Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У5. Проведення традиційного конкурсу студентських проектів „Мій університет майбутнього”.
грудень Центр студентської творчості студентської колегії факультету
6. Виставка досягнень кафедри романо-германської філології лютий Кафедра романо-германської філології
(Новікова О.В.)
7. Проведення тижня ізраїльського кінематографу лютий Кафедра практики мовлення
8. Колективна робота студентів та викладачів зі створення колажу „Моя Японія” лютий Кафедра практики мовлення
9. Проведення вікторини „Із історії університету” лютий Кафедра іноземних мов
10. Проведення традиційних загальноуніверситетських конкурсів „Краща академічна група факультету”, „Краща секція гуртожитку № 5”, „Кращий куратор академічної групи факультету”, „Краща куратор секції гуртожитку № 5”, „Кращий студентський куратор академічної групи” лютий Жос А.Г.,
голова студентської колегії
Любінецька В.
11. Випуск святкового номеру факультетської газети „PAPRIKA” з нагоди Дня Університету лютий Сектор ЗМІ студентської

По-английски

У5. Realization of traditional competition of student projects is "My university of the future".
December is Center of student work of student college of faculty
6. An exhibition of achievements of department of романо-германської philology is February Department of романо-германської philology
(Novikov О.В.)
7. Realization of week of the Israel cinema is February Department of practice of broadcasting
8. Collective work of students and teachers on creation of колажу "My Japan" February Department of practice of broadcasting
9. Realization of quiz "From history of university" February Department of foreign languages
10. Realization of traditional загальноуніверситетських competitions "the Best academic group of faculty", the "Best section of dormitory № 5", the "Best counsel of academic group of faculty", the "Best counsel of section of dormitory № 5", the "Best student counsel of academic group" February of Жос А.Г.,
chairman of student college
Любінецька В.
11. Producing festive to the number of faculty newspaper "PAPRIKA" on occasion of Day of University fierce Sector of MASS-MEDIA of student