Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до дипломної роботи. 111 с., 38 рис., 17 табл., 26 джерел.
Об’єкт дослідження – електронно-променеві ливарні технології для одержання трубних заготовок.
Мета роботи – аналіз сучасних електронно-променевих технологій та встановлення напрямків удосконалення цих технологій та устаткування для одержання якісних трубних заготовок.
Методи дослідження – характеристики сплавів визначали з використанням спектрального і хімічного аналізів, механічних випробовувань, електронної мікроскопії та суцільність заготовок з використанням ультразвукової дефектоскопії.
На базі аналітичних досліджень існуючої технічної інформації запропонована технологічна схема виробництва чистого цирконію з урахуванням економічної доцільності та можливостей української промисловості. Встановлено, що плавка у тиглі з донним зливом забезпечує більш стабільну масу зливаємого розплаву, а використання електромагнітного перемішування позитивно впливає на кристалічну структуру одержаних

По-английски

ABSTRACT


the Explanatory message to diploma work. 111 p., 38 lines., 17 tables., 26 sources.

a 1

Object of research - cathode-ray casting technologies is for the receipt of skelps.

a 1

Aim of work - analysis of modern cathode-ray technologies and establishment of directions of improvement of these technologies and equipment is for the receipt of quality skelps.
Methods of research - descriptions of alloys determined with the use of spectral and chemical analyses, mechanical tests, electronic microscopy and wholeness of purveyances with the use of ultrasonic fault detection.
On the base of analytical researches of existent technical information is offered flowsheet of production of clean zirconium taking into account financial viability and possibilities of Ukrainian industry. It is set that melting in crucible with the ground weathering provides more stable mass of зливаємого fusion, and the use of electromagnetic interfusion positively influences on the crystalline structure of got