Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Модификацию формы подачи информации ежедневные региональные газеты, как и все прочие издания, осуществляют прежде всего с учетом привычек аудитории. При верстке номеров материалы размещаются на полосах в той последовательности, в которой их привыкло просматривать подавляющее большинство читателей: за местными и региональными новостями, как правило, следуют сообщения на спортивную тематику, а после них печатается информация о событиях в стране и мире.

Стиль материалов, публикуемых в ежедневных региональных газетах, как, впрочем, и во всех остальных печатных средствах массовой информации, отличается предельным лаконизмом. Журналисты стремятся изложить максимум фактов, используя минимум фраз: при современном темпе жизни мало у кого найдется время, чтобы ежедневно прочитывать всю газету от начала до конца. В 1963 году каждый покупатель или подписчик провинциального издания в среднем ежедневно уделял его чтению 49 минут, в 1980 году – 38 минут, а в 1992 году – 29 минут.

В настоящее время средняя продолжительность чтения ежедневной региональной газеты составляет лишь 25 минут (при этом читатель берет ее в руки дважды в день).

По-украински

Модифікацію форми подання інформації щоденні регіональні газети, як і усі інші видання, здійснюють передусім з урахуванням звичок аудиторії. При верстанні номерів матеріали розміщуються на смугах в тій послідовності, в якій їх звикли переглядати переважна більшість читачів : за місцевими і регіональними новинами, як правило, слідують повідомлення на спортивну тематику, а після них друкується інформація про події в країні і світі.

Стиль матеріалів, що публікуються в щоденних регіональних газетах, як, втім, і в усіх інших друкарських засобах масової інформації, відрізняється граничним лаконізмом. Журналісти прагнуть викласти максимум фактів, використовуючи мінімум фраз : при сучасному темпі життя мало у кого знайдеться час, щоб щодня прочитувати усю газету від початку до кінця. У 1963 році кожен покупець або передплатник провінційного видання в середньому щодня приділяв його читанню 49 хвилин, в 1980 році - 38 хвилин, а в 1992 році - 29 хвилин.

Нині середня тривалість читання щоденної регіональної газети складає лише 25 хвилин (при цьому читач бере її в руки двічі в день).