Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Л И С Т

22.12.2010 N 16499

Державним реєстраторам

18 травня 2010 року прийнято Закон України "Про внесення змін

до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", дія

якого поширюється на громадян України, іноземців та осіб без

громадянства, а також на юридичних осіб, їх філії, представництва

та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення

фінансових операцій на території України та за її межами

відповідно до міжнародних договорів України, згода на

обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Вищезазначеним Законом внесено зміни до частини

першої статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про

реєстрацію), відповідно до яких юридична особа при проведенні

державної реєстрації має державному реєстратору подати інформацію

з документами, що підтверджують структуру власності засновників -

юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників

істотної участі цих юридичних осіб.

2 листопада 2010 року відбулося засідання Робочої групи з

питань корпоративного управління Європейської Бізнес Асоціації із

залученням фахівців заінтересованих відомств, зокрема,

Держкомпідприємництва з метою врегулювання проблемних моментів

процесу державної реєстрації суб'єктів господарювання, де

засновниками виступають юридичні особи - нерезиденти.

Зокрема, в ході обговорення, звернуто увагу на те, що на

практиці можуть мати місце випадки, коли встановлення фізичних

осіб - власників істотної участі є неможливим. Наприклад, коли

акції засновника - юридичної особи перебувають у вільному обігу на

фондових ринках, або коли за законодавством країни реєстрації

засновника - юридичної особи немає механізму ідентифікації

фізичних осіб - власників істотної участі у цих юридичних особах,

або така інформація є конфіденційною.

Як зазначалося на засіданні Робочої групи з питань

корпоративного управління, у таких випадках доцільно застосувати

як аналогію закону норму частини третьої статті 21 Закону України

"Про банки і банківську діяльність", а саме, в разі

неможливості надання певного документа, що вимагається для

державної реєстрації банку, можна надати письмове запевнення

іноземного інвестора про відсутність у законодавстві країни його

походження вимог щодо отримання такого документа.

Тобто, документом, що підтверджує структуру власності

засновників - юридичних осіб, може бути належним чином оформлена

заява засновника - юридичної особи - нерезидента із зазначенням

причин неможливості подання інформації про фізичних осіб -

власників істотної участі.

При цьому слід зазначити, що згідно із нормою частини

четвертої статті 53 Закону про реєстрацію особи, винні

у внесенні до установчих документів або інших документів, які

подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей,

які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців, несуть відповідальність,

встановлену законом.

За результатами зустрічі Робочої групи з корпоративного

управління опрацьовано та узгоджено Рекомендації щодо виконання

державними реєстраторами абзацу шостого частини першої статті 24

Закону про реєстрацію, які додаються.

Держкомпідприємництво як орган, що здійснює методологічне

забезпечення діяльності державних реєстраторів, доводить

вищезазначені Рекомендації до відома державних реєстраторів з

метою використання їх в роботі.

Разом з цим, Держкомпідприємництво вважає за доцільне

державним реєстраторам розмістити у приміщеннях, де проводиться

прийом відвідувачів, Рекомендації стосовно документів, що

підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб,

яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі

цих юридичних осіб, що можуть подаватися засновниками іноземних

юридичних осіб.

Заступник Голови С.І.Свищева

Додаток 1

до листа

Держкомпідприємництва

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання державними реєстраторами абзацу

шостого частини першої статті 24 Закону України

"Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб - підприємців"

(далі - Закон N 755)

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 24 Закону

N 755 для проведення державної реєстрації юридичної

особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні

особисто подати державному реєстратору інформацію з документами,

що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб,

яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі

цих юридичних осіб.

Зазначена норма не містить винятків, і таким чином,

поширюється на суб'єкти господарювання, де засновниками виступають

юридичні особи - нерезиденти. При цьому не встановлено вимоги щодо

змісту та оформлення документа, який підтверджує структуру

власності засновників - юридичних осіб - нерезидентів.

За результатами обговорення Робочої групи з питань

корпоративного управління Європейської Бізнес Асоціації за участю

Держкомпідприємництва - документами, що підтверджують структуру

власності засновників - юридичних осіб - нерезидентів, яка дає

змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих

юридичних осіб, можуть бути:

- витяг із торговельного, банківського або судового реєстру,

які мають бути легалізовані в установленому порядку та

підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб,

яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі

цих юридичних осіб;

- письмова заява засновника юридичної особи - нерезидента,

складена у довільній формі із зазначенням інформації про фізичних

осіб - власників істотної участі у цій юридичній особі. Така

письмова заява має бути підписана уповноваженою особою, скріплена

печаткою засновника юридичної особи - нерезидента (за наявності);

- у випадках, коли встановлення фізичних осіб - власників

істотної участі є неможливим, подається письмова заява

(запевнення) засновника юридичної особи - нерезидента, складена у

довільній формі із зазначенням причин неможливості подання

інформації про фізичних осіб - власників істотної участі (зокрема,

відсутність у законодавстві країни його походження

По-русски

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ

РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Л И С Т

22.12.2010 N 16499

Государственным регистраторам

18 мая 2010 года принят Закон Украины "О внесении изменений

к Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем", действие

какого распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без

гражданства, а также на юридические лица, их филиалы, представительства

но другие отделены подразделения, которые обеспечивают проведение

финансовых операций на территории Украины и за ее пределами

в соответствии с международными договорами Украины, согласие на

обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины.

