Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Тимчасовий порядок

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт

1. Цей Тимчасовий порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію збудованих у період з 5 серпня 1992 р. до 31 грудня 2009 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорій складності (далі – об’єкти), які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт і заяви про прийняття в експлуатацію яких подано до 31 грудня 2012 р.

2. У цьому Тимчасовому порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

господарські будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; 

господарські споруди – земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо.

дачний будинок – житловий будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку;

індивідуальний (садибний) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати 4-х поверхів і призначена для постійного у ній проживання, яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

садовий будинок – будівля для літнього (сезонного) використання, яка в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

3. Прийняття в експлуатацію об’єктів здійснюється безоплатно інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об’єктів за наявності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об’єкт на підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації, яка складається за формою, згідно з додатком 1.

Для прийняття в експлуатацію об’єктів замовник подає особисто (через уповноважену особу) або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, за місцем розташування об’єкта заяву про реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації, за формою згідно з додатком 2.

До заяви додаються:

два примірника заповненої декларації про готовність об’єкта до експлуатації, що готуються у програмі Microsoft Word (RTF, шрифт Times New Roman чотирнадцятого розміру);

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою на якій розміщений об’єкт;

звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта з висновком про відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд і можливість безпечної експлуатації, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Тимчасового порядку, складений організацією, яка має відповідну ліцензію.

Декларація про готовність об’єкта до експлуатації складається замовником у двох примірниках. Перший примірник після проведення реєстрації повертається заявнику, другий примірник залишається в інспекції, яка її зареєструвала.

Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подану заяву, перевіряє повноту інформації, зазначеної у декларації про готовність об’єкта до експлуатації та приймає протягом тридцяти робочих днів з дати подання відповідних документів рішення про реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або відмову в її реєстрації.

4. Підставами для відмови у реєстрації декларації є:

неподання документів, зазначених у пункті 3 цього Тимчасового порядку;

оформлення декларації з порушенням встановлених вимог.

наявність недостовірних відомостей у поданих документах.

Відмова у реєстрації декларації з інших причин не допускається.

У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації інспекція державного архітектурно-будівельного контролю надсилає протягом тридцяти робочих днів повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин відмови.

Рішення про відмову у реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації може бути оскаржене заявником до суду в установленому порядку.

Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, замовник може повторно звернутися до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для реєстрації декларацію про готовність об’єкта до експлуатації.

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється.

Зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів — води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Підключення закінченого будівництвом об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.

Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта складається з урахуванням даних технічного паспорта об’єкта, виданого бюро технічної інвентаризації, а також висновку органу містобудування та архітектури про відповідність збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт об’єктів містобудівним вимогам, і має бути пронумерований, прошитий, завірений підписом уповноваженої особи та власною печаткою організації, яка його склала.

Документи можуть подаватися як особисто заявником, так і уповноваженою ним особою.

Якщо документи подаються заявником особисто – пред’являється документ, що посвідчує його особу. Якщо такі документи подаються особою, уповноваженою заявником, – пред’являється документ, що посвідчує особу представника, та надається завірений в установленому порядку документ, що засвідчує повноваження представника.

5. На підставі поданих документів інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення заявника до відповідальності за

По-русски

Временный порядок

принятие в эксплуатацию законченных строительством индивидуальных (усадебных) жилищных домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных домов И и ІІ категорий сложности, которые построены без разрешения на выполнение строительных работ

1. Этот Временный порядок устанавливает механизм и условия принятия в эксплуатацию построенных в период с 5 августа в 1992 г. до 31 декабря 2009 года индивидуальных (усадебных) жилищных домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных домов И и ІІ категорий сложности (дальше - объекты), которые построены без разрешения на выполнение строительных работ и заявления о принятии в эксплуатацию которых подано до 31 декабря в 2012 г.

2. В этом Временном порядке нижеприведены сроки употребляются в таких значениях:

хозяйственные здания - вспомогательные (нежилые) помещения, к которым принадлежат сараи, хлева, гаражи, летние кухни, мастерские, гардеробные, погреба, навесы, котельные, бойлерные, трансформаторные подстанции и тому подобное;

хозяйственные сооружения - земельные улучшения, которые не принадлежат к зданиям и помещениям, предназначенные для выполнения специальных технических функций, к которым принадлежат колодцы, выгребные ямы, ограждения, ворота, калитки, замощение и тому подобное.

