Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

При визначенні предмета науки логіки у логіко-філософській літературі беруть до уваги три аспекти: онтологічний (філософське вчення про буття), гносеологічний (пізнавальний) та формально-логічний. В онтологічному аспекті визначається об'єктивна основа науки логіки — об'єктивне існування предметів, явищ, процесів (емпіричних об'єктів), між якими існують різноманітні взаємозв'язки (причинно-наслідкові, просторові, часові, генетичні та ін.), тобто те, що називають "логікою речей". У гносеологічному (пізнавальному) аспекті визначаються процес відображення "логіки речей", "логіки подій" у "логіці понять" і становлення системи понять (категорій), які охоплюють сутність об'єктивно існуючих речей, явищ і процесів. У формально-логічному аспекті визначаються необхідні взаємозв'язки між логічними формами мислення (поняттями, судженнями, умовиводами), які зумовлені не змістом мислення, а лише його структурою. Усі ці аспекти постають в єдності. Враховуючи цю єдність, можна дати таке визначення

По-русски

При определении предмета науки логики в логіко-філософській литературе принимают во внимание три аспекта: онтологический(философское учение о существовании), гносеологический(познавательный) и формально логичен. В онтологическом аспекте определяется объективная основа науки логики - объективное существование предметов, явлений, процессов(эмпирических объектов), между которыми существуют разнообразные взаимосвязи(причинно-следственные, пространственные, часовые, генетические и др.), то есть то, что называют "логикой вещей". В гносеологическом(познавательному) аспекте определяются процесс отражения "логики вещей", "логики событий" в "логике понятий" и становления системы понятий(категорий), которые охватывают сущность объективно существующих вещей, явлений и процессов. В формально-логическом аспекте определяются необходимые взаимосвязи между логическими формами мышления(понятиями, суждениями, умозаключениями), которые предопределены не содержанием мышления, а лишь его структурой. Все эти аспекты появляются в единстве. Учитывая это единство, можно дать такое определение