Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

МОДАЛЬНА ГРАМАТИКА ДИСКУРСУ ЯК ОДИН
ІЗ НАПРЯМІВ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ :


У статті обґрунтовується погляд на модальність як категорію мови і мовлення, формулю¬ються завдання, пов'язані з її описом у дискурсі.
Ключові слова: модальність, предикативність, дискурс, модальна семантика, модаль¬на граматикаНезважаючи на активне вивчення модальності, яке триває вже понад півсто¬ліття ', і значні здобутки в описі цієї основної категорії речення, в її інтерпретації спостерігаються значні розбіжності2. Вони стосуються в тому числі і головних понять — розрізнення чи нерозрізнення комунікативної і модальної рамок ре¬чення, об'єктивної і суб'єктивної модальності; дискусійною залишається і сама рубрикація модальних граматичних форм..Однією з причин різних підходів до опису модальності є відмінності у розу¬мінні її природи, у визначенні рівнів (мови чи мовлення, мови і мовлення), на яких вона експлікується. В. В. Виноградов 3 , Г. В. Колшанський 4, В. 3. Пан-філов 5, та багато інших

По-русски

МОДАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА ДИСКУРСА КАК ОДНА
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯ :


В статье обосновывается взгляд на модальность как категорию языка и вещания, формулю¬ються задания, связанные с ее описанием в дискурсе.
Ключевые слова: модальность, предикативность, дискурс, модальная семантика, модаль¬на граматикаНезважаючи на активное изучение модальности, которое длится уже сверх півсто¬ліття ', и значительные достижения в описании этой основной категории предложения, в ее интерпретации наблюдаются значительные розбіжності2. Они касаются в том числе и главных понятий - различения или неразличения коммуникативной и модальной рамок ре¬чення, объективной и субъективной модальности; дискуссионной остается и сама рубрикация модальных грамматических форм.Одной из причин разных подходов к описанию модальности есть отличия в розу¬минные ее природы, в определении уровней (языки или вещания, языки и вещания), на которых она експлікується. В. В. Виноградов 3, Г. В. Колшанський 4, В. 3. Пан-філов 5, и много других