дачный дом - жилой дом, который используется на протяжении года с целью внегородского отдыха;

индивидуальный (усадебный) жилой дом - здание капитального типа, построенное с соблюдением требований, установленных законом, другими нормативно-правовыми актами, поверхностность которой не должна превышать 4-х этажей и предназначена для постоянного в ней проживания, которая состоит из жилищных и вспомогательных (нежилых) помещений;

садовый дом - здание для летнего (сезонного) использования, которое в вопросах нормирования площади застройки, внешних конструкций и инженерного оборудования не отвечает нормативам, установленным для жилых домов;

3. Принятие в эксплуатацию объектов осуществляется безвозмездно инспекциями государственного архитектурно-строительного контроля за результатами технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей таких объектов при наличии документа, что удостоверяет право собственности или пользования земельным участком, на котором размещен такой объект на основании декларации о готовности объекта к эксплуатации, которая складывается за формой, согласно дополнению 1.

Для принятия в эксплуатацию объектов заказчик подает лично (через уполномоченное лицо) или посылает заказным письмом с описанием вложения в инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля, по месту расположения объекта заявление о регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации, по форме согласно дополнению 2.

К заявлению добавляются:

два экземпляра заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации, что готовятся в программе Microsoft Word (RTF, шрифт Times New Roman четырнадцатого размера);

документ, который удостоверяет право собственности или пользования земельным участком на которой размещенный объект;

отчет о проведении технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей объекта с выводом о соответствии требованиям надежности и безопасной эксплуатации зданий и сооружений и возможность безопасной эксплуатации, за формой, приведенной в дополнении 3 к этому Временному порядку, составленный организацией, которая имеет соответствующую лицензию.

Декларация о готовности объекта к эксплуатации складывается заказчиком в двух экземплярах. Первый экземпляр после проведения регистрации возвращается заявителю, второй экземпляр остается в инспекции, которая ее зарегистрировала.

Заказчик в соответствии с законом несет ответственность за полноту и достоверность данных, отмеченных в поданной им декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля рассматривает поданное заявление, проверяет полноту информации, отмеченной в декларации о готовности объекта к эксплуатации и принимает в течение тридцати рабочих дней из даты представления соответствующих документов решения о регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации или отказе в ее регистрации.

4. Основаниями для отказа в регистрации декларации являются:

неподача документов, отмеченных в пункте 3 этого Временного порядка;

оформление декларации с нарушением установленных требований.

наличие недостоверных сведений в поданных документах.

Отказа в регистрации декларации по другим причинам не допускается.

В случае принятия решения об отказе в регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации инспекция государственного архитектурно-строительного контроля посылает в течение тридцати рабочих дней сообщение о принятом решении с обоснованием причин отказа.

Решение об отказе в регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации может быть обжаловано заявителем в суд в установленном порядке.

После устранения недостатков, которые стали основанием для принятия решения об отказе в регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации, заказчик может повторно обратиться к инспекции государственного архитектурно-строительного контроля для регистрации декларацию о готовности объекта к эксплуатации.

Датой принятия в эксплуатацию объекта является дата регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Эксплуатация законченных строительством объектов, не принятых в эксплуатацию, запрещается.

Зарегистрированная декларация о готовности объекта к эксплуатации является основанием для заключения договоров о снабжении на принятый в эксплуатацию объект необходимых для его функционирования ресурсов - воды, газа, тепла, электроэнергии, включения данных о таком объекте к государственной статистической отчетности и оформлению права собственности на него.

Подключение законченного строительством объекта, принятого в эксплуатацию, к инженерным сетям осуществляется в течение десяти дней со дня соответствующего обращения заказчика к лицам, которые являются владельцами соответствующих элементов инженерной инфраструктуры или осуществляют их эксплуатацию.

Отчет о проведении технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей объекта складывается с учетом данных технического паспорта объекта, выданного бюро технической инвентаризации, а также вывода органа градостроения и архитектуры о соответствии построенных без разрешения на выполнение строительных работ объектов градостроительным требованиям, и должен быть пронумерован, прошитий, заверенный подписью уполномоченного лица и собственной печатью организации, которая его сложила.

Документы могут подаваться как лично заявителем, так и уполномоченным им лицом.

Если документы подаются заявителем лично - предъявляется документ, который удостоверяет его лицо. Если такие документы подаются лицом, уполномоченным заявителем, - предъявляется документ, который удостоверяет личность представителя, и предоставляется заверенный в установленном порядке документ, который удостоверяет полномочия представителя.

5. На основании поданных документов инспекция государственного архитектурно-строительного контроля принимает решение о привлечении заявителя к ответственности за