Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ВСТУП

На сьогодні економіка України переживає трансформаційний період переходу до ринкового типу господарювання - наша держава прагне стати справді незалежною, економічно могутньою країною, у науці і в практиці висуваються принципово нові підходи до управління народним господарством, серед яких особливе місце посідають фінансові інструменти й важелі (якісно новим, одним з таких важелів є створення Податкового кодексу, який повинен вдосконалити механізми адміністрування податків та зборів). Так чи інакше, але фінансова система, а передусім бюджетна й податкова системи здійснюють суттєвий вплив на формування і зростання валового внутрішнього продукту і національного доходу, на їх розподіл і споживання, а відтак і на розвиток окремих підприємств і галузей народного господарства, на становище і рівень життя широких верств населення.
З одного боку податки є основним інструментом реалізації розподільної функції фінансів і одним з головних каналів поповнення доходної частини

По-русски

ВСТУПЛЕНИЕ

На сегодня экономика Украины переживает трансформационный период перехода к рыночному типу ведения хозяйства - наше государство стремится стать действительно независимой, экономически могучей страной, в науке и в практике выдвигаются принципиально новые подходы к управлению народным хозяйством, среди которых особенное место занимают финансовые инструменты и рычаги (качественно новым, одним из таких рычагов есть создание Налогового кодекса, который должен усовершенствовать механизмы администрирования налогов и сборов). Так или иначе, но финансовая система, а прежде всего бюджетная и налоговая системы осуществляют существенное влияние на формирование и рост валового внутреннего продукта и национального дохода, на их распределение и потребление, а следовательно и на развитие отдельных предприятий и отраслей народного хозяйства, на положение и уровень жизни широких слоев населения.
С одной стороны налоги являются основным инструментом реализации распределительной функции финансов и одним из главных каналов пополнения доходной части