Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Правова охорона навколишнього природного середовища.

Охорона навколишнього середовища здійснюється різними, у тому числі й правовими, засобами. При цьому в правових формах захищаються переважно всі компонен-ти, які утворюють природне середовище.

Сучасними головними нормативно-правовими актами що регулюють основи організації охорони навколишнього при-родного середовища, є Закони України «Про охорону на-вколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р., «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовт-ня 1992 р., «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р., «Про тваринний світ» від 3 березня 1993 р., «Про карантин рослин» від 30 червня 1993 р та інші. До того ж деякі відносини у сфері використання і охо-рони навколишнього природного середовища врегульовані кодексами (земельним, водним, лісовим, про надра), а та-кож Законами України «Про плату за землю» від 3 липня 1992 р., «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992

По-английски

1. Legal safeguard of natural environment.

Guards of environment come true different, including legal, by facilities. Thus in legal forms are on the defensive mainly all компонен-ти, that form a natural environment.

by the Modern main normatively-legal acts that regulate bases of organization of guard of при-родного environment, there are Laws of Ukraine "On the guard of на-вколишнього of natural environment" from June, 25 in 1991, "About the guard of atmospheric air" from 16 жовт-ня in 1992, "About the naturally-protected fund of Ukraine" from June, 16 in 1992, "About an animal kingdom" from March, 3 in 1993, "About the quarantine of plants" from June, 30 of 1993 р et al. Besides some relations in the field of the use and охо-рони of natural environment is well-regulated codes (by earth, water, forest, about the bowels of the earth), and by та-кож Laws of Ukraine "On paying for earth" from July, 3 in 1992, "About veterinary medicine" from June, 25 1992