.

Внедрение рыночных отношений в практику ведения хозяйства требует принципиального изменения методов управления на всех уровнях управленческой иерархии. Это выдвигает необходимость изучения новых подходов и форм управления, в частности, менеджмента как особенного типа управления. Менеджмент как научная дисциплина прошел долгий и противоречивый путь развития, и рассматривать его, несомненно, нужно с учетом исторического опыта, тех целей и задач, которые относились на разных этапах его развития.

Необходимо подготовить менеджеров к восприятию современных проблем менеджмента сквозь историческую призму, что позволяет понять логику развития этих проблем.

Избрана мной тема очень интересна и актуальная, потому что знание и использование современных технологий в управлении значительно повышает эффективность деятельности предприятий.

Целью работы является ознакомление и изучение понятия менеджмента и сущность основных функций менеджмента.

Во втором разделе раскрываются сущность и содержание функций менеджмента, в частности его основных функций: планирования, организации, мотивации, контроля, а также функции управления на современном этапе.

Задача менеджмента как науки управления складывается в повышении практической значимости исследований, ориентации их на разработку принципов и методов, которые дают возможность практически разрешать в тех или других условиях проблемы функционирования организации.

В современных условиях широко распространенное мнение о том, что процесс управления есть искусство, суть которого складывается в применении науки к реальной ситуации, а следовательно, к практике. Без знания технологии менеджмента в современных условиях невозможно эффективно руководить организацией.

1 Сущность и содержание менеджмента

Сегодня руководителей предприятий все чаще называют словом "менеджер", а тем, чем они занимаются - менеджмент. С самого начала англичане употребляли это понятие в управлении конями. Слово "менеджмент" означает "искусство верховой езды". В современном смысле слова "менеджер" и "менеджмент" появилось лишь тогда, когда хозяева предприятий поняли, что очень выгодно не самим руководить собственным имуществом, а привлекать к этому профессионалов, специально отобранных и наученных такой работе.

Именно им, талантливым специалистам, которые работают за наймом, стали поручать главное задание предприятия - получение высокой прибыли. Стоит заметить, что за этот тяжелый труд не жалели высокого вознаграждения. Менеджер и в настоящее время одна из профессий, которая наиболее оплачивается в развитых странах.

Следовательно, менеджер - это руководитель - профессионал, который работает за наймом и специализируется на приумножении прибыли. То есть - это руководитель предприятия в рыночной экономике.

Употребляя слово "менеджмент", мы идем по традиции, какая давно установилась в международных изданиях из теории управления, которая имеет в виду определенный круг явлений и процессов. В практике, которая сложилась в отечественной научной литературе из управления, менеджмент уже больше 30-ти лет используется в качестве синоним капиталистического управления. И главное - управление не замещает "менеджмент", потому что в последнем идет речь лишь об одной из форм управления.

Менеджмент - це вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотив поведінки інших людей, а також функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях.

Менеджмент следует рассматривать как совокупность рациональных методов и организационных подъемов управления капиталистической фирмой или корпорацией. Менеджмент это также область человеческих знаний, которые помогают осуществлять функции. Это определенная категория людей, которые осуществляют работу из управления. Значимость менеджмента была особенно четко осознана в 30-ые годы. Уже тогда стало очевидным, что эта деятельность превратилась