Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Стосунки між батьками й дітьми, їх виховний потенціал
Порівняно з іншими соціальними інститутами сім’я має певні особливості, які істотно впливають на становлення особистості дитини. У дошкільному віці, коли дитина найбільшою мірою сприймає виховні впливи, саме сім’я стає першою об’єднуючою ланкою між дитиною і суспільством, саме вона формує власний спосіб життя, мікрокультуру, основою якої є цінності й елементи культури суспільства.
Сучасна українська сім’я часто не має змоги повною мірою реалізувати власний виховний потенціал. Це пов’язано як з особливостями суспільного виховання, так і з негативними змінами в самій сім’ї: зниженням її інтегративності, конфліктними стосунками між подружжям, порушенням емоційних зв’язків між батьками і дитиною. Усе це заважає засвоєнню дитиною норм поведінки, моральних позицій, призводить до порушень в особистісному розвитку.
Емоційний потенціал сім’ї має великі можливості виховного впливу на дитину. В поєднанні з ідейними настановами батьків

По-английски

Relations between parents and children, them educator potential
Comparatively with other social institutes family has certain features that substantially influence on becoming of personality of child. In preschool age, when a child perceives educator influences in a most degree, a self seed becomes the first unifying link between a child and society, exactly she forms the own way of life, microculture basis of that are values and elements of culture of society.
Modern Ukrainian family does not have the opportunity to a full degree to realize own educator potential often. It is related both to the features of public education and with negative changes in family: by the decline of her інтегративності, by conflict relations between the married couples, by violation of emotional connections between parents and child. All of it interferes with mastering of codes of conduct, moral positions a child, results in violations in personality development.
Emotional potential of family has large possibilities of educator influence on a child. In combination with the ideological discipling of parents