Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Піфагор.

Теорема Піфагора

В VI столітті до нашої ери осередком грецької науки та мистецтва стала Іонія-група островів Егейського моря, які знаходяться біля берегів Малої Азії. Там у сім’ї золотих справ майстера Мнесарха народився син. За легендою, в Дельтах, куди приїхали Мнесарх з дружиною Парфенісою,- чи по справам, чи у весільну подорож- оракул пророчив їм народження сина, який буде славитися віками своєю мудрістю, справами та красою. Бог Аполлон, вустами оракла, радить їм плити в Сірію. Пророцво збувається - в Сидоні Парфеніса народила хлопчика.

І тоді за давньою традицією Парфеніса приймає ім’я Піфіада, на честь Аполлона Піфійського, а сина називає Піфагором, на честь пророцтва піфії.

У легенді нічого не сказано про рік народження Піфагора; історичні дослідження датують його появу на світ приблизно 580 роком до нашої ери. Повернувшись із подорожі, щастливий батько будує церкву Аполлону та оточує молодого Піфагора піклуваннями, які могли б сприяти виповненню пророцва Аполлона.

Можливості дати сину гарну освіту та виховання у Мнесарха були. Як і будь-який батько, Мнесарх мріяв, що син буде продовжувати його справу- ремесло золотих справ майстера. Життя вирішило інакше. Майбутній математик та філософ вже в дитинстві вявив велику здатність до наук. У свого першого вчителя Гермодамаса Піфагор отримує знання основ музики та живопису. Для покращення пам’яті Гермодамас примушував його вивчати пісні з “Одіссеї” та “Іліади”. Перший вчитель навчив Піфагора любити природу та вивчати її таємниці.

Пройшло кілька років, і за порадою свого вчителя Піфагор вирішує продовжити навчання в Єгипті, у жреців. Потрапити до Єгипту у той час було дуже важко, тому що країну практично закрили для греків. За допомогою вчителя Піфагору вдається залишити острів Самос. Але поки що до Єгипту далеко. Він живе на острові Лесбос у свого родича Зоїла. Там відбувається знайомство Піфагора з філософом Ферекідом- другом Фалеса. У Ферекіда Піфагор навчається астрології, таємницям чисел, медицині та іншим обов’язковим на той час наукам.

Піфагор прожив на Лесбосі кілька років. Звідти шлях Піфагора лежить у Мілет- до відомого Фалеса, засновника першої в історії філософської школи.

Піфагор уважно слухає в Мілеті лекції Фалеса, якому на той час було вже 80 років, та його учня Анаксімандра, відомого географа й астронома. Багатьма важливими знаннями оволодів Піфагор за час свого навчання в Мілетській школі. Але Фалес теж радить йому поїхати до Єгипту, щоб продовжити навчання. І Піфагор відправляєтья у дорогу.

Перед Єгиптом він на деякий час зупиняється у Фінікії, де, за легендою, навчається у відомих сідонських жреців. Поки він живе в Фінікії, його друзі добилися того, щоб Полікрат- власник Самоса, не лише вибачає втікача, але навіть посилає йому рекомендаційного листа для Амазіса- фараона Єгипту. В Єгипті завдяки допозі Амазіса Піфагор знайомиться з мемфійськими жрецями. Йому вдається потрапити в- єгипетські храми, куди чужоземців не пускали. Щоб прилучитися до таємниць єгипетських храмів, Піфагор приймає посвячення в сан жреця.

Навчання Піфагора в Єгипті сприяє тому, що він стає одним із найбільш освічених людей свого часу. До цього періоду відноситься подія, яка змінила все його майбутнє життя. Помер фараон Амазіс, а його наступник по трону не сплатив щорічну данину Камбізу, персидському царю, що служило достатнім приводом для війни. Перси не помилували навіть священні храми. Піддалися гонінням і жреці: їх вбивали або брнили в полон. Так потрапив у персидський полон і Піфагор.

Згідно старовинним легендам, у полоні у Вавилоні Піфагор зустрічався з персидськими магами, прилучився до східної астрології та містики, познайомився з вченням халдейських мудреців. Халдеї познайомили Піфагора зі знаннями, які збиралися східними народами протягом багатьох віків: астрономією та астрологією, медициною та арифметикою. Ці науки у халдеїв у значній мірі спиралися на уявлення про магічні та надприродні сили, вони надали певне містичне звучання філософії та математиці Піфагора...

Дванадцять років знаходився у вавилонському полоні Піфагор, доки його не звільнив персидський цар Дарій Гістасп, прочувший про відомого грека. Піфагору вже 60, він вирішує повернутися батьківщину, щоб прилучити до набутих знань свій народ.

