Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЗМІСТ

ВСТУП 4

Тема 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ 5

1.1. Фінансові аспекти організаціїі реорганізації акціонерних товариств 5

1.2. Роль корпоративного управління в забезпеченні інтересів акціонерів 11

1.3. Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні 15

1.4. Механізм управління державними корпоративними правами 21

Тема 2. КОРПОРАТИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА РИНКУ КАПІТАЛУ 24

2.1. Види корпоративних цінних паперів і їх особливості 24

2.2. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку 31

2.3. Формування і розвиток в Україні ринку корпоративних цінних паперів 35

2.4. Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні 37

Тема 3. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОРПОРАЦІЇ І ЇЇ АНАЛІЗ 41

3.1. Склад і особливості складання фінансової звітності АТ 41

3.2. Консолідована фінансова звітність 44

3.3. Показники, що визначають положення корпорації на фондовому ринку 45

Тема 4. ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ 51

4.1. Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу 51

4.2. Сучасні теорії визначення ціни фінансових активів 54

4.3. Середньозважена і гранична вартості капіталу 59

4.4. Сучасні підходи до оцінки акціонерного капіталу 61

Тема 5. СТРУКТУРА КАПІТАЛУ І ВИБІР ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ 65

5.1. Розвиток теорій структури капіталу 65

5.2. Ризик і структура капіталу 66

5.3. Взаємозв'язок дивідендної політики і структури капіталу 71

Тема 6. СТРАТЕГІЧНЕ І ПОТОЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В КОРПОРАЦІЇ 77

6.1. Стратегічні напрямки розвитку і об'єкти планування 77

6.2. Методи розробки прогнозних фінансових документів 81

6.3. Поточне фінансове планування 87

6.4. Планування фінансової санації 91

Тема 7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 94

7.1. Фінансові особливості діяльності транснаціональних корпорацій 94

7.2. Планування капіталовкладень транснаціональних корпорацій 96

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 99

ВСТУП ?

ізацію індивідуальних капіталів і утворення великого акціонерного капіталу, децентралізоване переливання інвестиційних і креди­тних ресурсів у сфери найефективнішого їх використання, умови для довгострокових перспективних інвестицій, оскільки структура управлін­ня корпорацією дозволяє узгоджувати різні інтереси і забезпечувати раціональне співвідношення між використанням прибутку на споживання і нагромадження, дає змогу фізичним та юридичним особам отримувати додаткові прибутки від володіння корпоративними цінними паперами.

У країнах з розвиненою ринковою економікою корпорації займають перше місце серед інших типів підприємств за обсягом активів, реалізації і прибутку. Наприклад, у США корпораціями здійснюється 80 % усіх продаж і вони отримують 90 % загального прибутку. Корпоративні фінанси порівняно з фінансами підприємств інших ор­ганізаційно-правових форм мають складнішу внутрішню систему функціонування, яка потребує спеціального вивчення.

Мета дисципліни "Корпоративні фінанси" — ознайомити студентів з механізмами формуван­ня, організації, планування й управління фінансами акціонерних това­риств на основі теоретичного і практичного аналізу процесів фінансу­вання і кредитування, узагальнення положень відповідних законодавчих і нормативних документів, а також досвіду фінансово-господарської ді­яльності провідних зарубіжних і вітчизняних корпорацій.

Дисципліна "Управління корпоративними фінансами" взаємопов'язана з такими дисциплінами, як "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Гроші і кредит", "Ринок цінних паперів", "Фінансовий ринок", "Міжнародні фінанси", "Фінансовий менеджмент", "Фінансовий аналіз".

У процесі навчання студенти повинні вивчити програмний матеріал, використовуючи рекомендовану літературу, законодавчо-нормативні акти, що регламентують фінансово-господарську діяльність корпорацій, ознайомитися з діяльністю акціонерних товариств в Україні, виконати контрольну роботу (для заочної і дистанційної форм навчання), відпові­сти на контрольні питання.

Тема 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ

1.1. Фінансові аспекти організаціїі реорганізації акціонерних товариств

Найпоширенішою формою організації підприємств є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Різновидом цієї організаційно-правової форми є АТ, або корпорація.

Акціонерним є товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями лише майном товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями АТ у межах акцій, які мають. За кордоном синонімами поняття "акціонерне товариство" є "акціонерна компанія" та "корпорація". Акціонерні товариства виникли в період первісного нагромадження капіталу.

