Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Додаток №1

до наказу Вуглегірської ТЕС

№ 571 від 12. 11. 2010 р.

ПОРЯДОК

ВЕДЕННЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ У ВАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок ведення договірної роботи (далі Порядок) регулює розподіл обов’язків та визначає взаємовідносини між посадовими особами, структурними підрозділами (як відокремленими так і невідокремленими) відкритого акціонерного товариства «Центренерго» під час ведення договірної роботи.

1.2. У тексті Порядку терміни використовуються в такому значенні:

Відділ договірно-правової роботи - відділ договірно-правової роботи Адміністрації Товариства, договірно – правові відділи (групи) Вуглегірської ТЕС, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, юрисконсульт Ременерго;

Виконавець – структурний підрозділ Товариства в особі керівника цього підрозділу, на якого покладено обов’язок із супроводу договору. Дані про Виконавця фіксуються у листі узгодження до договору.

Договір (угода, контракт) – погоджена дія двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних (господарських) прав і обов’язків;

Договірна робота – комплекс заходів, передбачених в п. 1.3 Порядку, які вчиняються у Товаристві щодо закупівлі (продажу) товарів, робіт і послуг за договорами, в яких однією зі сторін є Товариство;

Ініціатор договору - структурний підрозділ Товариства, в особі керівника цього підрозділу, який ініціює закупівлю(продаж) товарів, робіт та послуг для потреб Товариства;

Істотні умови - умови, що визначені законодавством як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди;

Контрагент – юридична/фізична особа з якою Товариство укладає (планує укласти) договір;

Комітет – Комітет з конкурсних торгів Адміністрації та централізованих закупівель ВАТ „Центренерго”, Комітет з конкурсних торгів відокремленого структурного підрозділу;

Предмет договору - сукупність товарів, робіт, послуг щодо яких Товариство укладає (планує укласти) договір;

Тендерний відділ – тендерний відділ Адміністрації Товариства; відділи підготовки та проведення державних закупівель Трипільської ТЕС, Вуглегірської ТЕС, Зміївської ТЕС; відділ МТЗ, договорів та державних закупівель Ременерго;

Товариство – Адміністрація ВАТ „Центренерго”, відокремлені структурні підрозділи : Зміївська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Трипільська ТЕС, Ременерго;

Ціна договору - форма грошового визначення вартості всього обсягу товарів (робіт, послуг), які є предметом договору;

По-русски

Дополнение №1

до приказа Вуглегірської ТЕС

№ 571 от 12. 11. 2010 г.

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ В ОАО "ЦЕНТРЕНЕРГО"

Раздел И. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок ведения договорной работы (дальше Порядок) регулирует распределение обязанностей и определяет взаимоотношения между должностными лицами, структурными подразделениями (как отделенными так и неотделенными) открытого акционерного общества "Центренерго" во время ведения договорной работы.

1.2. В тексте Порядка термины употребляются в таком значении:

Отдел договорно-правовой работы - отдел договорно-правовой работы Администрации Общества, договорный - правовые отделы (группы) Вуглегірської ТЕС, Трипольской ТЕС, Зміївської ТЕС, юрисконсульт Ременерго;

Исполнитель - структурное подразделение Общества в лице руководителя этого подразделения, на которого возложена обязанность из сопровождения договора. Даны об Исполнителе фиксируются в письме согласования к договору.

Договор (соглашение, контракт) - согласованное действие двух или больше сторон, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских (хозяйственных) прав и обязанностей;

Договорная работа - комплекс мероприятий, предвиденных в п. 1.3 Порядка, которые совершаются в Обществе относительно закупки (продаже) товаров, работ и услуг за договорами, в которых одной из сторон есть Общество;

Инициатор договора - структурное подразделение Общества, в лице руководителя этого подразделения, который инициирует закупку(продажа) товаров, работ и услуг для потребностей Общества;

Существенные условия - условия, которые определены законодательством как существенные или является необходимыми для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто согласия;

Контрагент - юридическое/физическое лицо с которой Общество заключает (планирует заключить) договор;

Комитет - Комитет по конкурсным торгам Администрации и централизованных закупок ОАО "Центренерго", Комитет по конкурсным торгам отделенного структурного подразделения;

Предмет договора - совокупность товаров, работ, услуг относительно которых Общество заключает (планирует заключить) договор;

Тендерный отдел - тендерный отдел Администрации Общества; отделы подготовки и проведения государственных закупок Трипольской ТЕС, Вуглегірської ТЕС, Зміївської ТЕС; отдел МТЗ, договоров и государственных закупок Ременерго;

Общество - Администрация ОАО "Центренерго", отделены структурные подразделения: Зміївська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Трипольская ТЕС, Ременерго;

Цена договора - форма денежного определения стоимости всего объема товаров (работ, услуг), которые являются предметом договора;