Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

пів розвитку імунітету і дозволяли визначати активність (кількість) та характер імунокомпетентних клітин на основних етапах формування імунного захисту [47, 64], зокрема на стадії ранньої безпосередньої згубної дії на сальмонели – тканинні лімфоцити з маркером CD3 та натуральні кілери – CD8, на стадії кооперації та перенесення антигенних продуктів – клітини-хелпери з маркером CD4, на стадії переробки та представлення їх – макрофаги з маркером CVI та на стадії утворення специфічних імуноглобулінів – клітини з поверхневими маркерами IgG, IgM та IgA.

Крім цього, визначалася кількість клітин з поверхневими маркерами TcR1 та TcR2, що характеризують стан головного комплексу гістосумісності, тобто дають уяву про загальні параметри імунної активності організму [79]. Використання такого комплексу тестів визначення кількості клітин з досліджуваними маркерами давало достатні підстави для оцінки активності основних ланок імунітету в щеплених та заражених сальмонельозом курчат, тим більше, що такі дослідження здійснювались у динаміці та протягом досить тривалого часу, від 1-ї до 51-ї доби.

Ці особливості власних досліджень, здійснених з використанням дуже чутливого та високоспецифічного трьохетапного стрептавідин-біотинового методу індикації поверхневих маркерів, дозволили отримати цілком нові та оригінальні результати. Вони свідчили про високу реактогенність клітин досліджених кластерів та демонстративність проявів змін їхньої кількості та, отже, і активність субпопуляцій спеціалізованих клітин.

По-русски

пол развития иммунитета и позволяли определять активность (количество) и характер иммунокомпетентных клеток на основных этапах формирования иммунной защиты [47, 64], в частности на стадии раннего непосредственного губительного действия на сальмонели - тканевые лимфоциты с маркером CD3 и натуральные киллеры - CD8, на стадии кооперации и перенесения антигенных продуктов - клетки-хелперы с маркером CD4, на стадии переработки и представления их - макрофаги с маркером CVI и на стадии образования специфических иммуноглобулинов - клетки с поверхностными маркерами IgG, IgM и IgA.

Кроме этого, определялись количество клеток с поверхностными маркерами TcR1 и TcR2, что характеризуют состояние главного комплекса гистосовместимости, то есть дают воображение об общих параметрах иммунной активности организма [79]. Использование такого комплекса тестов определения количества клеток с исследуемыми маркерами давало достаточные основания для оценки активности основных звеньев иммунитета у привитых и зараженных сальмонеллезом цыплят, тем более, что такие исследования осуществлялись в динамике и в течение достаточно длительного времени, от 1-ї до 51-ї суток.

Эти особенности собственных исследований, осуществленных с использованием очень чувствительного и высокоспецифического трехэтапного стрептавідин-біотинового метода индикации поверхностных маркеров, позволили получить полностью новые и оригинальные результаты. Они свидетельствовали о высокой реактогенности клеток исследованных кластеров и демонстративности проявлений изменений их количества и, следовательно, и активность субпопуляций специализированных клеток.