Першими акціонерними компаніями були дві ост-індські компанії — голландська і англійська, засновані відповідно в 1600 і 1602 р. Першою російською акціонерною компанією вважається Російська в Константинополі торговельна компанія, заснована в 1757 р. Капітал цієї компанії складався з 200 акцій номінальною вартістю 500 рублів кожна. Одна половина акцій розподілялася між засновниками, а інша була виставлена на відкриту підписку для всіх бажаючих.

За таким самим принципом згодом створювалися й інші російські АТ [24, с. 29].

Поява корпорацій була зумовлена розвитком великого промислового виробництва, що потребувало нових методів організації, управління і фінансування. На американському континенті АТ почали виникати наприкінці XVIII ст. Ця форма підприємництва була запозичена з Англії. У XIX ст. корпорації у США дуже поширились. Компанію "Stan-dart Oil" було створено в 1870 р. Засновниками її були брати Джон та Уільям Рокфеллери і ще три бізнесмени. На той час частка компанії Рокфеллерів не перевищувала 10 % у нафтопереробній промисловості країни, але вже в 1879 р.

вона контролювала 90-95 % ринку, а її капітал збільшився з одного до 70 млн дол. США. У 1882 р.

нафтова компанія "Standart Oil" стала першою монополією у промисловості й першою сучасною великою корпорацією. Діяльність цієї монополії спричинилася до необхідності розробки і прийняття у США антитрестівського закону. У 1990 р. корпорації у США виробляли 60 % національної промислової продукції.

Порядок створення і основні принципи функціонування корпорацій у США визначаються на рівні штатів. Корпорації поділяються на відкриті та закриті (акції останніх не можуть продаватися на відкритому ринку). Федеральна податкова система передбачає сплату податку на прибуток корпорації. Проте невеликі корпорації звільняються від цього податку, а їх прибуток розподіляється між акціонерами і зараховується до оподатковуваного доходу акціонерів. Статус невеликої корпорації надається за таких умов:

якщо корпорація є американською;

акціонерів щонайбільше 35;

акціонерами, як правило, є приватні особи;

акціонери — виключно резиденти США;

корпорація випускає один вид акцій.

У Великій Британії до АТ вживають термін

По-русски

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ 4

Тема 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАЦИЙ 5

1.1. Финансовые аспекты організаціїі реорганизации акционерных обществ 5

1.2. Роль корпоративного управления в обеспечении интересов акционеров 11

1.3. Формирование и развитие корпоративных отношений в Украине 15

1.4. Механизм управления государственными корпоративными правами 21

Тема 2. КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА 24

2.1. Виды корпоративных ценных бумаг и их особенности 24

2.3. Формирование и развитие в Украине рынка корпоративных ценных бумаг 35

2.4. Государственное регулирование выпуска и обращения корпоративных ценных бумаг в зарубежных странах и в Украине 37

Тема 3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОРПОРАЦИИ И ЕЕ АНАЛИЗ 41

3.1. Состав и особенности складывания финансовой отчетности АО 41

3.2. Консолидированная финансовая отчетность 44

3.3. Показатели, которые определяют положение корпорации на фондовом рынке 45

Тема 4. СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ 51

4.1. Определение стоимости капитала и активов с учетом фактора времени 51

4.2. Современные теории определения цены финансовых активов 54

4.3. Средневзвешенная и предельная стоимости капитала 59

4.4. Современные подходы к оценке акционерного капитала 61

Тема 5. СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА 65

5.1. Развитие теорий структуры капитала 65

5.2. Риск и структура капитала 66

5.3. Взаимосвязь дивидендной политики и структуры капитала 71

Тема 6. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КОРПОРАЦИИ 77

6.1. Стратегические направления развития и объекты планирования 77

6.2. Методы разработки прогнозных финансовых документов 81

6.3. Текущее финансовое планирование 87

6.4. Планирование финансовой санации 91

Тема 7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 94

7.1. Финансовые особенности деятельности транснациональных корпораций 94

7.2. Планирование капиталовложений транснациональных корпораций 96

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 99

ВСТУПЛЕНИЕ

ізацію индивидуальных капиталов и образования большого акционерного капитала, децентрализующее переливание инвестиционных и креди­тних ресурсов в сферы самого эффективного их использования, условия для долгосрочных перспективных инвестиций, поскольку структура управлін­ня корпорацией позволяет согласовывать разные интересы и обеспечивать рациональное соотношение между использованием прибыли на потребление и нагромождение, дает возможность физическим и юридическим лицам получать дополнительные прибыли от обладания корпоративными ценными бумагами.