Вышеупомянутым Законом внесены изменения к части

первой статьи 24 Закона Украины "О государственной регистрации юридических

лиц и физических лиц - предпринимателей" (дальше - Закон о

регистрацию), в соответствии с которыми юридическое лицо при проведении

государственной регистрации должен государственному регистратору подать информацию

с документами, которые подтверждают структуру собственности основателей, -

юридических лиц, которая дает возможность установить физические лица - владельцев

существенного участия этих юридических лиц.

2 ноября 2010 года состоялось заседание Рабочей группы из

вопросов корпоративного управления Европейской Бизнес Ассоциации из

привлечением специалистов заинтересованных ведомств, в частности

Госкомпредпринимательства с целью урегулирования проблемных моментов

процессу государственной регистрации субъектов ведения хозяйства, где

в качестве основателей выступают юридические лица - нерезиденты.

В частности, в ходе обсуждения, свернул внимание на то, что на

практике могут иметь место случаи, когда установление физических

лиц - владельцев существенного участия является невозможным. Например, когда

акции основателя - юридического лица находятся в свободном обращении на

фондовых рынках, или когда по законодательству страны регистрации

основателя - юридического лица нет механизму идентификации

физических лиц - владельцев существенного участия в этих юридических лицах

или такая информация является конфиденциальной.

Как отмечалось на заседании Рабочей группы по вопросам

корпоративного управления, в таких случаях целесообразно применить

как аналогию закона норму части третьей статьи 21 Закона Украины

"О банках и банковской деятельности", а именно, в разе

невозможности предоставления определенного документа, что требуется для

государственной регистрации банка, можно предоставить письменное уверение

иностранного инвестора об отсутствии в законодательстве страны его

происхождение требований относительно получения такого документа.

То есть, документом, который подтверждает структуру собственности

основателей - юридических лиц, может быть должным образом оформлена

заявление основателя - юридического лица - нерезидента с указанием

причин невозможности представления информации о физических лицах -

владельцев существенного участия.

При этом следует отметить, что согласно норме части

четвертой статьи 53 Закона о регистрации лица, виновные

во внесении к учредительным документам или другим документам, которые

подаются государственному регистратору, заведомо неправдивых сведений

какие подлежат внесению к Единственному государственному реестру юридических

лиц и физических лиц - предпринимателей, несут ответственность

установленную законом.

По результатам встречи Рабочей группы из корпоративного

управление проработано и согласовано Рекомендации относительно выполнения

государственными регистраторами абзаца шестого части первой статьи 24

Закону о регистрации, которые добавляются.

Держкомпідприємництво как орган, который осуществляет методологическое

обеспечение деятельности государственных регистраторов, доводит

вышеупомянутые Рекомендации к сведению государственных регистраторов из

целью использования их в работе.

Вместе с этим, Держкомпідприємництво считает целесообразным

государственным регистраторам разместить в помещениях, где проводится

прием посетителей, Рекомендации относительно документов, что

подтверждают структуру собственности основателей - юридические лица

какая дает возможность установить физические лица - владельцев существенного участия

этих юридических лиц, которые могут подаваться основателями иностранных

юридических лиц.

Заместитель Председателя С. И.Свищева

Дополнение 1

к листу

Госкомпредпринимательства

РЕКОМЕНДАЦИИ

относительно выполнения государственными регистраторами абзаца

шестого части первой статьи 24 Закона Украины

"О государственной регистрации юридических лиц

но физических лиц - предпринимателей"

(дальше - Закон N 755)

В соответствии с абзацем шестым части первой статьи 24 Закона

N 755 для проведения государственной регистрации юридической

лица основатель (основатели) или уполномоченное ими лицо должны

лично подать государственному регистратору информацию с документами

что подтверждают структуру собственности основателей - юридические лица

какая дает возможность установить физические лица - владельцев существенного участия

этих юридических лиц.

Отмеченная норма не содержит исключений, и таким образом

распространяется на субъекты ведения хозяйства, где в качестве основателей выступают

юридические лица - нерезиденты. При этом не установлены требования относительно

содержания и оформления документа, который подтверждает структуру

собственности основателей - юридических лиц - нерезидентов.

По результатам обсуждения Рабочей группы по вопросам

корпоративного управления Европейской Бизнес Ассоциации за участием

Госкомпредпринимательства - документами, которые подтверждают структуру

собственности основателей - юридических лиц - нерезидентов, которая дает

возможность установить физические лица - владельцев существенного участия этих

юридических лиц, могут быть:

- вытянул из торгового, банковского или судебного реестра

какие должны легализоваться в установленном порядке и

подтверждают структуру собственности основателей - юридические лица

какая дает возможность установить физические лица - владельцев существенного участия

этих юридических лиц;

- письменное заявление основателя юридического лица - нерезидента

составлена в произвольной форме с указанием информации о физических

лиц - владельцев существенного участия в этом юридическом лице. Такая

письменное заявление должно быть подписано уполномоченным лицом, скрепленная

печатью основателя юридического лица - нерезидента (при наличии);

- в случаях, когда установление физических лиц - владельцев

существенного участия является невозможным, подается письменное заявление

(уверения) основателя юридического лица - нерезидента, составленная в

произвольной форме с указанием причин невозможности представления

информации о физических лицах - владельцах существенного участия (в частности

отсутствие в законодательстве страны его происхождения