З того часу як Піфагор залишив Грецію, там відбулися значні зміни. Кращі уми, рятуючись від персидського іга, перебралися в Південну Італію, яку тоді називали Великою Грецією, і заснували там міста- колонії: Сіракузи, Агрігент, Кротон. Тут і вирішує Піфагор створити власну філософську школу. Це був одночасно і релігійний союз, і політичний клуб, і наукове товариство. Учні цієї школи зобов’язувались вести так званий піфагорійській спосіб життя.

Досить швидко він здобуває велику популярність серед населення. Ентузіазм населення настільки великий, що навіть дівчата та жінки порушували закон, заборонявший їм знаходитися на зборах. Одна з таких порушниць, дівчина на ім’я Теано, незабаром стає дружиною Піфагора. У той час у Кротоні й інших містах Великої Греції зростає соціальна нервність, посилюється соціальна пригніченісь. У такій обстанові Піфагор виступає з розгорнутою промовою морального удосконалення та пізнання.

Мешканці Кротона одностайно вибирають мудреця цензором моральних якостей людини, своєрідним духовним батьком міста. Піфагор вміло використовував знання, отримані під час подорожей по світу.

Він поєднує найкраще з різних релігій та вірувань, створює свою власну систему, визначною тезою якої стало переконання в нерозривному зв’язку всього істотного (природи, людини, космосу) і у рівності людини перед обличчям вічності та природи.

Досконало володіючи методами єгипетських жреців, Піфагор “очищував душі своїх слухачів, вигоняв вади з серця та наповнював уми світлою правдою”. В Золотих віршах Піфагор показав ті моральні правила, суворе виконання якмх призводить душі помилившихся до ідеалу . Ось кілька з них:

- Роби лиш то, що в майбутньому не засмутить тебе.

- Не роби ніколи того, що не знаєш. Але вчись усьму, що потрібно знати, і тоді будеш вести спокійне життя.

- Не зневажай здоров’ям свого тіла. Давай йому вчасно їжу і пиття, і вправи в яких воно потребує.

- Привчайся жити просто.

- Не зачиняй очей, коли хочеш спати, не розглянувши усіх своїх вчинків у минулий день.

На перстні Піфагора ло викарбувано такий девіз: “Тимчасова невдача краща тимчасової удачі”.

З часом Піфагор закінчує промови в храмах та на вулиці, а навчає вже у себе вдома. Система освіти була важкою, багаторічною. Бажаючі прилучитися до знання повинні були пройти випробувальний термін від трьох до п’яти років. Весь цей час учні були зобов’язані зберігати мовчання і лише слухати Вчителя, не задаючи жодних питань. У цей період перевірялися їхня терплячість та скромність.

Піфагор навчав медицині, принципам політичної діяльності, астрономії, математиці, музиці, етиці та багато іншому. З його школи вийшли відомі політичні та державні діячі, історики, математики та астрономи. Це був не

По-английски

ABSTRACT ON THEME:

Pythagoras.

Theorem of Pythagoras

In VI century to our era the Ionia-group of islands of the Егейського sea, that are at banks Asia Minor, became the cell of Greek science and art. There a son was born in family of gold matters of майстера of Мнесарха. On legend, in Deltas, where Мнесарх arrived with wife Парфенісою,- whether for to businesses, or in a wedding trip- an oracle predicted to them birth of son, that will be famous centuries by the wisdom, businesses and beauty. God Apollo, by the mouths of оракла, advises to them flags to Syria. Пророцво comes true - in Сидоні Парфеніса bore a boy.

And then on old tradition Парфеніса accepts the name of Піфіада, in honour Apollo Піфійського, and names a son Pythagoras, in honour the prophecy of піфії.

In legend nothing is said about the year of birth of Pythagoras; historical researches date his appearance on the world approximately 580 to our era. Returning from a trip, a щастливий father builds a church to Apollo and surrounds young Pythagoras caring that would assist execution of пророцва Apollo.

Possibilities to give to the son good education and education in Мнесарха were. As well as any father, Мнесарх dreamed, that a son would continue his business- handicraft of gold matters of майстера. Life decided differently. Future mathematician and philosopher already in childhood of вявив large capacity for sciences. For the first teacher Гермодамаса Pythagoras gets knowledge of bases of music and painting. For the improvement of memory Гермодамас compelled him to study songs from "Odyssey" and "Iliad". The first teacher taught Pythagoras to love nature and study her secrets.

A few years passed, and on advice the teacher Pythagoras decides to continue studies in Egypt, in жреців. At that time it was very difficult to get to Egypt, because a country was practically closed for Greeks. By means of teacher to Pythagoras it is succeeded to leave an island Samos. But as yet to Egypt far. He lives on an island Lesbos for the relative of Зоїла. There is an acquaintance of Pythagoras with a philosopher Ферекідом- by a friend Фалеса. In Ферекіда Pythagoras studies to astrology, secrets of numbers, medicine and other obligatory by then sciences.