В странах с развитой рыночной экономикой корпорации занимают первое место среди других типов предприятий по объему активов, реализации и прибыли. Например, в США корпорациями осуществляется 80 % всех продажа и они получают 90 % общей прибыли.

Корпоративные финансы сравнительно с финансами предприятий других ор­ганізаційно-правових форм имеют более сложную внутреннюю систему функционирования, которая требует специального изучения.

Цель дисциплины "Корпоративные финансы" - ознакомить студентов с механизмами формуван­ня, организации, планирования и управление финансами акционерных това­риств на основе теоретического и практического анализа процессов фінансу­вання и кредитования, обобщения положений соответствующих законодательных и нормативных документов, а также опыта финансово-хозяйственной ді­яльності ведущих зарубежных и отечественных корпораций.

Дисциплина "Управления корпоративными финансами" взаимоувязана с такими дисциплинами, как "Финансы", "Финансы предприятий", "Деньги и кредит", "Рынок ценных бумаг", "Финансовый рынок", "Международные финансы", "Финансовый менеджмент", "Финансовый анализ".

В процессе учебы студенты должны выучить программный материал, используя рекомендованную литературу, законодательно-нормативные акты, которые регламентируют финансово-хозяйственную деятельность корпораций, ознакомиться с деятельностью акционерных обществ в Украине, произвести контрольную работу (для заочной и дистанционной форм учебы), відпові­сти на контрольные вопросы.

Тема 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАЦИЙ

1.1. Финансовые аспекты організаціїі реорганизации акционерных обществ

Самой распространенной формой организации предприятий является общество с ограниченной ответственностью (ООО). Разновидностью этой организационно-правовой формы является АО, или корпорация.

Акционерным является общество, которое имеет уставный фонд, разделенный на определенное количество акций одинаковой нарицательной стоимости, и несет ответственность за обязательствами лишь имуществом общества. Акционеры отвечают за обязательствами АО в пределах акций, которые имеют. За рубежом синонимами понятия "акционерное общество" являются "акционерная компания" и "корпорация".

Акционерные общества возникли в период первобытного нагромождения капитала. Первыми акционерными компаниями были две ост-індські компании - голландская и английская, основанные соответственно в 1600 и в 1602 г. Первой русской акционерной компанией считается Русская в Константинополе торговая компания, основанная в 1757 г. Капитал этой компании состоял из 200 акций нарицательной стоимостью 500 рублей каждая. Одна половина акций распределялась между основателями, а другая была выставлена на открытую подписку для всех желающих.

По такому же принципу впоследствии создавались и другие русские АО [24, с. 29].

Появление корпораций было предопределено развитием большого промышленного производства, которое требовало новых методов организации, управления и финансирования.

На американском континенте АО начали возникать в конце XVIII ст. Эта форма предпринимательства была заимствована из Англии. В XIX ст. корпорации в США очень распространились. Компания "Stan - dart Oil" была создана в 1870 г. Основателями ее были братья Джон и Уильям Рокфеллери и еще три бизнесмена. На то время часть компании Рокфеллерів не превышала 10 % в нефтеперерабатывающей промышленности страны, но уже в 1879 г. она контролировала 90-95 % рынку, а ее капитал увеличился из одного до 70 млн дол. США. В 1882 г.

нефтяная компания "Standart Oil" стала первой монополией в промышленности и первой современной большой корпорацией. Деятельность этой монополии вызвалась к необходимости разработки и принятия в США антитрестовского закона. В 1990 г. корпорации в США производили 60 % национальной промышленной продукции.

Порядок создания и основные принципы функционирования корпораций в США определяются на уровне штатов. Корпорации разделяются на открытые и закрытые (акции последних не могут продаваться на открытом рынке). Федеральная налоговая система предусматривает уплату налога на прибыль корпорации. Однако небольшие корпорации освобождаются от этого налога, а их прибыль распределяется между акционерами и засчитывается к налогооблагаемому доходу акционеров. Статус небольшой корпорации предоставляется при таких условиях:

если корпорация является американской;

акционеров в большей мере 35;

акционерами, как правило, являются частные лица;

акционеры - исключительно резиденты США;

корпорация выпускает один вид акций.

В Великой Британии к АО употребляют срок