Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

7

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Інформаційний розвиток суспільства та запровадження на державному рівні в Україні використання мережі Internet та інших комп’ютерних систем в усіх сферах суспільного життя, поряд із позитивними здобутками, супроводжується і негативними явищами.

Особливу занепокоєність викликає збільшення кількості злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), комп’ютерних систем та мереж, як в світі, так і в Україні, оскільки такі злочини не лише гальмують позитивні тенденції розвитку, а й завдають шкоди суспільству, державі, суб’єктам інформаційних відносин в усіх сферах господарювання та окремим громадянам.

Велику небезпеку являє собою поява нових форм злочинної діяльності, пов’язаних з використанням високих технологій, які раніше не були відомі. З такими проявами поки що досить складно вести ефективну боротьбу як з точки зору кримінального переслідування, так і застосування організаційно-управлінських і

По-русски

7
ВСТУПЛЕНИЕ


Актуальность темы исследования. Информационное развитие общества и ввод на государственном уровне в Украине использования сети Internet и других компьютерных систем во всех сферах общественной жизни, рядом с позитивными достижениями, сопровождается и негативными явлениями. Особенную озабоченность вызывает увеличение количества преступлений в сфере использования электронно-вычислительных машин(компьютеров), компьютерных систем и сетей, как в мире, так и в Украине, поскольку такие преступления не только тормозят позитивные тенденции развития, но и наносят вред обществу, государству, субъектам информационных отношений во всех сферах ведения хозяйства и отдельным гражданам.
Большую опасность являет собой появление новых форм преступной деятельности, связанных с использованием высоких технологий, которые раньше не были известны. С такими проявлениями пока что достаточно сложно вести эффективную борьбу как с точки зрения криминального преследования, так и применение организационно-управленческих и