Pythagoras lived on Lesbos a few years. From there the way of Pythagoras lies in Мілет- to known Фалеса, founder of the first in history philosophical school.

Pythagoras attentively listens the lectures of Фалеса in Мілеті, by then it was that already 80, and his student Анаксімандра, known geographer and astronomer. Many important knowledge Pythagoras laid hands on in times of the studies in Мілетській to school. But Фалес too advises him to go to Egypt, to continue studies. And Pythagoras відправляєтья in a road.

Before Egypt he on some time is stopped in Phenicia, where, on legend, studies in known сідонських жреців. While he lives in Phenicia, his friends obtained that Полікрат- proprietor of Samos, not only excuses a fugitive, but even sends to him recommendation sheet for Амазіса- pharaoh of Egypt. In Egypt due to допозі of Амазіса Pythagoras meets from мемфійськими жрецями. He succeeds to get in- Egyptian temples, where foreigners were kept out. To join to the secrets of the Egyptian temples, Pythagoras accepts dedication in dignity of жреця.

The studies of Pythagoras in Egypt promote because he becomes one of the most well-educated people at one time. An event that changed everything his future life behaves to this period. A pharaoh Амазіс died, and his successor on a throne did not pay the annual contribution of Камбізу, to the Persian tsar, that served as sufficient cause for war. Перси did not forgive sacred temples even. Yielded to persecutions and жреці: they were killed or брнили in a captivity. So Pythagoras got in the Persian captivity.

According to ancient legends, in a captivity in Babylon Pythagoras met with the Persian magicians, joined to east astrology and mysticism, became acquainted with the studies of chaldee sages. Chaldees acquainted Pythagoras with knowledge that gathered east people during many centuries : by astronomy and astrology, medicine and arithmetic. These sciences for chaldees in a considerable measure leaned against an idea about magic and supernatural forces, they gave the mystic sounding of philosophy is certain and to mathematics of Pythagoras...

Twelve years there was Pythagoras in a вавилонському captivity, while he was not freed by the Persian tsar Darius Гістасп, прочувший about the known Greek. To Pythagoras already 60, he decides to return motherland, to attach the people to the purchased knowledge.

Since then as Pythagoras left Greece, considerable changes took place there. The best minds, rescued from the Persian yoke, got over to South Italy that was then named Large Greece, and cities founded there- colonies: Сіракузи, Агрігент, Croton. Here and Pythagoras decides to create own philosophical school. This was simultaneously an and religious union, and political club, and scientific society. The students of this school were obligated to conduct so-called to Pythagorean way of life.

Quickly enough he obtains large popularity among a population. Enthusiasm of population is so large, that even girls and women broke the law, заборонявший to be them on collections. One of such violators, girl addressed to Теано, soon becomes the wife of Pythagoras.

At that time social нервність grows in Croton and other cities of Large Greece, social пригніченісь increases. In such обстанові Pythagoras makes an unfolded speech of moral improvement and cognition. A sage is acclamation elected by a habitant Кротона by the censor of moral internalss of man, original spiritual father of city. Pythagoras used the knowledge got during trips on the world skilfully.

He combines better in all from different religions and beliefs, creates the own system the convinced became the prominent thesis of that of indissoluble connection all substantial (nature, man, space) and in equality of man before the face of eternity and nature.

To perfection owning the methods of Egyptian жреців, Pythagoras "cleared the souls of the listeners, вигоняв defect from a heart and filled with minds a light true". In the Gold verses Pythagoras showed those moral rules, severe implementation of якмх brings the souls over of помилившихся to the ideal . Here a few from them:

- Do only then, that will not distress you in the future.

- do that does not know never. But study усьму, that it is needed to know, will lead a quiet life and then.

- do not despise the health of the body. Let in time їжу and drink, and exercises him it requires in that.

- Get used living is simple.

- do not close eyes, when want to sleep, not considering all acts in a past day.

On a finger Pythagoras ло such motto is incuse: the "Temporal failure is better temporal success".

In course of time Pythagoras ends speeches in temples and outside, and teaches already for itself at home. The system of education was heavy, long-term. Persons interested to join to knowledge must pass a trial period from three to five years. All this time students were under an obligation to keep silence and only to listen Teacher, setting no questions. Their patience and modesty was checked up in this period.

Pythagoras taught to medicine, principles of political activity, astronomy, mathematics, music, ethics and much other. The known political and state figures, historians, mathematicians and astronomers, went out from his school. This was not only a teacher but also researcher.